Energibolag satsar i Sävsjö

– Som ordföranderepresentant i Sävsjö Energi är det mycket glädjande att kunna berätta om att vi förbereder en stor investering i ny värmepanna på södra industriområdet säger Helmer Andersson (KD)
– Detta är en långsiktig satsning som ger möjlighet att i princip helt gå över till grön flis som bränsle och som ger miljömässig, stabil och bra värmeproduktion. Det ger också kapacitet att ta med nya kunder i fjärrvärmenätet.

Bakgrunden är att Sävsjö Energi under våren har genomfört en förstudie som indikerar att det finns affärsmässiga förutsättningar för att uppföra en ny huvudproduktionsanläggning för fjärrvärme i Sävsjö. Styrelsen för Sävsjö Energi AB fattade i förra veckan beslut om att arbeta vidare med projektet.

Behovet av en ny panncentral i fjärrvärmenätet i Sävsjö är något som diskuterats under flera år. I takt med att alltfler kunder anslutit sig till nätet har flera mindre pannor fått uppföras. Detta sätt att bygga är vanligt i uppbyggnadsfasen av en fjärrvärmeverksamhet. I längden blir det dock kostsamt att producera fjärrvärmen i alltför många små anläggningar.

Den ekonomiska drivkraften i projektet är framförallt att kunna växla över till oförädlade biobränslen vilket är billigare än att elda med pellets och briketter vilket idag står för ca 50 % av värmeproduktionen. Det bör också finnas kostnadsfördelar i drift och underhåll när huvuddelen av värmeproduktionen kan ske i en anläggning och ett antal av befintliga pannor kan avvecklas.

Omfattande projekt
Utöver själva panncentralen kommer ett eventuellt projekt att omfatta även andra investeringar. Redan i dagsläget är det för klena stamledningar i nätet söder om Rv 27 och detta är något som behöver åtgärdas under alla omständigheter. Projektets omfattning och behov av kommunal borgen kräver ett godkännande från kommunfullmäktige i både Sävsjö och Vetlanda kommun. Förhoppningen är att den politiska processen kan hanteras under hösten. Bolaget kommer att behöva utöka sin borgensram med totalt 80 miljoner kronor vilket i dagsläget bedöms räcka för att finansiera de olika delarna av projektet.

Tidplan
Bolaget arbetar nu med målsättningen att kunna ta ett definitivt investeringsbeslut i början på februari 2015. Höstens aktiviteter skall leda till ett komplett beslutsunderlag och består i ytterligare utredningar, att hantera den politiska processen och att söka olika myndighetsstillstånd mm. Förfrågningsunderlag för ett antal olika entreprenader kommer att tas fram varefter anbud kommer att kunna inhämtas.

Satsning för framtiden
Kortsiktigt kommer en eventuell investering att bli ett stort åtagande för bolaget. I den genomförda förstudien har alternativet att fortsätta investera i mindre pannor övervägts. I ett långsiktigt perspektiv bedöms dock en större anläggning vara fördelaktigast när man väger in ekonomi, miljö, bränsleflexibilitet och driftssäkerhet. Vid dimensioneringen av anläggningen kommer nuvarande värmebehov att ligga som grund men även en uppskattning av ev nytillkomna kunder kommer att göras. Under de senaste åren har bolaget haft svårt att svara upp mot den efterfrågan som finns och en utökning av värmeproduktionen ger förutsättningar både för befintliga verksamhetsutövare att köpa mer värme men även för att kunna hantera eventuella nyetableringar i Sävsjö.

Placering
I nuläget är exakt placering av en ny panna inte beslutad. Det finns dock flera starka skäl som talar för att placeringen av den nya pannan bör vara i den södra delen av Sävsjö tätort.

 

Lite fakta om Sävsjö Energi AB:
Sävsjö Energi AB (Seab) ägs av Sävsjö kommun och Vetlanda Energi och Teknik AB (Vetab). Vetab köpte 50% av aktierna i Seab den1/4-2013. Syftet med att samäga Seab är främst att skapa stordriftsfördelar vid driften av de båda bolagen samt skapa möjlighet att attrahera och behålla den kompetens som behövs för att driva och utveckla verksamheterna.

Under det dryga år som bolagen samarbetat har stora insatser genomförts inom det administrativa processerna som kundservice, debitering och ekonomiredovisning.
En följd av samarbetet är också att Vetab och Sävsjö Kommun fördjupat tidigare samarbeten inom VA- och renhållningsverksamheterna.


Kommunalrådskandidat kliver fram i P4


Läs mer

Bra samtal på Sävsjö torg


Läs mer

Acko på besök i Vrigstad


Läs mer

Tack för besök under marknadsdagar


Läs mer

Nominera en mamma och vinn en tårta


Läs mer

Besök oss på Vrigstad marknad


Läs mer

Skräpplockning behövs hela året


Läs mer

Gunnel och Johanna med i distriktsstyrelse


Läs mer

Bistånd för katastrofhjälp och fredsbygge behövs


Läs mer

Bra dagar med 1000 Kristdemokrater i Karlstad


Läs mer