• Kunskap om våld i nära relationer

  Våld i relationer drabbar både män och kvinnor, och utförs av både män och kvinnor. Kunskaper om detta ska förmedlas till alla anställda i hemtjänst och på
  äldreboenden. Våld i äldres relationer är inte alltid jämförbara med våld i yngres.

  När det gäller äldre kan det till exempel vara svårt eller inte önskvärt att flytta en äldre person till ett skyddat boende, men man måste kunna skilja den utsatta
  och förövaren åt. Demenssjukdomar kan leda till våld både från den sjuka och från en anhörig.

  Våldet kan vara fysiskt, psykiskt, sexuellt och ekonomiskt, precis som för yngre personer. Våld mot äldre begås även av nära släktingar som inte är make eller maka.

  När det gäller våld i äldres nära relationer pågick projektet Freda på Gotland 2010-2013 och är idag permanent.

  Fredas bedömningsverktyg finns att ta del av hos Socialstyrelsen. Det innehåller frågeformulär där man även gör en farlighetsbedömning, om det finns risk för
  dödligt våld. Via nyckelpersoner i kommunen kan man ordna skyddsboende eller trygghetslarm.

  Alla anställda i äldreomsorg bör utbildas i ämnet och det måste finnas åtgärder att ta till när man misstänker våld. Om verktyg att agera saknas, låter man ofta bli att fråga.