Från Kristdemokraterna i Svalöv angående folkomröstningen den 12 december

Kristdemokraterna i Svalöv råder alla att rösta blankt i folkomröstningen. Gör detta som en protest mot att oppositionen utnyttjar detta demokrativerktyg för att fördröja och försvåra arbetet för en positiv utveckling av Svalövs kommunala verksamheter, så att invånarna får största möjliga utbyte för sina skattepengar.
Oppositionen orsakar kommunen en kostnad för folkomröstningen på ca en miljon kronor alldeles i onödan. De kommunala bolagen styrs idag av kommunfullmäktige genom av fullmäktige valda styrelser. Så kommer det att vara även framöver efter koncernbildningen.
Genom att bilda en koncern blir det lättare och mer lönsamt att bedriva kommunens verksamhet med målet att få bättre ekonomi och mer pengar till bland annat skola, vård och omsorg!
Vi anser att bildandet av en koncern skapar ett stort mervärde för kommunens invånare och ger därför rådet att rösta BLANKT!

 

From the Christian Democrats in Svalöv regarding

the referendum on December 12

The Christian Democrats in Svalöv recommend everyone to vote blank in the referendum. Do this as a protest against the opposition using this democracy tool to delay and complicate the municipal’s work for a positive development of Svalöv’s municipality, so that the residents get the greatest possible return for their tax money.

The opposition causes the municipality a cost for the referendum of about one million SEK completely unnecessarily. The municipal companies are today governed by the municipal council through boards elected by the council. This will continue to be the case after the formation of the municipal companies.

By forming a company group, it becomes easier and more profitable to run the municipality’s operations with the goal of getting better finances and more money for, among other things, school, care and nursing!

We believe that the formation of a company group creates great added value for the municipality’s residents and give the advice to vote BLANK!

Nominering inför riksdags- och regionvalet

Lördagen den 27 november var det KD Skånes höststämma i Kristianstad. Vi var fyra från Svalöv på plats, nämligen Marie Dahlström från Tågarp, Tobias Entin från Billeberga, Aase Jönsson också från Billeberga och Åke Jonsson från Svalöv.

 

Aase Jönsson sätter fokus på några kvinnliga kandidater på riksdagslistan

Tobias Entin presenterar sig som kandidat till regionvalet

Gustav Lundblad lyfter fram bland annat Tobias Entin

De tre första namnen på regionlistan för Mellankretsen antas

 

Vårt KD-kommunalråd Aase Jönsson deltar i Kristdemokraternas riksting

Vårt KD-kommunalråd Aase Jönsson är nu på Kristdemokraternas riksting i Norrköping. På bilden ser vi henne i mitten tillsammans med medlemmar och företrädare för Kristdemokratiska kvinnoförbundet. Aase är inte bara gruppledare för KD Svalöv utan även ordförande för Kristdemokratiska kvinnoförbundet i Skåne.

Aase Jönsson höll också ett anförande om barn som utsätts för brott. Klicka på pilen för att se på anförandet:

 

Socialnämndens ordförande Aase Jönsson höll följande budgetanförande på KF den 25 oktober

 

Presidium, ledamöter, åhörare och press

 

Jag kan börja med att säga att det gläder mig att budgetförslagen från S och C inte skiljer sig så mycket från vårt när det gäller socialnämnden.

Vi i Framgång för Svalöv lägger en budget för socialnämnden som väl följer vår vision för Svalövs kommun.

Socialnämndens verksamhet är reglerad i lagar och förordningar, främst socialtjänstlagen, lagen om vård av unga och lagen om vård av missbrukare.

Men jag vill ändå belysa några av våra prioriteringar:

Särskild uppmärksamhet kommer att ägnas barn och ungas situation, därför har vi tecknat ett avtal med Maria Skåne, Nordväst som innebär att vi kommer att ha tillgång till samtliga behandlingsinsatser som erbjuds på Maria Skåne, Nordväst på hemmaplan i Svalöv med start en halv dag i veckan.

Vi blåser liv i Skottlandsmodellen igen genom att öka samarbetet mellan Elevhälsan och Socialtjänsten genom en socialsekreterare som arbetar förebyggande.

Psykisk hälsa kommer att vara ett prioriterat arbetsområde för alla enheter inom sektorn. Det handlar om att främja psykiskt välbefinnande. Arbetet innefattar dels att förebygga psykisk ohälsa och suicid för att minska mänskligt lidande. Sektorn har påbörjat ett arbete med att kartlägga behovet och genomlysa insatser som finns tillgängliga för kommuninvånarna.

Fokus Sysselsättning visar fortsatt på goda resultat. Under perioden januari- juni 2021 har 70 individer kommit vidare till någon form av sysselsättning. Av dessa kom 31 från ekonomiskt bistånd och 20 var ungdomar

Social sektor har påbörjat en digital resa som skapar många nya möjligheter för sektorn både i ett kvalitativt syfte men inte minst skapar det möjligheter till en ökad effektivitet och omprioritering av befintliga resurser.

Jag yrkar bifall till de tre punkterna som finns i handlingarna

Kommunfullmäktige hölls i Linåkerskolans aula.

Den här bilden är från ett tidigare tillfälle.

Svalövstyret Framgång för Svalöv (SD), (M), (KD) fortsätter i budget för 2022 offensivt med sina pågående satsningar

Nya satsningar för år 2022 är:

Vi gör en strategisk satsning om 2 miljoner för att skapa framtidens resursskola inom Svalövs kommun samt 0,4 miljoner på en utökad kuratorstjänst för att skapa bättre förutsättningar inom elevhälsan.

Vi satsar ytterligare 1,5 miljoner i lönebildning för 2022 för att prioritera våra förskolelärare och barnskötare.

Vårt viktiga arbete gällande folkhälsa kommer att fortsätta utvecklas med ett tillskott om 0,4 miljoner, vår hälsa är viktig.

Vi beslutar om en buffert för om 5 miljoner för en kommande kompletteringsbudget om förutsättningarna skulle ändra sig då landet nu öppnar upp efter en långdragen pandemi.

Det kommer också att läggas 0,5 miljoner för att kommunfullmäktige ska kunna webbsändas så att fler invånare kan följa det demokratiska arbetet.

-Vi vill lägga en trovärdig valbudget med respekt för våra skattemedel men samtidigt stark nog att kunna slå i de spikar vi satt på plats under tiden som styrande, säger kommunstyrelsens ordförande Teddy Nilsson (SD)

– Det gäller att precis som vår vision säger, ska vi våga visa mod och gripa de möjligheter som uppkommer genom särskilda omständigheter, eller ur en ansträngande tid, säger kommunstyrelsens vice ordförande Angelie Fröjd (M)

– De chanser och möjligheter som ges kommer ”Framgång för Svalöv” att ta i syfte att ge Svalöv en mer långsiktigt hållbar ekonomi, säger kommunalrådet Aase Jönsson (KD)

 

Idag har vår styrelseledamot Marie Dahlström genomfört Kristdemokraternas stora politikerskola

Vår styrelseledamot Marie Dahlström har idag genomfört Kristdemokraternas stora politikerskola. Så här skriver hon själv om detta:

”Förra året fick vi ett utskick från KD region Syd om att dom erbjöd en utbildning, den STORA POLITIKERSKOLAN.

Jag kontaktade min lokalavdelning KD Svalöv och fråga om det var okay att jag anmälde mig. Det tyckte dom var superbra.

Sen blev jag antagen. Superskoj. Första tillfället träffades vi live . Men kommande tillfällen har vi haft digitalt med anledning av covid-19-restriktionerna.

Sista och femte tillfället var nu i helgen. Då kunde vi äntligen ses live. Vi har haft en härlig helg med många nya bekantskaper.

Under utbildningen har jag fått lära mig bland annat hur man debatterar på ett schyst sätt med sin motståndare, hur man håller ett tal och även hur man som ledare ska kunna vara just en bra ledare.

Jag är tacksam att jag fick denna möjlighet att gå denna utbildning. Jag är även tacksam för allt stöd och hjälp och tro på mig som jag fått från min partiavdelning KD Svalöv. Stort tack.

Jag hoppas många fler får denna möjlighet att få gå denna utbildning.

Marie Dahlström”