Kommunval

Kommunvalet 2022

Här nedan kan du läsa Kristdemokraternas valprogram i kommunvalet 2022.

Du kan också ladda ner valprogrammet som pdf-fil genom att klicka här.

 

MED HJÄRTA FÖR SÄVSJÖ KOMMUN

Vår drivkraft är att vi älskar Sävsjö kommun. Vi har hjärta för den plats där vi har valt att leva, bo och verka. För Sävsjö, för Vrigstad, för Stockaryd, för Rörvik och för all landsbygd. Med hjärta för Sävsjö kommun, som är vår paroll i kommunvalet 2022, fångar viktiga aspekter för oss kristdemokrater när vi utformar vår politik. Det står för relationer, den sociala naturen hos oss människor, gemenskap och sammanhållning. Hjärtat är en symbol för solidaritet och omsorg om våra medmänniskor, ung som gammal. Det signalerar också trygghet. Parollen visar dessutom att vi bryr om alla tillgångar som finns i vår kommun och att de ska förvaltas väl.

Vårt ledarskap i Sävsjö kommun kan sammanfattas med de tre orden Engagemang, Erfarenhet och Samverkan. Kristdemokraterna är garanten för ett ledarskap med stort engagemang och framåtanda. Vi är många som väljer att ta ansvar för kommunens verksamhet, finna lösningar på problem och utveckla kommunen men som också är ute bland invånarna för att lyssna in och skapa förtroende. På våra valsedlar har vi kandidater som bidrar till förnyelse och nytänkande och flera personer med stor erfarenhet av att leda vår kommun. Det är ett starkt lag med en bredd av bakgrunder och erfarenheter. Ett signum för vårt ledarskap är även samverkan. Om vi får väljarnas förtroende så kommer vi fortsatt göra allt vi kan för att det i vår kommun ska finnas en god samarbetsanda för hela Sävsjö kommuns bästa.

Vi är REDO att fortsätta leda kommunen, med hjärta för Sävsjö kommun!

Följande 12 punkter vill vi prioritera:

1.           FAMILJEN

Vi vill vara familjens röst. Familjer kan se väldigt olika ut och vi vill att deras bärande roll ska uppvärderas. En viktig del är att de själva ska kunna välja barnomsorgsform. För de som vill vara hemma lite längre när barnen är små ska det finnas en barnomsorgspeng. Vi vill ge möjlighet för föräldrar att få mer tid för barnen och att familjerna ska ges största möjliga valfrihet. Föräldrastödsprogram ska utvecklas och erbjudas till blivande föräldrar och föräldrar under barnets uppväxttid. Varje familj ska kunna få stöd från familjecentralen och familjerådgivning ska finnas lättillgänglig.

2.         EN SKOLA OCH BARNOMSORG I TOPPKLASS

När barnen är små är det viktigt att det inte är för stora grupper och därför vill vi att det ska vara max 12 barn samtidigt på förskolornas småbarnsavdelningar. De minsta barnen ska kunna få anknytning till de vuxna, en lugn miljö och god utveckling. För att detta ska vara möjligt behöver vi anställa fler och utöka lokalerna. Här ska det ges goda möjligheter för de som inte är förskollärare att utbilda sig parallellt med anställningen. Vi behöver därtill överväga att ge fast anställning även åt barnskötare. En rimlig personalfördelning är att det ska vara 2/3 utbildade förskollärare och 1/3 barnskötare. Nya och utbyggda förskolor kommer att krävas, som första steg en ny förskola i Vrigstad med minst 5 avdelningar. Vi vill även uppmuntra och ge förutsättningar för enskilt drivna förskolor.

Grundskolan ska vara bland de bästa i landet sett till elevernas resultat och deras möjlighet att gå vidare till gymnasiet. För att nå dit är det angeläget att sätta kunskap och klassisk bildning i fokus, ha utbildad personal, höja lärarnas status, förbättra arbetsmiljön och se till att det finns tillräckliga resurser för läromedel och bra lokaler. Vi har drivit på för en ny skola i Rörvik och kommande år kommer det vara aktuellt med ytterligare skolinvesteringar, bland annat i Stockaryd. Alla elever ska känna sig trygga och få möjlighet att göra goda resultat. Vi behöver utöka stödet till barn med särskilda behov. Det måste också gå snabbare och vara lättare att komma i kontakt med elevhälsan. Samarbetet med socialtjänst, barn- och ungdomspsykiatrin och polisen behöver byggas ut. Skolval ska fortsatt vara en rättighet. Det ska finnas möjligheter till en mångfald av skolor, såväl avseende utförare som profil, inklusive konfessionell.

Aleholm ska kunna utvecklas och återigen vara en av Sveriges bästa gymnasieskolor[1] som kan ge en grund till såväl yrkesliv som vidare utbildning. Ett brett programutbud av hög kvalitet är av största vikt. Det måste samtidigt finnas möjlighet att välja andra gymnasieutbildningar för att kunna förverkliga sina drömmar och sedan bygga sitt liv i Sävsjö kommun. Där det är till nytta för Sävsjö kommun och bidrar till utveckling ska samverkan med grannkommunerna gällande gymnasieutbildning fördjupas. Vi vill undersöka möjligheten att införa betald körkortsutbildning för elever på vissa av Aleholms program genom körkortsstipendier.[2]

3.         OMSORG – ETT GOTT LIV, HELA LIVET

Frågor som berör äldre och personer med funktionsvariation ska ges utrymme i samhällsplaneringen där ett mål är att se till att det byggs fler anpassade och trygga bostäder. Vård- och omsorgspersonal ska ha rätt kompetens, ges goda arbetsvillkor och tala bra svenska. Svenskkunskaper säkerställs genom utbildningsinsatser. Utdrag ur belastningsregistret ska krävas för de som arbetar i äldres hem. Vi vill skapa förutsättningar för ett gott liv hela livet med möjligheter till en aktiv fritid och tillgång till kultur i olika former som musik och teater. Hälsofrämjande arbete för äldre bör vara i fokus och det är viktigt med tidiga rehabiliterande insatser. Den medicinska kompetensen och samarbetet med regionen behöver öka. Det är också viktigt med välfungerande hemtagningsteam för personer som kommer hem från sjukhuset.

Mötesplatserna har blivit en stor tillgång för kommunens äldre, inte minst för att motverka ensamhet. Gemenskap främjar även hälsan. Vi behöver ge resurser för att mötesplatser för äldre ska utvecklas och finnas i alla kommunens tätorter.

Det ska finnas en samverkan med civilsamhället och en variation av aktiviteter. För att motverka ensamhet vill vi även erbjuda äldresamtal till de som fyllt 80 år och som inte har hemtjänst eller bor i särskilt boende. Den digitala fixartjänsten bör bli permanent. Denna tjänst hjälper äldre med teknik och gör också att de kan träffa andra digitalt.

4.         JOBB OCH FÖRETAGANDE

Vi vill att jobben ska bli fler och näringslivsklimatet ännu bättre. Det är viktigt att ha en meningsfull sysselsättning och få möjlighet bidra. I Sävsjö kommun ska drivkrafterna för att gå från utanförskap och bidrag till jobb och egen försörjning öka. Vi vill införa tydligare motprestation eller aktivitetskrav, motsvarande heltid utifrån arbetsförmåga, för att man ska kunna få ekonomiskt bistånd, såsom försörjningsstöd. Tillväxthuset ska vara en resurs för nyföretagande och ge goda förutsättningar för vårt viktiga befintliga näringsliv. Det är i företagen jobben finns och det är där de ekonomiska förutsättningarna för välfärd uppstår. Insatser ska göras för att andelen nystartade företag ska öka väsentligt under kommande år. Det är viktigt att erbjuda blivande företagare bra rådgivning, hjälp med lokaler och vägar till finansiering. Det måste finnas ett brett utbud av byggbar industrimark i alla tätorter.

Den kommunala servicen ska vara snabb, enkel och nära. Den myndighetsutövning som kommunen har gentemot företagare måste därför utvecklas. Vi vill starta ett målmedvetet arbete för att nå en ny nivå av service och minskat regelkrångel. Vi tror det bäst kan ske med stöd av ett nära samarbete med nätverket “Tillväxt och tillsyn”.[3] Flytten av myndighetsförvaltningen och utvecklingsavdelningen till det nyrenoverade Stadshotellet, mitt i Sävsjö stad, kan bidra i arbetet. Genom flytten skapas dessutom en samlingspunkt som blir till nytta för både näringslivet och samhällsutvecklingen i stort. Den planerade centrumförnyelsen kommer också bli ett lyft för den lokala handeln. Vi är övertygade om att det går att nå ett ännu bättre företagsklimat och en starkare, hållbar tillväxt i hela Sävsjö kommun!

5.         TILLIT, TRYGGHET OCH INTEGRATION

Vi vill skapa en kommun med tillit och trygghet. Det som skapar otrygghet och förstör framtiden för många unga är droger.[4] Vi går därför tillsammans med polisen i spetsen för ett krafttag mot alla former av missbruk. I ett tryggt samhälle är det viktigt att det finns möjligheter till en bra fritid och att det finns tillräckliga resurser för ett bra vård- och fältarbete. För tryggheten behövs betydligt fler områdespoliser och ett närmare samarbete mellan skola och polis. I de fall det är påkallat kan det även bli aktuellt med väktare och ordningsvakter. Anordning av nattvandring och liknande i samarbete med civilsamhället ska fortsätta. Vi måste också arbeta intensivt för att inte gängkriminaliteten ska slå rot i vår kommun.

Vi vill att Sävsjö kommun ska vara en säker och trygg plats, det gäller även om olyckan skulle vara framme. Vi måste också vara väl förberedda för såväl kris som krig. Därför ska kommunens beredskap stärkas och säkerhetsarbetet intensifieras. Sävsjö kommun ska ta ansvar som en del i hela Sveriges civilförsvar och bidra till dess utbyggnad med statens hjälp. Detta kan innebära ökad lagerhållning, förstärkt skydd av IT-infrastruktur mot cyberattacker, att säkra informationskanaler, större resurser och kompetensutveckling för framförallt räddningstjänsten och att bidra till självförsörjning. Det ska finnas en ständigt pågående ”Kontinuitetsplanering” som ser till att vi i tillräcklig grad har tillgång på vatten, livsmedel, fordonsbränsle samt förbrukningsartiklar inom vården och liknande. Vi vill arbeta för en robust kommun som kan hantera naturkatastrofer som torka, översvämningar men också pandemier och andra yttre påfrestningar inom infrastruktur med mera. Vi ska även, tillsammans med civilsamhället, ha en beredskap för att hjälpa till att ta emot flyktingar i en nödsituation.

I integrationsarbetet ska fokus vara att alla snabbt ska lära sig svenska och sedan komma ut i arbete eller utbildning. Här ska Aleholm fortsatt vara en motor i samverkan med Arbetsförmedlingen och Jobbhuset. Den utbildning kombinerad med praktik som ges till nyanlända ska påbörjas dag ett och inte först när man fått uppehållstillstånd. I utbildningen ska det utöver SFI också ingå samhällsorientering med mer undervisning om värderingar, jämställdhet och sociala och etiska koder i Sverige. Ett aktivitetskrav för försörjningsstöd kan även här bli ett incitament för att få ett jobb och därmed stärka integrationen. För en god integration är det också viktigt att det skapas gemenskap mellan människor. I detta har föreningar och kyrkor en helt avgörande funktion.

6.         ETT RIKT KULTUR- OCH FRITIDSLIV

Kristdemokraternas synsätt är att samhället ska byggas underifrån, därför är civilsamhället med ett rikt kultur- och fritidsliv prioriterat för oss. Vi har i vår kommun fantastiska förutsättningar till en aktiv fritid med en stor bredd av föreningar med många medlemmar som gör en ovärderlig insats. Idrotts-, kultur-, samhälls- och hembygdsföreningar, byalag, studieförbund och kyrkor utgör en samhällsbärande kraft som bör ges så goda förutsättningar som möjligt. Ett starkt civilsamhälle är grunden för vårt samhällsbygge och en viktig förutsättning för vår kommuns välmående. Vi kommer med stort engagemang fortsätta arbeta för att såväl ung som gammal i hela Sävsjö kommun ska ha tillgång till ett rikt kultur- och fritidsliv.

Kommunala fritidsgårdar ska finnas i alla kommunens tätorter. Tillräcklig bemanning och resurser för att kunna skapa trygga miljöer, relationer och en variation av aktiviteter behöver säkerställas. Vi vill även uppmuntra och stödja föreningsdrivna komplement. Bibliotek ska också finnas i alla kommunens tätorter och vi vill fortsätta att utveckla det som kallas “meröppet” vilket innebär att man får tillgång till biblioteken fler tider även när det inte finns bemanning. Näst på tur efter Sävsjö Stadsbibliotek bör vara det nya biblioteket som ska inrymmas i Rörviks skola. Vi vill att våra fritids- och idrottsanläggningar ska både underhållas och utvecklas. Därutöver måste vi ta hänsyn till både nuvarande och framtida behov när det gäller anläggningar. Där det är möjligt ska även föreningar erbjudas att själva driva anläggningar. Vidare ska det finnas minst ett aktivitetsområde eller plats för spontanidrott i varje tätort. Detta arbete får gärna ske tillsammans med civilsamhället.

Bidragssystemet för föreningar ska bli mer rättvist sett till om föreningen har en egen anläggning eller hyr en kommunal. Vidare ska grundstöd vara utgångspunkten och detaljstyrningen begränsas.

Musikskolan bidrar till barnens mående, kunskap och utveckling. Vi kommer fortsätta kämpa för alla barns möjlighet att gå i musikskolan. Skolinspektionens beslut om att musikskoleundervisning inte får ske under skoltid begränsar denna möjlighet, inte minst för de barn som bor på landsbygden. Förbudet försvårar också för musikskolan att hitta personal. Vi kristdemokrater har tagit initiativ till en skrivelse som föreslår att rektor även i fortsättningen ska kunna bevilja elever kortare ledighet för att kunna ta del av musikskolans verksamhet under lektionstid. Flera andra kommuner och har ställt sig bakom skrivelsen och den har även fått stöd av nationella kulturinstitutioner.[5]  Vi måste nu fortsätta arbetet med att göra förslaget till verklighet. På längre sikt vill vi också att Musikskolan i Sävsjö kommun utvecklas och breddas och blir en Kulturskola med exempelvis undervisning i teater och andra konstnärliga uttryck.

7.          MILJÖ OCH KLIMAT

I kristdemokratisk politik är förvaltarskap ett nyckelord. För oss innebär det bland annat att vi ska vara aktsamma om och vårda vår natur och ta ansvar för miljön och klimatet. Kommunen ska jobba vidare med energieffektivisering och se till att det sker en fortsatt utbyggnad av gång- och cykelvägar samt genomföra olika miljöprojekt. Genom samarbetet i kommunalförbundet Kretslopp Sydost kan även arbetet med avfall och återvinning utvecklas. Sävsjö kommun ska bidra till att nå länets mål om att till 2030 minska utsläppen med 75 % jämfört med 1990 och bli ett ”plusenergilän” senast 2045.[6]

Kommunen behöver gå före och göra sin del för miljön och klimatet så att även kommande generationer kan leva ett gott liv. Vi vill utöka kommunens användning av solenergi. Vid nybyggen och renovering av kommunala byggnader ska installation av solceller övervägas så långt det är möjligt. Dessutom måste laddningsmöjligheter för elektriska personbilar utökas. Det ska finnas laddstolpar för elbilar vid kommunala parkeringsplatser, exempelvis vid skolor. Den kommunala fordonsflottan ska på sikt bli helt fossilfri och drivas på exempelvis biogas eller el. Stockarydsterminalen behöver utvecklas för att underlätta en utökning av transporter med el-tåg. Vi vill också bygga laddinfrastruktur för lastbilar i anslutning till terminalen så att transporter in till terminalområdet kan ske med elektriska lastbilar. Sammantaget kan vi skynda på den för klimatet nödvändiga elektrifieringen. Vi ser dock att även andra energikällor behövs, såsom biogas. Den kan dessutom vara närproducerad genom biogasanläggningen i Sävsjö.

Den utveckling av kollektivtrafiken i form av fler linjer och utökade turer som vi drivit på för gentemot regionen bidrar också i förlängningen till ett mer hållbart resande och lägre utsläpp. För högskolestudenter har det även på kommunal nivå införts ett bidrag där kommunen betalar 50 % av kostnaden om man pendlar kollektivt till studieorten.

8.         BOSTÄDER OCH TOMTER

I kommunen ska vi fortsatt jobba för fler bostäder, villor såväl som hyresbostäder. Vi behöver allra närmast prioritera att det ska finnas tillgängliga bostäder, anpassade för äldre, i alla tätorter. Kommunen ska i detta avseende uppmuntra och stötta privata och idéburna initiativ. Vi behöver också fortsätta med att ta fram attraktiva, däribland sjönära, tomter i hela kommunen. Handläggningen av bygglov, miljöärenden och andra tillstånd ska vara effektiv och förståelig inte bara när det gäller företag utan också för privatpersoner. Det ska vara lätt att göra rätt när man exempelvis vill bygga eller renovera hus. Den kommunala organisationen ska vara samarbetsvillig, serviceinriktad och konstruktiv. En anslutning till nätverket ”Tillsyn & Tillväxt” som nämnts under punkt 4 kommer även här, gällande bostäder och tomter, bidra i positiv riktning.

Vi vill planera för fler industritomter i alla kommunens tätorter. Det handlar bland annat om en utökning av södra industriområdet i Sävsjö, ett nytt industriområde kring Värnamo-krysset i Vrigstad, en utökning och utveckling av Stockarydsterminalen och intilliggande område samt utökning av befintliga industriområden i Rörvik.

Planläggningsarbetet behöver intensifieras och resultera i flexibla, framåtsyftande och tillväxtorienterade detaljplaner. På så sätt kan bostadsbyggande, företagsetableringar och samhällsutveckling i stort främjas. Kommunens utvecklingsavdelning ska förstärkas för att möjliggöra detta.

9.          VÄGAR, JÄRNVÄG OCH FIBER – SAMHÄLLETS BLODOMLOPP

Vägnätet i hela kommunen ska vara väl underhållet. I Sävsjö ska en rondell byggas på 127:an vid Coop Extra och där ska också en ny anslutning till Södra industriområdet göras. Frågan om att avlasta den tunga trafiken genom Vrigstad bör lyftas och diskuteras i samråd med de som bor och verkar i Vrigstad. En satsning behövs för bättre kollektivtrafik med ett brett turutbud och en anropsstyrd närtrafik öppen för alla. Det är helt oacceptabelt att det varit så dåliga förbindelser med exempelvis Eksjö och att det helt saknas bussar till Värnamo. Efter att vi kristdemokrater drivit på har nu ett beslut fattats om att det ska inrättas en busslinje Värnamo-Eksjö, via Sävsjö och Vrigstad. Detta är ett viktigt steg men nu måste vi bevaka frågan noggrant så att denna busslinje faktiskt kommer på plats och får ett ändamålsenligt turutbud. Vidare ska det finnas helg- och kvällsturer till Jönköping. Vi kommer fortsatt jobba för tågstopp i Rörvik och driva på för att riksväg 30 ska upprustas och hålla en standard som motsvarar minst 90 km/h.

Genom Kristdemokraternas ledarskap har över 99 % av alla kommunens fastigheter fått möjlighet att ansluta sig till fibernätverket.[7] Nu måste vi skifta fokus till att underhålla bredbandsutbyggnaden och se till att internetuppkopplingen är snabb, stabil och säker.

10.     LANDSBYGDEN

Det ska vara goda förutsättningar att bo, leva och arbeta oavsett var i kommunen man bor. Det vi bidragit till och som vi föreslår under föregående punkt 9 gällande utökad kollektivtrafik, satsningar på vägnätet och den kraftiga utbyggnaden av bredband utgör viktiga insatser även för landsbygden. Därtill vill vi som kommun fortsätta ligga i framkant när det gäller underhåll och finansiering av enskilda vägar. Som parti driver vi även en ökning av det statliga stödet till enskilda vägar. Ett bra liv på landsbygden förutsätter goda möjligheter att resa i det dagliga livet och det är därför viktigt att vägnätet på landsbygden håller en bra standard.

I vår landsbygdspolitik ser vi det som angeläget att det finns tillgång till grundläggande service med närhet till vård men också för köp av fordonsbränsle, livsmedel och post och pakethantering. En översyn av regelverket för egna avloppsanläggningar behöver göras. Det ska finnas tillgång till anropstyrd närtrafik och fibernätet ska hållas väl utbyggt och ha hög kapacitet så det blir möjligt att arbeta och driva företag hemifrån. Vi vill stödja och utveckla lokala mötesplatser och samlingslokaler, oavsett vem som står som ägare. Stöd till föreningar som verkar på landsbygden ska säkerställas.

Ett intensifierat arbete med självförsörjning och ökad livsmedelsproduktion är inte bara en nödvändighet för att skapa säkerhet utan är också en tillgång och förutsättning lantbruket och en levande landsbygd. Genom ett handlingsprogram för livsmedelsupphandling med smarta lösningar och metoder kan kommunen bidra till mer närproducerad mat på tallrikarna i kommunens verksamheter. Det bör även undersökas om livsmedelsförsörjning kan ges ett större fokus i förvaltningarna, inte minst i arbetsmarknadsprojekten. Vi bör undvika att bebygga användbar åkermark som behövs för ökad livsmedelsförsörjning. De åtgärder som vi föreslår för ett bättre näringslivsklimat med bland annat mindre regelkrångel och mer service kommer också att underlätta för våra lantbrukare. En levande landsbygd ska vara ett fortsatt starkt kännetecken för Sävsjö kommun!

11.       PERSONAL OCH KOMPETENSFÖRSÖRJNING

En av Sävsjö kommuns allra främsta utmaningar är att klara framtidens kompetensförsörjning. Inte minst stora pensionsavgångar och ökad efterfrågan på välfärdstjänster gör att det behöver rekryteras många nya medarbetare de kommande åren. Ska vi klara denna utmaning måste ett horisontellt ledarskap med tillit till medarbetarna fortsatt utvecklas. Det behöver bli fler heltidstjänster inom vård och omsorg för att det ska bli attraktiva yrken. Framförallt ska ungdomar se det som intressant att jobba inom välfärdsyrken. Det behöver också alltid erbjudas en bra arbetsmiljö och möjlighet till en långsiktig professionell utveckling. Här är även konkreta och vardagsnära arbetsmiljöåtgärder viktiga. Bland annat vill vi att vår personal på förskolor och fritidshem ska få tillgång till arbetskläder.

En del i att klara framtidens bemanning är att skapa instegsjobb inom alla kommunala verksamheter. Detta för att människor som står långt från arbetsmarknaden ska kunna få en väg in på arbetsmarknaden och därmed också bidra till kommunens bemanning. För att minska andelen vikarier inom vård och omsorg och kunna reducera behovet av bemanningsenheten ska arbetet med att fler enheter får en högre grundbemanning fortsätta. Bemanningsenhetens ändamålsenlighet behöver också utvärderas. Vi är beredda att arbeta för att Sävsjö kommun alltid ska vara en attraktiv arbetsgivare!

Frågor om personal och kompetensförsörjning är inte bara viktiga för kommunens egna verksamheter. Vi måste även ta krafttag för att säkra kompetensförsörjningen för våra företag. Här är Aleholmsskolan viktig och vi måste främja tillströmningen till framförallt de yrkesförberedande programmen. Uppstarten av Teknikcollege kommer kunna bidra till att höja attraktiviteten och kvaliteten på utbildningen och stärka kompetensen och anställningsbarheten hos eleverna. Vi behöver vidare intensifiera samarbetet mellan skolan och näringslivet men också med högskoleutbildningar i närområdet, såsom i Jönköping. Sävsjö Näringslivs AB och socialförvaltningens enhet för sysselsättning, integration och arbetsmarknad ska få ett bredare uppdrag att bidra till dessa samarbeten och arbeta mer med matchning. En välfungerande kollektivtrafik för pendling från och till Sävsjö kommun är också avgörande för kompetensförsörjningen. Detta gäller inte bara för arbetspendling utan också högskolestudenters möjlighet att bo kvar i kommunen och pendla till studieorten.

12.      ORDNING OCH REDA – LYHÖRT LEDARSKAP

Förvaltarskap handlar inte bara om att ta ansvar för vår miljö utan också om att sköta alla våra tillgångar på ett bra sätt. Det handlar om kontinuerligt underhåll av våra fastigheter, vägar och annan infrastruktur. De små vardagsnära bekymren ska hanteras dagligen. Även här måste den kommunala servicen finnas nära invånarna och vara effektiv. Vi vill pröva att ha personer med ett särskilt ansvar för varje tätort som en form av ”ortsvaktmästare”. De ska bland annat se till att belysning fungerar, att det är ordning på återvinningsstationer och ristippar. Till en sådan ortsvaktmästare kan alla vända sig med sådant som behöver fixas eller förbättras i våra samhällen. Hanteringen av förpackningar måste långsiktigt lösas på annat sätt än idag. Vi vill därför, i samarbete med Kretslopp Sydost, pröva att hämta också förpackningar och tidningar med mera hemma vid bostaden.

Vi kommer också att ta ansvar för att det fortsatt ska var ordning och reda i kommunen och vår ekonomi. Det handlar återigen om att vi måste vårda tillgångar och skattebetalarnas pengar. Vi ska så långt det är möjligt undvika att höja kommunalskatten. Utgångspunkten för effektiviseringar ska vara den förbättringspotential som upptäcks av de anställda snarare än besparing och nedskärning. Därför bör också ansvaret för effektiviseringar läggas centralt för att inte ska belasta kommunens olika verksamheter eller försämra kvaliteten.

Vi ser varje invånare som en tillgång som är med och bidrar till kommunens utveckling och vill vara lyhörda för idéer och förslag. Vi ska vara hela folkets parti och en stark röst för våra invånares bästa som märks och gör skillnad!

 

Noter

[1] För ett antal år sedan hamnade Sävsjö kommun bland de bästa i landet vid jämförelse av kommunernas gymnasieutbildningar utefter ett antal olika parametrar såsom slutbetyg, högskolebehörighet och jobb. Se exempelvis SVT Nyheter Jönköping, 2008-10-15. Bästa gymnasiet ligger i Sävsjö. Tillgänglig:https://www.svt.se/nyheter/lokalt/jonkoping/basta-gymnasiet-ligger-i-savsjo (hämtad 2022-06-15).

[2] Liknande system har införts i andra kommuner såsom Kungsbacka, se Kungsbacka kommun, 2021-11-11. Vårdelever i Kungsbacka får möjlighet till körkortsstipendium (pressmeddelande). Tillgänglig: https://www.mynewsdesk.com/se/kungsbacka-kommun/pressreleases/vaardelever-i-kungsbacka-faar-moejlighet-till-koerkortsstipendium-3143450 (hämtad 2022-06-27)

[3] Föreningen och nätverket ”Tillväxt och Tillsyn” har medlemmar från näringslivet, politiken och kommunala förvaltningar och utvecklar tillsammans med kommuner, företagare, branschorganisationer och forskare, nya modeller för avgifter, kommunikation, rättelse med mera. Syftet är att göra mötet mellan småföretagare och tillsynspersonal smidigare, enklare och mer betydelsefullt. Se Tillväxt & Tillsyn. Därför finns vi. Tillgänglig: http://tillvaxtochtillsyn.se/darfor-finns-vi/ (hämtat 2022-06-17).

[4] Enligt BRÅ är narkotikarelaterad brottslighet en av de vanligaste brottstyperna bland ungdomar, se BRÅ, 2022. Barn, unga och brott, ”Narkotika”. Tillgänglig: https://bra.se/forebygga-brott/forebyggande-utifran-amne/barn-unga-och-brott.html#Narkotika (hämtad 2022-06-15).

[5] Se Sävsjö kommun, 2022-03-10. Brett stöd för skrivelse om kommunala kulturskolan (pressmeddelande). Tillgänglig: https://savsjo.se/nyheter-och-pressmeddelanden/nyheter/2022-03-10-brett-stod-for-skrivelse-om-kommunala-kulturskolan.html (hämtad 2022-06-21); Kungliga Musikaliska Akademien, 2022-04-28. En kommunal kulturskola för framtiden (pressmeddelande). Tillgänglig: https://www.musikaliskaakademien.se/pressrum/nyheter/enkommunalkulturskolaforframtiden.3680.html (hämtad 2022-06-21).

[6] För Jönköpings läns klimat- och energimål se ex. Länsstyrelsen i Jönköpings län (Klimatrådet), 2021. Minskad klimatpåverkan: Åtgärdsprogram 2021–2025 för Jönköpings län. Tillgänglig: https://www.klimatradet.se/klimatsmart-plusenergilan/atgardsprogram-minskad-klimatpaverkan-2021-2025/ (hämtad 2022-06-21).

[7] Se Post- och telestyrelsen. Statistikportalen: Mobiltäckning och bredband: Statistik. Tillgänglig: https://statistik.pts.se/mobiltackning-och-bredband/statistik/(hämtad 2022-06-21).

————————————————————

Kommunvalet 2018

I valet 2018 så ökade förtroendet än en gång rejält i alla Sävsjö kommuns valkretsar och partiet hamnade på 29,4%. I kommunvalet är det en ökning med 6,1%. Det innebar 3 nya mandat och att Kristdemokraterna för första gången är kommunens största parti. Ökningen i kommunvalet i Sävsjö är tre gånger större och det samlade resultatet ungefär dubbelt så högt som för kristdemokraterna i andra kommuner i länet.

När personkryssen på valsedlarna i kommunvalet räknats visade det att Kristdemokraten Stefan Gustafsson för andra valet i rad fick mest personkryss av alla politiker i kommunen.

Efter valet har en överenskommelse om samverkan har gjorts mellan Kristdemokraterna, Centern och Socialdemokraterna som följer traditionen med breda blocköverskridande samförståndslösningar i politiken i Sävsjö kommun. Kristdemokraterna fick en god tilldelning av ordförandeuppdrag enligt följande: Hugo Cruz-överförmyndarnämnd, Stefan Gustafsson-Kommunstyrelsen, Fredrik Håkansson-Barn- och utbildningsnämnd, Johanna Danielsson-Savman, Sven-Åke Gårdstam-ABSI, Therese Petersson-Sävebo, Per Danielsson-fullmäktige.

Med den nya mandatperioden så lämnande Thomas Wilhelmsson uppdraget som kommunrevisor. Ett uppdrag han haft uppdraget som kommunrevisor ända sedan november 1973. Anna-Karin Yngvesson lämnade uppdraget som ordförande i barn- och utbildningsnämnden, ett uppdrag hon haft sedan 2003. Anna-Karin och Thomas två politiker som gjort en fantastisk insats för Kristdemokraterna och för Sävsjö kommun.

Åren i Sävsjö kommun med kristdemokratiskt styre har varit framgångsrika och medfört att kommunen vänt från stagnation till tillväxt. De senaste mandatperioderna har kristdemokraterna gått i spetsen för ett omfattande arbete med att ta fram en ny vision och en kommunal utvecklingsstrategi. Denna ”US” är nu kommunens främsta styrdokument och borgar för att kristdemokraterna i Sävsjö kommun kommer att gå i spetsen för en fortsatt god utveckling av kommunen utifrån vår devis ENGAGEMANG, ERFARENHET OCH SAMVERKAN för hela Sävsjö kommuns bästa!

Statistik över valresultat i kommunvalet för
kristdemokraterna i Sävsjö kommun under 25 år:

1994 13,6%  (1030 röster)
1998 21,01% (1469 röster)
2002 24,8% (1641 röster)
2006 25,60% (1725 röster)
2010 21,06% (1466 röster)
2014 23,23% (1617 röster)
2018 29,37% (2104 röster)

 

Här nedan kan du läsa kristdemokraternas valmanifest i kommunvalet 2018:

ENGAGEMANG, ERFARENHET OCH SAMVERKAN

för hela Sävsjö kommuns bästa!

Kristdemokraterna är garanten för ett ledarskap med stort engagemang och framåtanda. Vi har på våra valsedlar nya kandidater som bidrar med förnyelse och nytänkande men också flera personer med stor erfarenhet av att leda vår kommun. Ett signum för vårt ledarskap är samverkan. Om vi får väljarnas förtroende så kommer vi fortsatt göra allt vi kan för att det i vår kommun ska finnas en god samarbetsanda för hela Sävsjö kommuns bästa. Nyckelorden för vårt ledarskap i Sävsjö kommun är Engagemang, Erfarenhet och Samverkan!
Följande 10 punkter vill vi prioritera:

1. Goda förutsättningar för utveckling av livskraftiga företag

Vi vill att jobben ska bli fler och näringslivsklimatet ännu bättre. I Sävsjö kommun ska fler gå från utanförskap och bidrag till jobb och egen försörjning. Tillväxthuset ska vara en resurs för nyföretagande och ge goda förutsättningar för vårt viktiga befintliga näringsliv. Det är i företagen jobben finns och det är där de ekonomiska förutsättningarna för välfärd uppstår. Den kommunala servicen ska vara snabb, enkel och nära. Insatser ska göras för att andelen nystartade företag ska öka väsentligt under kommande år. Det är viktigt att erbjuda blivande företagare bra rådgivning, hjälp med vägar till finansiering och kompetensförsörjning. Det måste i alla tätorter finnas ett utbud av byggbar industrimark.

2. En skola och barnomsorg i toppklass

Aleholm ska kunna utvecklas och fortsätta vara en av Sveriges bästa gymnasieskolor. Grundskolan ska vara bland de 20 bästa i landet. För att nå dit är det angeläget att höja lärarnas status och se till att det finns bra lokaler. Alla elever ska känna sig trygga och få möjlighet att göra goda resultat. När barnen är små är det viktigt att det inte är för stora grupper och därför vill vi att det ska vara max 12 barn på småbarnsavdelningar.

3. Omsorg – ett gott liv, hela livet

Frågor som berör funktionshindrade och äldre ska ges utrymme i samhällsplaneringen där målet är att se till att det byggs fler bostäder. Personal inom vård- och omsorg ska ges goda arbetsvillkor. Vi vill skapa förutsättningar för ett gott liv hela livet med möjligheter till en aktiv fritid och tillgång till kultur i olika former som musik och teater. Mötesplatsen Brygghörnan i Sävsjö har blivit en stor tillgång för kommunens äldre. Det är viktigt att Brygghörnan får resurser att utvecklas och att det byggs upp mötesplatser för äldre i alla tätorter.

4. Tillit, trygghet och integration

Vi vill skapa en kommun med tillit och trygghet. Det som skapar otrygghet och förstör framtiden för många unga är droger. Vi går därför tillsammans med polisen i spetsen för ett krafttag mot alla former av missbruk. I ett tryggt samhälle är det viktigt att det finns möjligheter till en bra fritid och att det finns tillräckliga resurser för ett bra vård- och fältarbete. För tryggheten behövs betydligt fler närpoliser.
I integrationsarbetet ska fokus vara att alla snabbt ska lära sig svenska och sedan komma ut i arbete eller utbildning. Här ska Aleholm fortsatt vara en motor i samverkan med Arbetsförmedlingen och Jobbhuset. För en god integration är det också viktigt att det skapas gemenskap mellan människor. I detta har föreningar och kyrkor en viktig funktion.

5. Familjernas röst

Familjer kan se väldigt olika ut och vi vill att deras bärande roll ska uppvärderas. En viktig del är att de själva ska kunna välja barnomsorgsform. För de som vill vara hemma lite längre när barnen är små ska det finnas en förstärkt barnomsorgspeng. Vi vill ge möjlighet för föräldrar att få mer tid för barnen och att familjerna ska ges största möjliga valfrihet.

6. Bostäder och tomter

I kommunen ska vi fortsatt jobba för fler bostäder, villor såväl som hyresbostäder. Vi behöver allra närmast prioritera byggnation av tillgängliga bostäder i alla tätorter. Detta är något som vi tagit upp i äldreplanen och som måste fullföljas. Efterhand som andelen asylsökande minskar ska lägenheter som nu hyrs av Migrationsverket göras i ordning och användas för personer som långsiktigt vill bo och jobba i vår kommun. Vi behöver också fortsätta med att ta fram attraktiva tomter i hela kommunen. Handläggningen av bygglov och miljöärenden ska vara effektiv och lättförståelig för att göra det så enkelt som möjligt att bygga och renovera hus.

7. Vägar, järnväg och fiber – samhällets blodomlopp

Vägnätet på landsbygden ska vara väl underhållet. I Sävsjö ska en rondell byggas på 127:an vid Netto och där ska också en ny anslutning till Södra industriområdet göras. En satsning behövs för bättre kollektivtrafik. Det är idag helt oacceptabelt att det är så dåliga förbindelser med exempelvis Eksjö och att det helt saknas bussar till Värnamo. Vi har nu alla kristdemokrater i länet med oss på en busslinje Värnamo-Eksjö, via Sävsjö och Vrigstad. Detta är ett viktigt första steg men vi kommer inte ge oss förrän Region Jönköpings län startar denna linje. Vi kommer fortsatt jobba för tågstopp i Rörvik och driva på för att riksväg 30 ska upprustas och hålla en standard som motsvarar minst 90 km/h. Fiberutbyggnaden i både tätort och landsbygd är viktig och vårt mål är att alla hushåll ska erbjudas en bredbandsanslutning med fiber senast år 2021.

8. Ett rikt kultur- och fritidsliv

Kristdemokraternas synsätt är att samhället ska byggas underifrån, därför är civilsamhället med ett rikt kultur- och fritidsliv prioriterat för oss. Vi har i vår kommun fantastiska förutsättningar till en aktiv fritid med en stor bredd av föreningar med många medlemmar som gör en ovärderlig insats. Idrotts-, kultur-, samhälls- och hembygdsföreningar, byalag, studieförbund och kyrkor utgör en samhällsbärande kraft som bör ges så goda förutsättningar som möjligt. Ett starkt civilsamhälle är grunden för vårt samhällsbygge och en viktig förutsättning för vår kommuns välmående. Vi vill att våra fritids- och idrottsanläggningar ska utvecklas och pröva möjligheten att skapa ett Allaktivitetscenter. Vi kommer med stort engagemang fortsätta arbeta för att såväl ung som gammal i hela Sävsjö kommun ska ha tillgång till ett rikt kultur- och fritidsliv.

9. Förvaltarskap, miljö och att vårda våra tillgångar

I kristdemokratisk politik är förvaltarskap ett nyckelord. För oss innebär det att vi ska vara aktsamma om vår natur och sköta våra tillgångar på ett bra sätt. Det handlar om kontinuerligt underhåll av våra fastigheter, vägar och annan infrastruktur. De små vardagsnära bekymren ska hanteras dagligen och vi vill pröva att avdela personer som har ett särskilt ansvar för varje tätort som en form av ”ortsvaktmästare”. De ska bland annat se till att belysning fungerar, att det är ordning på återvinningsstationer och ristippar. Till en sådan ortsvaktmästare kan alla vända sig med sådant som behöver fixas eller förbättras i våra samhällen. Hanteringen av förpackningar måste långsiktigt lösas på annat sätt än idag. Vi vill därför pröva att hämta också förpackningar och tidningar med mera hemma vid bostaden.
Kommunen ska jobba vidare med energieffektivisering och se till att det sker en fortsatt utbyggnad av gång- och cykelvägar samt genomföra olika miljöprojekt. Det är viktigt att vi uppfyller målet om en minskning av koldioxidutsläpp med 20%.

10. Örat mot marken, ordning och reda

Vi kommer att ta ansvar för att det fortsatt ska var ordning och reda i kommunens ekonomi. Vi ser varje medborgare som en tillgång som är med och bidrar till kommunens utveckling och vill vara lyhörda för idéer och förslag. Vi ska vara hela folkets parti och en stark röst för våra medborgares bästa som märks och gör skillnad!