• Öka kunskapen om gerontologi och geriatrik

  Kunskapen om normala åldersförändringar är viktig för att avgränsa dessa mot sjukdom, men gränsen kan vara svår att dra.
  Kroniska och akuta sjukdomar kombinerade med åldersförändringar gör att geriatrik skiljer sig från andra medicinska områden.
  Eftersom andelen och antalet äldre ökar, ökar också kraven på geriatrisk vård och omsorg i samhället.

  Geriatrisk symtomatologi, utredning och behandling skiljer sig från bilden hos yngre patienter. Det ställer krav på ökad och särskild kunskap hos läkare, sjuksköterskor, rehabiliteringspersonal, dietist och omsorgspersonal som arbetar med äldre. Läkemedelsbehandling, multisjuklighet, konfusion, demenssjukdom och palliativ vård är centrala inom geriatriken.

  Arbetet att öka kvaliteten inom äldreomsorgen genom kvalitetsregister är ett steg på väg mot en god hälso- och sjukvård och omsorg. Men att enbart mäta utfallet i kvalitet utan att samtidigt utbilda och bemanna för uppgiften är inte tillräckligt.

  FLER LÄKARE SPECIALISERADE PÅ GERIATRIK.
  Dagens utbildningstakt räcker inte för att täcka behovet i framtiden. Det nuvarande innehållet av geriatrik i läkarnas utbildning
  och allmäntjänstgöring medför att 9 av 10 legitimerade läkare inte har mer än 1-2 veckors utbildning i geriatrik under sammanlagt sju
  år. ST-platser i geriatrik är också mycket ojämnt fördelat runt om i landet. Det ger en bristande kunskap och kännedom om vad geriatrisk verksamhet innefattar.

  Det finns också ett flertal studier som visar på en mer kostnadseffektiv vård, när geriatrisk kompetens tas tillvara inom relevanta områden.