Styrelse och funktionärer

Beslut vid årsmötet 25 februari 2023 om funktionärer för partiavdelningen 

Partiavdelningens styrelse

att för perioden fram till årsmötet 2024 utse en styrelse med 8 ordinarie och 4 ersättare

att som styrelseledamöter på 2 år utse: Anders Griph, Ann-Catrin Ek

att som ersättare i styrelsen på 1 år utse: Therese Petersson
att som ersättare i styrelsen på 2 år utse: Miriam Brolin, Agneta Hjalmarsson

att som ordförande utse: Benjamin Petersson
att som vice ordförande utse: Johanna Danielsson, samt
att som sekreterare utse: Gunnel Lundgren

På årsmötet 2022 utsågs Benjamin Petersson, Johanna Danielsson, Anna-Karin Yngvesson, Jan Johansson, Samuel Nikolausson, Gunnel Lundgren på 2 år som ordinarie och som ersättare i styrelsen på 2 år Per-Egon Eliasson.

Val av revisorer och tillika granskare enligt regelverk för erhållande partistöd

att som ordinarie revisorer utse Roland Katmark och Hugo Cruz
att som ersättare för revisorer utse Stefan Hjälmeby och Jan-Peter Karlsson, samt
att i revisionsuppdrag ingår att vara granskare och utfärda granskningsintyg enligt regelverk för erhållande av partistöd

Val av ombud och ersättare till partidistriktstämmor, 8 ordinarie och 5 ersättare

att som ombud och ersättare vid distriktsstämmor utse ordinarie och ersättare i partiavdelningens styrelse kompletterat med Stefan Gustafsson,

att både ordinarie och ersättare i styrelsen tillsammans med Stefan Gustafsson inbjuds delta i distriktsstämmor, samt att tjänstgöring vid distriktsstämma sker i bokstavsordning om fler än 8 deltar

att utifrån fastlagd princip utse som ordinarie ombud: Benjamin Petersson, Johanna Danielsson, Anders Grip, Gunnel Lundgren, Jan Johansson, Ann-Catrin Ek, Samuel Nikolausson, Anna-Karin Yngvesson och som ersättare till ordinarie ombud utse: Per-Egon Eliasson, Miriam Brolin, Agneta Hjalmarsson, Therese Petersson, Stefan Gustafsson

Nominering av ombud till riksting

att som ombud till riksting nominera Therese Petersson, Benjamin Petersson, Anna-Karin Yngvesson och Stefan Gustafsson, samt

att eventuell prioritering sker enligt ovan nämnd ordning

Val av kommunpolitisk gruppledare

att som ordinarie kommunpolitisk gruppledare utse Therese Petersson med Fredrik Håkansson som ersättare

Val av kassör

att som kassör utse Jan Johansson

Val av medlemsregisteransvarig

att som medlemsregisteransvarig utse Jan Johansson

Beslut om firmatecknare

att som firmatecknare för partiavdelningen var för sig utse Benjamin Petersson och
Jan Johansson

Valberedning

att som valberedning inför årsmötet 2024 utse Erika Mallander Karlsson, Hugo Cruz och Annika Andersson, samt

att Hugo Cruz ska vara sammankallande.