• Pensionen en av de viktigaste frågorna

  Pensionsfrågan är alltid högt prioriterad i Seniorförbundet.

  Frågan om pensioner berör alla åldrar, både unga och seniorer. Det är ytterst en fråga om värderingar. Det är också en av de viktigaste frågorna för seniorer.

  I bred politisk enighet togs beslut om ett nytt pensionssystem 1994. En pensionsgrupp bildades bestående av representanter från de partier som i riksdagen ställt
  sig bakom beslutet. I dag ingår även regeringspartiet MP. V och SD står utanför.

  Gruppens uppgift är att genomföra, värna och i enighet föreslå nödvändiga förändringar. En bred politisk enighet om pensionerna är i grunden positiv. Ett problem är dock att pensionsgruppen upplevs som sluten.
  Socialdemokraterna har gjort politiska utspel som inte är förankrade i den parlamentariska pensionsgruppen.

  Den öppna debatten lyser med sin frånvaro. Pensionssystemet är robust och hållbart. Dock behöver justeringar göras i det snart trettioåriga systemet. Debatt och förslag till förbättringar välkomnas.

  Frågor att belysa är pensionernas storlek, varför vi i Sverige har lägre pensioner än i flera jämförbara länder, konflikten som uppstår då pensionerna i stort sett blir lika för de som inte förvärvsarbetat och de som har haft låga inkomster men ett långt arbetsliv och kvinnor som på grund av barnafödande fått färre arbetsår och därmed lägre pensioner. Det finns fler frågor än dessa som behöver belysas och diskuteras.

  Skatten på pensionsinkomster har i jämförelse med förvärvsinkomster varit högre. Viktiga steg för att minska den skillnaden har dock tagits. Det kan dock göras mer. Sparandet i pensionsförsäkringar görs med beskattade pengar och beskattas igen vid uttag från pensionsförsäkringen.

  Genom höjda bostadsbidrag och minskade skatter har pensionärerna fått en bättre ekonomisk situation. Mer behöver dock göras, särskilt för de som har det sämst ställt. Det ekonomiska gapet mellan de som förvärvsarbetar och pensionärer måste minska.