Starkt med enighet om budget

Det är otroligt starkt att både styrande majoriteten och oppositionen i kommunen har presenterat en överenskommelse om ett enigt budgetförslag för 2024. I ett läge som är mer besvärligt än på mycket länge kan därmed skapas stabilitet, lugn och goda förutsättningar för kommunens verksamheter också under kommande år. Therese Petersson har som ny ordförande i kommunstyrelsen genom starkt engagemang, envishet och förhandlingsskicklighet  fört budgetöverenskommelsen i hamn. Förstås med stor hjälp av övriga KD-gruppen, kommundirektör Jan Holmqvist och andra tjänstemän.  Läs mer på följande länk:

Ett väl avvägt budgetförslag

Budgeten är väl genomarbetad och har många viktiga satsningar för barn och unga samt äldre. Särskilt inom äldreomsorg, hemtjänst och hemsjukvård. Det görs också förstärkningar inom området för jobbskapande åtgärder.  Resultatet bygger på en del osäkra faktorer men med den resultatutjämningsreserv på 50 miljoner som arbetats upp under många år så finns resurser om något oförutsett inträffar. Här kommer budgetöverenskommelsen i sin helhet:

 

Budgetöverenskommelse inför 2024

Samlingsbudget för hela Sävsjö kommuns bästa

Inledning

Undertecknade lämnar härmed förslag till budget 2024 med utblick 2025–2026 samt fokusområden för 2024.

Vi befinner oss i ett mycket osäkert och svårbedömt ekonomiskt läge med en orolig omvärld. Det har därför varit angeläget att nå en så bred politisk enighet som möjligt i arbetet med budget inför 2024. Kristdemokraterna, Socialdemokraterna och Centerpartiet i den styrande majoriteten tillsammans med Moderaterna och Sverigedemokraterna från oppositionen är nu överens om ett gemensamt budgetförslag: en samlingsbudget för hela Sävsjö kommuns bästa.

 

Utgångspunkter

Förslaget till budget utgår från att Sverige är i en ekonomisk lågkonjunktur med ett på många sätt osäkert läge i Sverige och hela vår omvärld. Kommunens ekonomiska resurser inför kommande år är därför osäkra och bygger i vårt förslag till viss del på antaganden om statliga satsningar som ännu inte är beslutade. Det är dock viktigt med en offensiv budget som möjliggör för kommunen att möta de utmaningar som både invånare och näringsliv kan erfara kommande år. Vi vill tillsammans skapa stabilitet, ge förutsättningar för tillväxt och bygga för framtiden.

De kommunala verksamheterna ska inte drabbas av ett osäkert ekonomiskt läge och neddragningar måste undvikas. Genom att ge nämnderna resursförstärkningar kommer samtidigt en tydlig förväntan på att ramarna ska hållas.

I förslaget ingår en bibehållen skattesats med 21,92 kr. Förslaget bygger på att befolkningen 2024 uppgår till 11 760 och sedan ökar med 20 personer årligen 2025–2026. Budgeten utgår från beräknade intäkter på ca 846 miljoner kronor år 2024, vilket är en uppräkning med drygt 20 miljoner kronor jämfört med budgeten för 2023. Kommunens taxor uppräknas enligt index.

Totalt har verksamheten 2024 kostnader på ca 842 miljoner kronor och det budgeterade resultatet är ca 4 miljoner kronor. Det kommer under 2025 och 2026 att förbättras och närma sig det finansiella målet på två procent.

Budgetförslaget innebär att kommunen satsar extra på både åldersgrupperna barn och unga samt äldre. Kommunen avsätter också medel för energibesparing, jobbskapande åtgärder, samhällsbyggnad och fritidsverksamhet. Kommunens satsningar är riktade både mot de som bor i våra tätorter och de som bor på landet. Att kommunen gör dessa satsningar stämmer väl överens med både kommunens övergripande vision och mål där vi tillsammans skapar Sveriges mest barnvänliga, gröna och inkluderande kommun.

Driftbudget

Totalt innehåller driftbudgeten satsningar utöver befintlig ram på över 20 miljoner kronor.

Socialnämnden och äldreomsorg

Socialnämnden ska få en långsiktigt stabil ekonomisk grund som möjliggör ett strukturerat förbättringsarbete. Vi gör därför en av de största satsningarna på socialnämnden någonsin och budgeten förstärks med över 12 miljoner kronor. Över hälften av satsningen går till äldreomsorgen och då främst hemtjänsten och hemsjukvården. Kultur- och fritidsnämnden ges en budgetförstärkning för att, tillsammans med föreningslivet, arbeta med äldres hälsa och livskvalitet.

Barn och unga

Budgeten rymmer en fortsatt satsning på barn och unga, främst genom nya medel till undervisningen av barn och elever i behov av särskilt stöd. För att öka attraktiviteten på Aleholms vård- och omsorgsprogram införs en jobbgaranti för programmets elever och medel avsätts för marknadsföring inom ramen för fokusområdet ”Framtida kompetensförsörjning”. Resurser tillförs för att kunna göra en översyn av Aleholm och ta fram underlag för anpassning av gymnasieskolan efter framtidens behov och förutsättningar.

Jobbskapande åtgärder

Budgeten innehåller jobbsatsningar inom både barn- och utbildningsförvaltningen och socialförvaltningen, vilket innebär att verksamhet som tidigare bedrivits med projektmedel nu förs över till nämndernas ordinarie verksamhet. Jobbskapande utbildning på Aleholm ska utvecklas i samverkan mellan berörda förvaltningar.

Tillväxt och tillsyn

En viktig del i tillväxtarbetet är att det finns tillräckliga resurser för hantering av bygglov och andra tillstånd. Myndighetsnämnden får därför en budgetförstärkning för att kunna utöka personalstyrkan. Som en del i denna satsning ska myndighetsnämnden även ansluta sig till nätverket ”Tillväxt & Tillsyn” och förvaltningen ska utveckla arbetssätt enligt nätverkets koncept.

Landsbygd

Kommunen fortsätter sina tidigare satsningar på en levande landsbygd, däribland bredband, byapeng, gårdsbelysning och enskilda vägar. År 2021 antogs nya riktlinjer för drift och underhåll av enskilda vägar. En uppföljning av riktlinjerna sker under 2024. Genom att resurserna till hemtjänsten och hemsjukvården kraftigt utökas skapas förutsättningar för en god äldreomsorg i hela kommunen, även på landsbygden. Därtill kommer en stor del av investeringarna kommande år att göras i kommunens kransorter.

Kostnadsökningar och övriga satsningar

Budgeten innehåller förstärkningar för att möta stora kostnadsökningar främst inom måltid och transporter, avhängiga den höga inflation vi haft sedan 2022. Kommunens ekonomiavdelning förstärks för att skapa en robust organisation i en utmanande tid. Kultur- och fritidsnämnden får resurser för att kunna fortsätta med trygghetsskapande arbete genom s.k. föreningsvandring.

Effektiviseringar och intäktsförstärkningar

För att kunna göra ovanstående satsningar genomförs effektiviseringar och intäktsförstärkningar på nästan lika hög nivå. En del av dessa är kopplade till mer realistiska interna uppskrivningar av kostnader mellan förvaltningar och bolag, men här finns också tillfälliga inkomstförstärkningar i form av högre utdelningar från kommunala bolag och försäljning av vissa kommunala fastigheter som inte längre används. Därutöver ligger den kommunövergripande effektiviseringen på 0,5 % kvar sedan tidigare. Långsiktigt behöver vi inleda ett strukturerat arbete med ständiga förbättringar.

 

Investeringsbudget

Budgeten innehåller också förslag på investeringar under 2024 på sammanlagt över 140 miljoner kronor. Detta är en fortsatt mycket hög nivå. Trots nuvarande osäkerhet är det viktigt att tänka långsiktigt och framåtsyftande. Det finns också ekonomiska skäl för kommunen att hålla uppe investeringstakten i ett sviktande konjunkturläge. Investeringar prioriteras utifrån om de bidrar till eller är en förutsättning för tillväxt samt om de på sikt kan innebära minskade kostnader eller begränsade kostnadsökningar.

Några av de viktigaste investeringsposterna är:

  • Ny förskola i Vrigstad och ny förskoleavdelning i Stockaryd. Detta motiveras av större barnkullar, behov av mer ändamålsenliga lokaler samt en ambition om att minska antalet barn på småbarnsavdelningar.
  • Medel för arbete med detaljplaner och iordningställande av ytor för bostäder och industrier, bland annat kopplat till att en ny översiktsplan kommer att antas under hösten 2023. Genom dessa satsningar skapas förutsättningar för tillväxt.
  • Medel för inköp av reservkraftverk vid strömavbrott som ett led i kommunens intensifierade beredskapsarbete.
  • Extra medel för asfaltering, utbyte av gatubelysning till LED-lampor och nya gångbroar.
  • Ny belysning på elljusspår, utbyte av toppskikt konstgräsplan, samt solceller och nytt tak på sporthallen i Sävsjö.

Trafikverket har beviljat medfinansiering till centrumförnyelse i Sävsjö. Medel avsätts för projektering i investeringsbudgeten 2024 och genomförandet är sedan tänkt att ske 2025–2027. Projekteringen ska ha tillväxt och attraktivitet som inriktning och samtidigt utgå från ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet. Detta innebär bland annat att det kostnadseffektivt ska genomföras trafiksäkerhetshöjande åtgärder, att ett restaurangstråk bör tillskapas samt att material så långt det är möjligt ska återanvändas.

Utöver detta pågår eller avslutas under 2024 renovering av Ringgården, nya lokaler för gata/parkenheten på Hantverkargatan, nybyggnation av korttids, samt nybyggnation av skola i Rörvik.

 

Fokusområden

Som ett led i arbetet med föreslagna budgetsatsningar förslås också att följande fyra fokusområden fastställs för 2024.

  • Tillväxt, näringsliv och arbetsmarknad
  • Barn- och ungas välmående
  • Framtida kompetensförsörjning
  • Hållbarhet

Sävsjö den 7 juni 2023

Therese Petersson (KD), Göran Häll (S), Christer Sandström (C), Mats Hermansson (M), Lars Edblad (SD)

 

 


Margareta har fått årets vitsippspris!


Läs mer

Per Danielsson agerar mot psykisk ohälsa


Läs mer

Vitsippa med sommarhälsning


Läs mer

Region och kommundagar inspirerade


Läs mer

Aleholm nu certifierat som Teknikcollege


Läs mer

Sävsjöpositiv partidistriktsstämma


Läs mer

Fullmäktige med många debattinlägg


Läs mer

Kom med på årsmötesfest


Läs mer

Inspirerande utbildningsdag


Läs mer

Från kommunalrådets skrivbord


Läs mer