Klargörande om Svalövs kommuns styre

Vi vill komplettera den bild som sprids i media och annorstädes om hur ”Framgång För Svalöv” (FFS) fungerar. Efter kollapsen av Alliansen i Svalöv förekom olika scenarion för att försöka åstadkomma ett fungerande styre i Svalöv. Förhandlingar inom en grupp borgerliga partier ledde fram till bildandet av ”Framgång För Svalöv”. FFS är en koalition mellan de tre partierna SD, M och KD. Förhållandet regleras av ett samarbetsavtal (kontrakt), som bland annat anger att partierna är tre likvärdiga parter. Dokumentet innehåller också en konsensus-klausul, som innebär att alla tre parter ska vara överens om och godkänna de förslag som presenteras av FFS. De frågor som primärt ska drivas av FFS, finns specificerade i en bilaga till avtalet, som är en punktlista baserad på partiernas samsyn på de valfrågor som man gått till val på. L har i ett ”hängavtal” förbundit sig att stödja viktiga punkter såsom budgeten!

I praktiken innebär konstruktionen att FFS politik baseras på samsynen mellan tre eller fyra av de borgerliga partierna i Svalöv, en ”minsta gemensamma nämnare”. Detta garanterar att extrema åsikter eller åtgärder elimineras och man för en samarbetspolitik i linje med önskemålen hos en majoritet av Svalövs invånare.

Det interna arbetet inom och mellan FFS-partierna, alltifrån de initiala förhandlingarna vid bildandet av FFS till det  regelbundna politiska arbetet, fungerar mycket bra med god stämning och respekt mellan alla parter. Resultaten från den korta tid FFS har verkat visar att modellen fungerar till stort gagn för Svalövsborna.