Styrelse och funktionärer

Valda funktionärer vid årsmötet 8 februari  2021

Partiavdelningens styrelse

Årsmötet beslutade

att för perioden fram till årsmötet 2022 utse en styrelse med 8 ordinarie och 4 ersättare

att som styrelseledamöter på 2 år utse: Anders Griph, Ann-Catrin Ek

att som ersättare i styrelsen på 2 år utse: Dan Thelander, Miriam Brolin, Agneta Hjalmarsson

att som ordförande utse: Benjamin Petersson

att som vice ordförande utse: Johanna Danielsson samt

att som sekreterare utse: Gunnel Lundgren

(På årsmötet 2020 utsågs Benjamin Petersson, Johanna Danielsson, Anna-Karin Yngvesson, Jan Johansson, Samuel Nikolausson, Gunnel Lundgren på 2 år som ordinarie och som ersättare i styrelsen på 2 år Therese Petersson, Ann-Catrin Ek. Som följd av att Ann-Catrin Ek utses som ordinarie avslutas det tvååriga uppdraget som ersättare)

 Adjungerad i styrelsen

Årsmötet beslutade

att för perioden fram till årsmötet 2022 till styrelsen adjungera partiavdelningens kommunpolitiska
gruppledare med närvaro och yttranderätt

Val av revisorer och tillika granskare enligt regelverk för erhållande partistöd

Årsmötet beslutade

att som ordinarie revisorer utse Helmer Andersson och Sven-Åke Gårdstam

att som ersättare för revisorer utse Stefan Hjälmeby och Hugo Cruz, samt

att i revisionsuppdrag ingår att vara granskare och utfärda granskningsintyg enligt regelverk för
erhållande av partistöd

 Val av ombud och ersättare till partidistriktstämmor, 8 ordinarie och 5 ersättare

Årsmötet beslutade

att som ombud och ersättare vid distriktsstämmor utse ordinarie och ersättare i partiavdelningens
styrelse kompletterat med Stefan Gustafsson,

att både ordinarie och ersättare i styrelsen tillsammans med Stefan Gustafsson inbjuds delta i
distriktsstämmor, samt

att tjänstgöring vid distriktsstämma sker i bokstavsordning om fler än 8 deltar

att utifrån fastlagd princip utse som ordinarie ombud: Benjamin Petersson, Johanna Danielsson, Anders Grip, Gunnel Lundgren, Jan Johansson, Ann-Catrin Ek, Samuel Nikolausson, Anna-Karin Yngvesson och som ersättare till ordinarie ombud utse: Dan Thelander, Miriam Brolin, Agneta Hjalmarsson, Therese Petersson, Stefan Gustafsson

Nominering av ombud till riksting

Årsmötet beslutade

att som ombud till riksting nominera Anna-Karin Yngvesson, Stefan Gustafsson, Benjamin Petersson

Val av kommunpolitisk gruppledare

Årsmötet beslutade

att som ordinarie kommunpolitisk gruppledare utse Stefan Gustafsson med Fredrik Håkansson
som ersättare

Val av kassör

Årsmötet beslutade

att som kassör utse Jan Johansson

Val av medlemsregisteransvarig

Årsmötet beslutade

att som medlemsregisteransvarig utse Jan Johansson

Beslut om firmatecknare

Årsmötet beslutade

att som firmatecknare för partiavdelningen var för sig utse Benjamin Petersson och
Jan Johansson

Valberedning

Årsmötet beslutade

att som valberedning inför årsmötet 2021 utse Helmer Andersson, Hugo Cruz och Annika Andersson

att Helmer Andersson ska vara sammankallande.

Nomineringskommitté för kommunval

Årsmötet beslutade

att till nomineringskommitté inför valet 2022 utse Gunnel Lundgren, Samuel Nickolausson, Anna-Karin Yngvesson, Anders Griph och Benjamin Petersson,

att som sammankallande och ordförande för nomineringskommittén utse Gunnel Lundgren, samt

att till nomineringskommittén adjungera Stefan Gustafsson

Val- och kampanjledare

Årsmötet beslutade

att till val- och kampanjledare utse Erika Mallander Karlsson