Kommunval

I valet 2018 så ökade förtroendet än en gång rejält i alla Sävsjö kommuns valkretsar och partiet hamnade på 29,4%. I kommunvalet är det en ökning med 6,1%. Det innebar 3 nya mandat och att Kristdemokraterna för första gången är kommunens största parti. Ökningen i kommunvalet i Sävsjö är tre gånger större och det samlade resultatet ungefär dubbelt så högt som för kristdemokraterna i andra kommuner i länet.

När personkryssen på valsedlarna i kommunvalet räknats visade det att Kristdemokraten Stefan Gustafsson för andra valet i rad fick mest personkryss av alla politiker i kommunen.

Efter valet har en överenskommelse om samverkan har gjorts mellan Kristdemokraterna, Centern och Socialdemokraterna som följer traditionen med breda blocköverskridande samförståndslösningar i politiken i Sävsjö kommun. Kristdemokraterna fick en god tilldelning av ordförandeuppdrag enligt följande: Hugo Cruz-överförmyndarnämnd, Stefan Gustafsson-Kommunstyrelsen, Fredrik Håkansson-Barn- och utbildningsnämnd, Johanna Danielsson-Savman, Sven-Åke Gårdstam-ABSI, Therese Petersson-Sävebo, Per Danielsson-fullmäktige.

Med den nya mandatperioden så lämnande Thomas Wilhelmsson uppdraget som kommunrevisor. Ett uppdrag han haft uppdraget som kommunrevisor ända sedan november 1973. Anna-Karin Yngvesson lämnade uppdraget som ordförande i barn- och utbildningsnämnden, ett uppdrag hon haft sedan 2003. Anna-Karin och Thomas två politiker som gjort en fantastisk insats för Kristdemokraterna och för Sävsjö kommun.

Åren i Sävsjö kommun med kristdemokratiskt styre har varit framgångsrika och medfört att kommunen vänt från stagnation till tillväxt. De senaste mandatperioderna har kristdemokraterna gått i spetsen för ett omfattande arbete med att ta fram en ny vision och en kommunal utvecklingsstrategi. Denna ”US” är nu kommunens främsta styrdokument och borgar för att kristdemokraterna i Sävsjö kommun kommer att gå i spetsen för en fortsatt god utveckling av kommunen utifrån vår devis ENGAGEMANG, ERFARENHET OCH SAMVERKAN för hela Sävsjö kommuns bästa!

Statistik över valresultat i kommunvalet för
kristdemokraterna i Sävsjö kommun under 25 år:

1994 13,6%  (1030 röster)
1998 21,01% (1469 röster)
2002 24,8% (1641 röster)
2006 25,60% (1725 röster)
2010 21,06% (1466 röster)
2014 23,23% (1617 röster)
2018 29,37% (2104 röster)

 

Här nedan kan du läsa kristdemokraternas valmanifest i kommunvalet 2018:

ENGAGEMANG, ERFARENHET OCH SAMVERKAN

för hela Sävsjö kommuns bästa!

Kristdemokraterna är garanten för ett ledarskap med stort engagemang och framåtanda. Vi har på våra valsedlar nya kandidater som bidrar med förnyelse och nytänkande men också flera personer med stor erfarenhet av att leda vår kommun. Ett signum för vårt ledarskap är samverkan. Om vi får väljarnas förtroende så kommer vi fortsatt göra allt vi kan för att det i vår kommun ska finnas en god samarbetsanda för hela Sävsjö kommuns bästa. Nyckelorden för vårt ledarskap i Sävsjö kommun är Engagemang, Erfarenhet och Samverkan!
Följande 10 punkter vill vi prioritera:

1. Goda förutsättningar för utveckling av livskraftiga företag

Vi vill att jobben ska bli fler och näringslivsklimatet ännu bättre. I Sävsjö kommun ska fler gå från utanförskap och bidrag till jobb och egen försörjning. Tillväxthuset ska vara en resurs för nyföretagande och ge goda förutsättningar för vårt viktiga befintliga näringsliv. Det är i företagen jobben finns och det är där de ekonomiska förutsättningarna för välfärd uppstår. Den kommunala servicen ska vara snabb, enkel och nära. Insatser ska göras för att andelen nystartade företag ska öka väsentligt under kommande år. Det är viktigt att erbjuda blivande företagare bra rådgivning, hjälp med vägar till finansiering och kompetensförsörjning. Det måste i alla tätorter finnas ett utbud av byggbar industrimark.

2. En skola och barnomsorg i toppklass

Aleholm ska kunna utvecklas och fortsätta vara en av Sveriges bästa gymnasieskolor. Grundskolan ska vara bland de 20 bästa i landet. För att nå dit är det angeläget att höja lärarnas status och se till att det finns bra lokaler. Alla elever ska känna sig trygga och få möjlighet att göra goda resultat. När barnen är små är det viktigt att det inte är för stora grupper och därför vill vi att det ska vara max 12 barn på småbarnsavdelningar.

3. Omsorg – ett gott liv, hela livet

Frågor som berör funktionshindrade och äldre ska ges utrymme i samhällsplaneringen där målet är att se till att det byggs fler bostäder. Personal inom vård- och omsorg ska ges goda arbetsvillkor. Vi vill skapa förutsättningar för ett gott liv hela livet med möjligheter till en aktiv fritid och tillgång till kultur i olika former som musik och teater. Mötesplatsen Brygghörnan i Sävsjö har blivit en stor tillgång för kommunens äldre. Det är viktigt att Brygghörnan får resurser att utvecklas och att det byggs upp mötesplatser för äldre i alla tätorter.

4. Tillit, trygghet och integration

Vi vill skapa en kommun med tillit och trygghet. Det som skapar otrygghet och förstör framtiden för många unga är droger. Vi går därför tillsammans med polisen i spetsen för ett krafttag mot alla former av missbruk. I ett tryggt samhälle är det viktigt att det finns möjligheter till en bra fritid och att det finns tillräckliga resurser för ett bra vård- och fältarbete. För tryggheten behövs betydligt fler närpoliser.
I integrationsarbetet ska fokus vara att alla snabbt ska lära sig svenska och sedan komma ut i arbete eller utbildning. Här ska Aleholm fortsatt vara en motor i samverkan med Arbetsförmedlingen och Jobbhuset. För en god integration är det också viktigt att det skapas gemenskap mellan människor. I detta har föreningar och kyrkor en viktig funktion.

5. Familjernas röst

Familjer kan se väldigt olika ut och vi vill att deras bärande roll ska uppvärderas. En viktig del är att de själva ska kunna välja barnomsorgsform. För de som vill vara hemma lite längre när barnen är små ska det finnas en förstärkt barnomsorgspeng. Vi vill ge möjlighet för föräldrar att få mer tid för barnen och att familjerna ska ges största möjliga valfrihet.

6. Bostäder och tomter

I kommunen ska vi fortsatt jobba för fler bostäder, villor såväl som hyresbostäder. Vi behöver allra närmast prioritera byggnation av tillgängliga bostäder i alla tätorter. Detta är något som vi tagit upp i äldreplanen och som måste fullföljas. Efterhand som andelen asylsökande minskar ska lägenheter som nu hyrs av Migrationsverket göras i ordning och användas för personer som långsiktigt vill bo och jobba i vår kommun. Vi behöver också fortsätta med att ta fram attraktiva tomter i hela kommunen. Handläggningen av bygglov och miljöärenden ska vara effektiv och lättförståelig för att göra det så enkelt som möjligt att bygga och renovera hus.

7. Vägar, järnväg och fiber – samhällets blodomlopp

Vägnätet på landsbygden ska vara väl underhållet. I Sävsjö ska en rondell byggas på 127:an vid Netto och där ska också en ny anslutning till Södra industriområdet göras. En satsning behövs för bättre kollektivtrafik. Det är idag helt oacceptabelt att det är så dåliga förbindelser med exempelvis Eksjö och att det helt saknas bussar till Värnamo. Vi har nu alla kristdemokrater i länet med oss på en busslinje Värnamo-Eksjö, via Sävsjö och Vrigstad. Detta är ett viktigt första steg men vi kommer inte ge oss förrän Region Jönköpings län startar denna linje. Vi kommer fortsatt jobba för tågstopp i Rörvik och driva på för att riksväg 30 ska upprustas och hålla en standard som motsvarar minst 90 km/h. Fiberutbyggnaden i både tätort och landsbygd är viktig och vårt mål är att alla hushåll ska erbjudas en bredbandsanslutning med fiber senast år 2021.

8. Ett rikt kultur- och fritidsliv

Kristdemokraternas synsätt är att samhället ska byggas underifrån, därför är civilsamhället med ett rikt kultur- och fritidsliv prioriterat för oss. Vi har i vår kommun fantastiska förutsättningar till en aktiv fritid med en stor bredd av föreningar med många medlemmar som gör en ovärderlig insats. Idrotts-, kultur-, samhälls- och hembygdsföreningar, byalag, studieförbund och kyrkor utgör en samhällsbärande kraft som bör ges så goda förutsättningar som möjligt. Ett starkt civilsamhälle är grunden för vårt samhällsbygge och en viktig förutsättning för vår kommuns välmående. Vi vill att våra fritids- och idrottsanläggningar ska utvecklas och pröva möjligheten att skapa ett Allaktivitetscenter. Vi kommer med stort engagemang fortsätta arbeta för att såväl ung som gammal i hela Sävsjö kommun ska ha tillgång till ett rikt kultur- och fritidsliv.

9. Förvaltarskap, miljö och att vårda våra tillgångar

I kristdemokratisk politik är förvaltarskap ett nyckelord. För oss innebär det att vi ska vara aktsamma om vår natur och sköta våra tillgångar på ett bra sätt. Det handlar om kontinuerligt underhåll av våra fastigheter, vägar och annan infrastruktur. De små vardagsnära bekymren ska hanteras dagligen och vi vill pröva att avdela personer som har ett särskilt ansvar för varje tätort som en form av ”ortsvaktmästare”. De ska bland annat se till att belysning fungerar, att det är ordning på återvinningsstationer och ristippar. Till en sådan ortsvaktmästare kan alla vända sig med sådant som behöver fixas eller förbättras i våra samhällen. Hanteringen av förpackningar måste långsiktigt lösas på annat sätt än idag. Vi vill därför pröva att hämta också förpackningar och tidningar med mera hemma vid bostaden.
Kommunen ska jobba vidare med energieffektivisering och se till att det sker en fortsatt utbyggnad av gång- och cykelvägar samt genomföra olika miljöprojekt. Det är viktigt att vi uppfyller målet om en minskning av koldioxidutsläpp med 20%.

10. Örat mot marken, ordning och reda

Vi kommer att ta ansvar för att det fortsatt ska var ordning och reda i kommunens ekonomi. Vi ser varje medborgare som en tillgång som är med och bidrar till kommunens utveckling och vill vara lyhörda för idéer och förslag. Vi ska vara hela folkets parti och en stark röst för våra medborgares bästa som märks och gör skillnad!