Budgetöverenskommelse klar

Fler förskoleplatser, mer gruppbostäder för funktionshindrade, renovering av skolor i Stockaryd och Rörvik och en satsning på ökad grundbemanning i skola, barnomsorg, vård och omsorg är några av de satsningar som Ing-Marie Arwidsson och Stefan Gustafsson som företrädare för kristdemokraterna godkänt i en budgetöverenskommelse med C och S inför 2016. Läs hela budgetöverenskommelsen här nedan:

Budgetöverenskommelse för år 2016

Sammanfattning

Undertecknade lämnar härmed förslag på driftsbudget, taxor och investeringar för år 2016 – 2018. I förslaget ingår en bibehållen skattesats med 21.92. Driftbudgetförslaget utgår från intäkter på sammanlagt 608 miljoner kronor och innebär ett nettoresultat på ca 5 miljoner kronor.

Budgetförslaget bygger på ett befolkningsantal på 11 200. Det innebär att kommunens befolkning ökat med nästan 150 medborgare under 2015. Detta är glädjande, men innebär samtidigt ökade krav på kommunal verksamhet. Det ökade utrymme som funnits att fördela inom ramen för driftsbudgeten har i princip gått till barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden. Dessutom görs en satsning på ökad grundbemanning som också gynnar verksamheten inom förskola, grundskola och omsorg.

För att få ett resultat 2016 på åtminstone 1 % av kommunens totala budget kommer en generell översyn av verksamhetens processer inledas. Syftet med denna översyn är att optimera kommunens resurser utifrån den enskilde kommuninnevånarens behov. Ledstjärnan blir att bygga hängrännor och riva verksamhetsmässiga stuprör i de fall dessa inte gynnar verksamhetens kvalité och effektivitet.

Kommunens taxor höjs generellt med 1.4 procent. Ett av undantagen är förbrukningsavgiften för VA som förblir oförändrad och anslutningskostnaden till VA-nätet som höjs 10 procent för att undvika särtaxa vid förestående VA-utbyggnad. För normalhämtning av hushållsavfall kommer taxan vara oförändad men de som endast har säsongshämtning får en höjning med 2,6%. En hemsjukvårdsavgift införs på 150 kronor.

Investeringarna 2016 budgeteras till 46,2 miljoner och av dessa är 9,9 miljoner inom VA-området.

I förslaget ingår beslut om mål, mätning och servicegarantier med utgångspunkt i den av fullmäktige beslutade utvecklingsstrategin. Under 2016 kommer fullmäktige anta en ny utvecklingsstrategi för åren 2016 till 2020, men utblick till 2030.

Omvärldsanalys

Under 2015 har osäkerheten i världen ökat. Människor befinner sig i dag på flykt från osäkra hemförhållanden i större utsträckning än tidigare. Dessutom söker sig alltfler av dessa människor till Europa och till Sverige. Samarbetet inom EU utsätts idag för stora påfrestningar vad gäller att ge dessa människor ett värdigt mottagande under den asylprocess de har rätt till. Att ge asylsökande boende, skola, sjukvård och socialt stöd är en skyldighet som under 2016 kommer behöva delas av alla landets kommuner.

Samtidigt som både Sverige och västvärlden befinner sig i en högkonjunktur finns det problem relaterat till den ekonomiska sektorn som också kan påverka kommunens verksamhet. Riksbanken har under året sänkt reproräntan till under 0 % för att stimulera ytterligare tillväxt och få en rimlig inflationstakt i ekonomin. Sverige har fortfarande har förhållandevis hög arbetslöshet och speciellt då bland ungdomar och lågutbildade. Lokalt ser vi att samtidigt som vi har kvar en hög arbetslöshet går det bra för våra företag. Flera av dem aviserar verksamhetsökningar och vänder sig till kommunen vad gäller nya industrilokaler. Detta innebär förhoppningar om att arbetslösheten kommer sjunka kommande år.

På längre sikt gäller det dock att höja utbildningsnivån i Sävsjö kommun, få in fler människor med innovativa idéer, stimulera mångfald och tolerans för att säkerställa en fortsatt expansion inom näringslivet. Jönköpings län är det län i landet som har lägst företagstillväxt och studier som gjort på IHH är det just faktorer som nämns i inledningen av detta stycke som är viktiga för fortsatta tillväxt i dagens samhälle.

Sävsjö kommun har verksamhet med hög kvalité. Inom både skola och omsorg ligger Sävsjö högt på olika rankinglistor. Detta beror bland annat på att kommunen har välutbildad personal, men också på medvetna satsningar inom dessa områden. För att behålla verksamhetens kvalité är det viktigt att fortsätta dessa satsningar

Några axplock ur budgetöverenskommelsen

Förskola och skola

Barn- och utbildningsnämndens budget har skrivits upp med 9 miljoner kronor med utgångspunkt i ett ökat antal barn- och elever i förskola och skola. Dessutom görs en offensiv satsning på lokaler inom dessa områden. Under 2016 kommer nya förskoleavdelningar att byggas i både Stockaryd och Vrigstad. 2017 kommer en helt ny förskola börja byggas i Sävsjö tätort som beräknas stå klar 2018. Under 2016 kommer också projektering att inledas för renovering och ombyggnation av skolorna i Rörvik och Stockaryd. Själva renoveringen kommer sedan genomföras successivt under åren 2017 till 2020, med målet att kommunen då ska ha moderna och ändamålsenliga lokaler till grundskolan i båda dessa samhällen.

Omsorg

Socialtjänsten har under 2015 fått ökade kostnader p g a att Försäkringskassan ändrat sin tolkning av regelverk vad gäller rätten till personlig assistens. Detta har inneburit att kommunen fått ta över kostnader, då behovet kvarstår. För att bland annat ge socialnämnden viss kompensation för denna förändrade praxis förstärks budgeten med 4 miljoner kronor. Under 2016 kommer renoveringen av Göransgården att avslutas. Vrigstad har därmed ett äldreboende som står väl rustat inför framtiden. I investeringsbudgeten för 2016- 2018 finns också med en satsning på gruppboenden, sammanlagt 11 lägenheter, som innebär en ökad kvalité för personer med funktionshinder som har behov av dessa boenden.

Näringsliv

Under 2016 kommer kommunen göra en nysatsning vad gäller arbetet med att stärka förutsättningarna för ett ännu mer framgångsrikt näringsliv. Även om kommunen ligger bra till i de flesta näringslivsrankingar, har kommunen dalat under senare år i några av dem. Kommunen kommer analysera detta i samverkan med Sävsjö Näringslivsförening och genom både egna insatser och via SNAB verka för att både nyföretagande och befintligt näringsliv stärks.

Landsbygd

Kommunen fortsätter sina tidigare satsningar på en levande landsbygd. Gårdsbelysning, bredbandssatsningar, byapeng, skötsel av enskilda vägar m m finns kvar. Under 2016 kommer det finnas möjligheter att söka EU-medel inom det nya Leader Linné programmet som till stora delar riktar sig mot landsbygdsutveckling och där kommer kommunens nya EU-koordinator vara aktiv.

Kultur och fritid

Under 2015 har en konstgräsplan iordningställts i Sävsjö. Denna kommer från 2016 vara en tillgång för idrottsföreningar i hela kommunen och underlätta för verksamhet året om. Kommunen kommer också utreda hur dess stöd till kulturlivet i kommunen kan effektiviseras och optimeras. Under 2016 kommer kultur och fritidsnämnden satsa medel på en ökad dialog med kommunens föreningar inom både kultur och fritidsområdet.

Ökad grundbemanning

Sävsjö kommun lägger idag över 10 % av sin personalbudget på korttidsvikarier. Både ur ett kvalitets- och personalperspektiv är inte detta ett bra sätt att använda kommunens resurser. Under 2016 kommer vi inleda en process som dels innebär att delar av dessa medel förs över till ökad grundbemanning med fler heltidstjänster, dels en satsning på en gemensam personalpool för all kommunal verksamhet för att säkerställa långsiktighet och kvalité också på den personal som tas in vid vikariat. Båda dessa perspektiv kommer dessutom innebära att fler tillsvidaretjänster kan erbjudas inom ramen för befintlig personalbudget.

Utvecklingsstrategi

En ny utvecklingsstrategi kommer att föreslås kommunfullmäktige under våren 2016. Den kommer innehålla en vision med inriktning på Sävsjö 2030, övergripande mål och strategiska utvecklingsområden. Dessutom kommer den lägga fast en värdegrund för Sävsjö kommun som organisation som visar på det förhållningssätt vi ska ha mot de vi är till för, Sävsjö kommuns invånare. Och ytterst handlar det om hur vi som organisation ska kunna bidra till att alla som bor i Sävsjö ska kunna utveckla sina förmågor och på så sätt lägga grunden för ett gott liv för alla som bor i Sävsjö kommun.

Sävsjö 2015-11-03

Stefan Gustafsson (KD),  Ingvar Jarfjord (C),  Christer Sjögren (S)

 


Inspiration inför EU-val


Läs mer

Familjen i fokus på rikstinget


Läs mer

Bästa förutsättningar för MC-utbildning


Läs mer

Insändare om familj och värderingar


Läs mer

Glädje över Rörviks nya skola


Läs mer

Margareta har fått årets vitsippspris!


Läs mer

Per Danielsson agerar mot psykisk ohälsa


Läs mer

Vitsippa med sommarhälsning


Läs mer

Starkt med enighet om budget


Läs mer

Region och kommundagar inspirerade


Läs mer