• SVERIGES PENSIONÄRER BEHÖVER EN NY REGERING

    ATT BLI ÄLDRE och åldras är en naturlig del av livet, en process som börjar redan när vi föds. Vi kan vara med och påverka hur vi ska åldras och leva som äldre. Ett sätt är att stärka det friska. Hälsan bestäms av såväl yttre som inre faktorer. Vetenskapen talar om fyra hörnpelare som bidrar till hälsosamt åldrande: meningsfullhet, social samvaro, fysisk aktivitet och goda matvanor. Därför behöver insatserna fokusera på att ge goda förutsättningar för att varje individ ska kunna åldras med så god livskvalitet som möjligt.

    SENIORER är en heterogen grupp. På samma sätt som personer under andra delar av livet är olika och har skilda behov så gäller det också för seniora personer. Det innebär att insatser av olika slag måste göras med individens rätt till självbestämmande i fokus. Det krävs en helhetssyn på människan där såväl fysiska, psykiska, sociala som andliga behov finns med. Inom hälso- och sjukvården benämns detta personcentrerad vård.