Nya förskolor storsatsning i budget

Nu är det klart, Sävsjö kommun bygger ännu mer förskoleavdelningar! Det stod klart när budgetöverenskommelsen  mellan KD, C och S i dag blev offentlig. Vallsjöskolans utökade lokaler för  barnomsorg är på gång,  därefter kommer det nu bli två nya avdelningar på Spångens förskola. Det blir mer pengar för Göransgårdens äldreboende och det blir också mer till pensionärsaktiviteter. Det  kommer byggas konstgräsplan för fotboll och bli allvädersbanor för fridrott. Som brukligt är det också i kommunens budget ett stort fokus på landsbygdsfrågor.
Här kan Du läsa hela budgetöverenskommelsen:

Budgetöverenskommelse för år 2015

Sammanfattning av budgetförslag

Undertecknade lämnar härmed förslag till driftbudget, taxor och investeringar för 2015 – 2017.
I förslaget ingår en bibehållen skattesats med 21:92. Landstinget kommer att bli en regionkommun från 1 januari 2015 och byter namn till Region Jönköpings län. Ansvar för regionalutveckling förs över till den nya regionen och för detta kommer de att uttaxera en utökad skatt med 5 öre. Det förändrade ansvaret ger knappt 400 tusen i mindre kostnader för Sävsjö kommun. Under några år har kommunen fått ett tillskott i driftsverksamheten genom återbetalning av premier från AFA-personalförsäkring. Under 2014 blir det inga pengar och för 2015 är oklart om det blir någon återbetalning, besked kommer tidigast i mars. Taxorna ökas generellt med 1,9 procent med un-dantag för taxa för trygghetslarm som begränsas till en ökning med 10 kr per månad. Maxtaxor, renhållningstaxa och VA-taxa blir oförändrad. Anslutningstaxa till kommunalt vatten och avlopp kommer dock att höjas med 5 % för att täcka ökade kostnader som medförs av den satsning som genomförs inom VA-nätet.

Budgetförslaget bygger på ett antagande om en befolkningstillväxt på 56 personer upp till 11.000 personer. Det verkliga antalet kommuninvånare 1 november ser nu ut att vara något högre. Den nationella kostnads- och inkomstutjämningen införs under 2015 i sin tredje och sista fas och det har därmed skapats en större rättvisa mellan landets kommuner.
Utrymmet som finns för utökning av resurser i driftsbudget för 2015 har i stort sett helt fördelats till socialnämnd och barn- och utbildningsnämnd. För att skapa resurser i driftsbudget har dessutom lagts in ett centralt besparingsuppdrag på 2,9 miljoner som i överenskommelsen ianspråktagits. Andelen av budgeten som går till skola vård och omsorg har sett över tiden ökat mycket men lig-ger för 2015 kvar på samma nivå som 2014, det vill säga knappt 84 procent.

Investeringarna budgeteras till 52 miljoner kronor och av dessa är 8 miljoner inom VA-området. I förslaget ingår beslut om mål, mätning och servicegarantier med utgångspunkt från den i kom-munfullmäktige beslutade utvecklingsstrategin.

Osäkert i omvärld men stabilt i Sävsjö kommun

Det svenska valet är över och nationellt såväl som regionalt och i många kommuner har det poli-tiska läget blivit komplicerat och osäkert. Risken är uppenbar att osäkerheten kommer att bestå under en ganska lång tid framöver och att det också kommer påverka ekonomi och arbetsmark-nad. Riksbanken har 28 oktober sänkt reporäntan till historiskt låga 0 procent och det är en signal om att riksbanken är bekymrad över läget. I omvärlden tilltar och förvärras konflikter och det ger en eskalerande flyktingvåg som är en stor utmaning att hantera. En ljuspunkt är att hushållen fortsatt har en gynnsam ekonomi men hushållen oro över framtiden har ökat på senare tid.

Arbetslösheten har under första halvåret sjunkit tillbaka i Sverige men det sker endast långsamt på grund av det stora tillskottet av nya människor på arbetsmarknaden. I vår kommun har en stor inflyttning gjort att arbetslösheten ökat och den var i oktober 8,6 procent. Positivt är att vi har länets lägsta ungdomsarbetslöshet med 10,1 procent som är arbetslösa eller i konjunkturprogram. Flera husföretag ser ökad orderingång och inom flera företag görs nyanställningar. Det kan dock i vissa fall vara svårt att rekrytera behövd kompetens.

Inom den kommunala ekonomin är läget tämligen stabilt och vår bedömning är att kommunen kommer göra ett plusresultat för 2014. Det finns dock en rad utmaningar som måste hanteras framöver som exempelvis hög kostnad för försörjningsstöd och behov av förskoleplatser. Inom kommunkoncernen kan noteras att bolagen har god ekonomi och att Sävsjö energi nu planerar för stora investeringar i fjärrvärme och ny panncentral.

Barn, familjer och äldre

Inom socialnämnden avsätts 1,5 miljoner för ökade kostnader kopplat till försörjningsstöd. En fortsatt modernisering av kommunens vårdboenden för äldre sker och under 2015 ska om- och tillbyggnaden av Göransgårdens vårdboende i Vrigstad bli klart. En investering på över 20 miljoner som också kräver ökad bemanning, resurser avsätts för detta. Det införs inte någon avgift i hemsjukvården.

Inom barn- och utbildningsnämndens område avsätts för genomförande av skolreformer och
utökning av vuxenutbildning 2,5 miljoner. På Vallsjöskolan sker tillbyggnad av lokaler för två nya avdelningar för fritidshem som också kan användas för förskoleklass och som grupprum. I budget för 2015 investeras ytterligare 6,5 miljoner för fler förskoleavdelningar, denna gång vid Spångens förskola. Inom gymnasieskolan görs en fortsatt upprustning av maskinparken vid industripro-grammet. Detta för att kunna erbjuda ungdomar en utbildning som leder till jobb och ge industrin efterfrågad arbetskraft.

Inom fritidsområdet kan nämnas att det blir mer medel till aktivitetsstöd och utökat stöd till sam-lingslokaler och fritidsgårdar. Även aktivitetsstöd för pensionärsföreningar kommer att höjas. En konstgräsplan för fotboll ska byggas och ske utbyte av stolar i ishallen. Det görs också ett utbyte av ventilation på familjebadet.

Landsbygd, infrastruktur, företagande

I budgeten prioriteras en fortsatt hög nivå på bland annat underhåll av enskilda vägar. Hyvling och snöröjning ska även fortsättningsvis skötas av kommunen. Bidraget till vägföreningar ska vara oförändrat. För byalag och samhällsföreningar finns fortsatt medel för en ”Byapeng” till aktiviteter och mindre investeringar. En fortsatt satsning sker på utbyggnad av bredband och det finns pengar avsatta för att de som bygger nytt på landsbygden ska få bidrag till ny gårdsbelysning. De som redan har belysning får ett bidrag vid byte till ny miljövänlig LED-teknik. De kommande åren sker stora investeringarna inom VA-området där det kommer att ordnas vatten och avlopp för flera nya områden. Inom myndighetsnämnden görs en ökad satsning på utbildning av personal inom rädd-ningstjänsten.

Sävsjö kommun är nu med i ett nytt Leadersamarbete med framförallt kommuner i Kronobergs län. Detta samarbete kallas ”Leader Linné och har som en uppgift att medverka till stöd för före-tagande på landsbygd. Det pågår programskrivning och ansökningar till projekt kan göras under 2015. Sävsjö kommun har varit lyckosamma i att genomföra olika EU-projekt. Detta har bidragit till att nya verksamheter och företag skapats.

Nystart för vision och framtidplaner

Med ny mandatperiod blir en viktig uppgift att ta fram en revidering av kommunens övergripande styrdokument, ”US” och att det sker ett nytag i strategiarbetet. Det arbete som tidigare påbörjats med framtidsplaner måste ånyo aktualiseras. Genom kloka investeringar kan kommunen minska driftskostnader och ge bra förutsättningar för en effektiv verksamhet med fortsatt hög kvalitet.

Vi överlämnar härmed budgetförslaget till nyvalda kommunfullmäktige för ställningstagande.

Sävsjö den 4 november 2014

Stefan Gustafsson Kristdemokraterna,  Ingvar Jarfjord  Centerpartiet,  Kenneth Ohlsson Socialdemokraterna


Margareta har fått årets vitsippspris!


Läs mer

Per Danielsson agerar mot psykisk ohälsa


Läs mer

Vitsippa med sommarhälsning


Läs mer

Starkt med enighet om budget


Läs mer

Region och kommundagar inspirerade


Läs mer

Aleholm nu certifierat som Teknikcollege


Läs mer

Sävsjöpositiv partidistriktsstämma


Läs mer

Fullmäktige med många debattinlägg


Läs mer

Kom med på årsmötesfest


Läs mer

Inspirerande utbildningsdag


Läs mer