• Fler läkare specialiserade på geriatrik

  Dagens utbildningstakt räcker inte för att täcka behovet i framtiden. Det nuvarande innehållet av geriatrik i läkarnas utbildning och allmäntjänstgöring medför att 9 av 10 legitimerade läkare inte har mer än 1-2 veckors utbildning i geriatrik under sammanlagt sju år. ST-platser i geriatrik är också mycket ojämnt fördelat runt om i landet. Det ger en bristande kunskap och kännedom om vad geriatrisk verksamhet innefattar. Det finns också ett flertal studier som visar på en mer kostnadseffektiv ...

 • Ökad kunskap om palliativ vård

  Mer utbildning behövs i läkarutbildningen, sjuksköterskeutbildningen och undersköterskeutbildningen. I dag saknas ofta kunskap om hur man håller de nödvändiga brytsamtalen inom sjukvården, till exempel. En äldre person som insjuknar och är känd inom sjukvården ska av läkare kunna remitteras direkt till ett hospice, eller till avdelning med palliativ vård, och inte behöva ta omvägen via akuten.

 • Palliativ vård ska utvecklas och omfatta alla som behöver och önskar den

  Den palliativa vården ska utvecklas både på de geriatriska avdelningarna, inom primärvården, i omsorgsboenden och i sjukhusansluten hemsjukvård, ASIH.

  Det finns flera goda exempel på så kallade hospice i landet, för vård och omsorg i livets slutskede, men det behövs fler. Alla som efterfrågar hospice (eller motsvarande) den sista tiden i livet ska kunna få det. Verksamheten ska kunna drivas i kommunal regi, på sjukhus, av privat utförare eller i stiftelseform.

  Den palliativa hem...

 • Kommuner ska ha rätt att anställa läkare

  För att garantera en god och säker vård för äldre inom äldreomsorgen ska kommunerna ha rätt att anställa en medicinskt ansvarig läkare med geriatrisk kompetens, MAL. Även en medicinskt ansvarig person för rehabilitering ska finnas, en MAR. Förstås också en medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS.

  Alla äldre ska ha rätt till en fast läkarkontakt inom primärvården. I äldreomsorgen ska den boende ha tillgång till sjuksköterska dygnet runt. Det kan vara fysiskt, digitalt eller per telefon, ...

 • Seniormottagningar i alla kommuner

  Det ska finnas seniormottagningar i primärvården i alla kommuner. Där ska finnas ett team av olika kompetenser. Till exempel distriktssköterska, läkare, kurator, dietist, arbetsterapeut, fysioterapeut, psykolog, hälsopedagog, apotekare – för att ge äldre personer, ofta multisjuka, ett helhetsomhändertagande och förebygga akuta inläggningar på sjukhus. Alla personer från 75 års ålder som så önskar ska ha tillgång till en seniormottagning. Den kan finnas i anslutning till en vårdcentral.

  ...
 • Rätt utbildade enhetschefer

  Det är viktigt att enhetschefer har en för uppgiften passande utbildning och kompetens. Det ska införas en nationell ledarskapsutbildning med inriktning på ledarskap i geriatrik, för en kvalitetshöjning.

 • Kvalitetshöjning av undersköterskors kompetens och enhetlig utbildning

  År 2035 beräknas det saknas 161 000 undersköterskor i Sverige. Undersköterskornas utbildning och därmed kunskaper är inte homogen, det skiljer sig över landet. Det finns många olika aktörer som har tillstånd att utbilda undersköterskor. Kontrollen över de kunskaper som undersköterskorna har med sig ut i yrkeslivet är bristfällig.

  Det behövs en kvalitetssäkrad utbildning och skyddad yrkestitel för undersköterskor. En skyddad yrkestitel innebär tydliga kompetenskrav och reglerade utbildn...

 • Personlig Assistans även efter 65 år

  Det finns ingen nedre åldersgräns för att kunna få personlig assistans, dock en praxis att inte erbjuda assistans till personer som fyllt 65 år. Om du redan har personlig assistans och fyller 65 år får du behålla assistansen, som dock inte utökas efter din 65-årsdag. Pensionsåldern höjdes nyligen vilket är ett uttryck för att vi är mer aktiva och har större skyldigheter i samhället senare i livet idag, än vad vi var när LSS infördes 1994. Effekterna av att även personer över 65 år ges rätt ti...

 • Öka kunskapen om gerontologi och geriatrik

  Kunskapen om normala åldersförändringar är viktig för att avgränsa dessa mot sjukdom, men gränsen kan vara svår att dra. Kroniska och akuta sjukdomar kombinerade med åldersförändringar gör att geriatrik skiljer sig från andra medicinska områden. Eftersom andelen och antalet äldre ökar, ökar också kraven på geriatrisk vård och omsorg i samhället.

  Geriatrisk symtomatologi, utredning och behandling skiljer sig från bilden hos yngre patienter. Det ställer krav på ökad och särskild kunskap ...

 • Öka kunskapen om gerontologi och Geriatrik

  Kunskapen om normala åldersförändringar är viktig för att avgränsa dessa mot sjukdom, men gränsen kan vara svår att dra. Kroniska och akuta sjukdomar kombinerade med åldersförändringar gör att geriatrik skiljer sig från andra medicinska områden. Eftersom andelen och antalet äldre ökar, ökar också kraven på geriatrisk vård och omsorg i samhället.

  Geriatrisk symtomatologi, utredning och behandling skiljer sig från bilden hos yngre patienter. Det ställer krav på ökad och särskild kunskap ...