Anförande av Aase Jönsson angående § 90 Socialnämndens åtgärdsplan för budget i balans 2023


På kommunfullmäktige höll socialnämndens ordförande Aase Jönsson följande inledningsanförande angående § 90 Socialnämndens åtgärdsplan för budget i balans 2023:
”Ordf. Ledamöter, åhörare digitala och närvarande:

Den senaste prognosen för socialnämnden visar på ett stort underskott i verksamheten om cirka 20 miljoner kronor. Med anledning av prognosen samt kommunfullmäktiges anvisning i antaget dokument gällande mål och budget 2023 med plan 2024 – 2025 har socialnämnden beslutat om en åtgärdsplan för att få en budget i balans för verksamhetsåret 2023. Vi tog även beslut om en genomlysning av all verksamhet av en utomstående konsult vid förra nämndsmötet för att få klarhet i vad som är bakgrunden till underskottet.

  1. Kommunfullmäktige beviljar socialnämnden ett tilläggsanslag om 2,1 miljoner kronor för ökade placeringskostnader inom verksamheten vård och omsorg. Placeringar inom demens som vi inte har rätt kompetens för.
  2. Vidare beviljar kommunfullmäktige ett tilläggsanslag om 2,5 miljoner kronor till socialnämnden för ökade placeringskostnader inom verksamheten LSS. Migrationsverket betalar inte längre då brukaren blivit svensk medborgare.
  3. Slutligen beviljar kommunfullmäktige ett tilläggsanslag om 1,5 miljoner kronor till socialnämnden för ökade placeringskostnader inom verksamheten individ- och familjeomsorg. Placeringar som vi är skyldiga att göra.
  4. Kommunfullmäktige beviljar socialnämnden ett tilläggsanslag för investeringar i sängbytesprogram om 700 000 kronor. Detta har på något vis missats.”

Hela debatten går att följa på följande länk:

https://svalov.webbtvkf.se/?20230529#rev=4683&part=1