Socialnämndens ordförande Aase Jönsson höll följande budgetanförande på KF den 25 oktober

 

Presidium, ledamöter, åhörare och press

 

Jag kan börja med att säga att det gläder mig att budgetförslagen från S och C inte skiljer sig så mycket från vårt när det gäller socialnämnden.

Vi i Framgång för Svalöv lägger en budget för socialnämnden som väl följer vår vision för Svalövs kommun.

Socialnämndens verksamhet är reglerad i lagar och förordningar, främst socialtjänstlagen, lagen om vård av unga och lagen om vård av missbrukare.

Men jag vill ändå belysa några av våra prioriteringar:

Särskild uppmärksamhet kommer att ägnas barn och ungas situation, därför har vi tecknat ett avtal med Maria Skåne, Nordväst som innebär att vi kommer att ha tillgång till samtliga behandlingsinsatser som erbjuds på Maria Skåne, Nordväst på hemmaplan i Svalöv med start en halv dag i veckan.

Vi blåser liv i Skottlandsmodellen igen genom att öka samarbetet mellan Elevhälsan och Socialtjänsten genom en socialsekreterare som arbetar förebyggande.

Psykisk hälsa kommer att vara ett prioriterat arbetsområde för alla enheter inom sektorn. Det handlar om att främja psykiskt välbefinnande. Arbetet innefattar dels att förebygga psykisk ohälsa och suicid för att minska mänskligt lidande. Sektorn har påbörjat ett arbete med att kartlägga behovet och genomlysa insatser som finns tillgängliga för kommuninvånarna.

Fokus Sysselsättning visar fortsatt på goda resultat. Under perioden januari- juni 2021 har 70 individer kommit vidare till någon form av sysselsättning. Av dessa kom 31 från ekonomiskt bistånd och 20 var ungdomar

Social sektor har påbörjat en digital resa som skapar många nya möjligheter för sektorn både i ett kvalitativt syfte men inte minst skapar det möjligheter till en ökad effektivitet och omprioritering av befintliga resurser.

Jag yrkar bifall till de tre punkterna som finns i handlingarna

Kommunfullmäktige hölls i Linåkerskolans aula.

Den här bilden är från ett tidigare tillfälle.