KD i Svalövs artikel om den långa kön till äldreboende publicerades idag i Skånska Dagbladet

Svalövs kommun med slogan ”Plats för liv” borde lägga sig vinn om att ha korta väntetider för att få plats på äldreboende.

Det duger inte att ligga på plats 217 av 226 rankade kommuner, när det gäller längden på väntetider.

Vi förutsätter att kommunens avsikt med sin slogan var att erbjuda ett både värdigt och tryggt liv för invånarna och inte att i något avseende ligga i bottenskiktet.
Vårt parti liksom pensionärsorganisationerna i vår kommun reagerar skarpt på att ansvariga politiker inte varit mer förutseende i planeringen.

Vård- och omsorgsnämndens ordf. Anders Svärd erkänner att det byggts för lite platser under lång tid.

Personer som är 85 år och äldre borde automatiskt erbjudas någon form av äldreboende om de så önskar.

I den åldern är det många som både behöver hjälp i den dagliga livsföringen och som på
grund av ensamhet, när många av deras tidigare vänner gått bort, känner sig otrygga.

De behöver ett boende där de kan känna både gemenskap och trygghet.

Det kan vara ett traditionellt särskilt äldreboende, eller också någon form av trygghetsboende med viss tillgång till personal.

Finns det tillgång till trygghetsboende, kommer det också i viss mån att minska trycket på de särskilda äldreboendena.

Så vi uppmanar vård- och omsorgsnämnden att omgående planera för och snarast se till att det byggs fler boenden för äldre.
Åke D Jonsson (KD)
Karl-Erik Karlsson (KD)

Gå med i KD nu

Passa på att bli medlem i Kristdemokraterna nu genom att läsa bifogade länk och där anmäla Dig som medlem. Bor du i Svalövs kommun så får du dessutom möjlighet att vara med och rösta i vårt provval om vilka som ska stå högt upp på vår kommunvalsedel. Allt detta till ett fantastiskt lågt pris på bara 120 kr. Gå till https://kristdemokraterna.se/blimedlem/ och fyll i ditt namn

KD i Svalöv på besök hos kommunpolisen

Svalövs KD-styrelse har besökt poliskontoret i Svalöv. Vi samtalade med vår kommunpolis Björn Johnsson. Vi talade om den nya polisorganisationen och dess nya områdesuppdelning. Vi var överens om att det skulle behövas ca 10 000 fler poliser i vårt land. Och så fick vi se brottsstatistik från vår kommun som ingår i lokalpolisområdet Klippan. Kommunpolis Björn Johnsson berättade också om den trygghetsenkät som görs varje år vilket förklaras tydligare i nedanstående artikel som publicerades i Skånska Dagbladet ett par veckor efter vårt besök.

 

Efterlängtad familjecentral öppnar i Svalöv

Följande insändare om Familjecentralen var införd i Papperstidningen Svalövsbygden i dag:

”Den familjecentral som den 18 september kommer att öppnas på fd Månsaboskolan i Svalöv är efterlängtad och kommer att fylla ett stort behov. Genom familjecentralen sätts blivande mödrars, mödrars och barns hälsa i fokus. Familjecentralen är ett samarbete mellan Region Skåne och kommunen. Den ska omfatta barnmorskemottagning, barnavårdscentral, öppen förskola, samt rådgivning och stöd från socialtjänsten. Förhoppningsvis blir det också en ungdomsmottagning. Det blir gratis att besöka verksamheten. För närvarande finns ingen barnmorskemottagning i Svalövs kommun, så de som har ärende dit måste resa till Kävlinge eller Landskrona, vilket kan vara nog så omständigt för de mödrar som redan har minderårigt barn att ta med sig.
I Skåne finns i dag 29 familjecentraler i 17 kommuner, så Svalöv har kommit ganska sent med på tåget. Familjecentraler är en hjärtefråga för Kristdemokraterna och i Region Skåne satte vi för ett antal år sedan som första parti upp målet om minst en familjecentral i varje kommun.
Förra mandatperioden, 2010-2014, när kristdemokraterna var med och styrde i Region Skåne mer än fördubblades antalet kommuner med familjecentral från 7 till 16. Innevarande mandatperiod med rödgrönt styre i Region Skåne har det hittills bara tillkommit en familjecentral i Vellinge kommun.”

Kristdemokraterna i Svalövs kommun
Åke Jonsson, ordf.
Karl-Erik Karlsson, sekr.

Vår partiavdelningsorförande var på Kristdemokraternas kommundagar i Karlstad

Den 7-8 april samlades 800 aktiva kristdemokratiska kommun-, landstings- och regionpolitiker i Karlstad till Kristdemokraternas kommundagar. Vår partiavdelningsordförande Åke Jonsson var också där och var med på seminarier om trygghet, internationellt arbete och pensioner. Kommundagarna inleddes med tal av Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch Thor. I slutet av det talet presenterades vår nya grafiska profil som syns på bilden ovan.

Tal av partiordförande Ebba Busch Thor på Kristdemokraternas Kommun- och landstingspolitiska dagar

Publicerat av Kristdemokraterna den 7 april 2017

Årsmöte hos Kristdemokraterna

Kristdemokraternas styrelse består av fr.v. ordf. Åke Jonsson, Svalöv, v.ordf. Aase Jönsson, Billeberga, samt. Karl-Erik Karlsson, Svalöv och Anders Bjerehjelm, Svalöv.

 

Kristdemokraterna i Svalövs kommun har nyligen haft årsmöte i Billeberga. En omfattande verksamhetsberättelse vittnade om ganska stor aktivitet under det gångna året.

Vid årsmötet valdes den tidigare vice ordföranden Åke Jonsson, Svalöv till ordförande för partiavdelningen efter Patrik Wilhelmsson som avsagt sig uppdraget. Som vice ordförande valdes Aase Jönsson, Billeberga, som också omvaldes som kassör. Karl-Erik Karlsson, Svalöv omvaldes som sekreterare. Som ersättare i styrelsen valdes Anders Bjerehjelm, Svalöv. Ordinarie revisorerna Tage Hansson och Sivert Bohlin omvaldes. Som ordinarie ombud till partidistriktets årsmöte valdes Åke Jonsson och Anders Bjerehjelm med Karl-Erik Karlsson som ersättare.

Under mötet antogs även en ambitiös verksamhetsplan med bland annat ett antal tematräffar där medlemmar ska få vara med och utforma partiets lokala politik. En budget antogs också som bl.a. rymmer en successiv uppbyggnad av en valfond inför nästa val. Årsmötet beslöt vidare uttala ett varmt tack till avgångne ordföranden Patrik Wilhelmsson för hans insatser.

Vid årsmötet lämnades information om Kristdemokraternas budgetmotion i riksdagen förra hösten. Några av huvudpunkterna i budgetförslaget är familjepolitik och barnomsorg, som ska utformas efter barns och ungas behov, samt de äldres självbestämmande och valfrihet när det gäller vård och omsorg och att de äldre ska betraktas som en resurs. Konkreta förslag till reformer är bl.a. barnomsorgspeng på 6.000 kr skattepliktigt per barn och månad upp till tre års ålder. Småbarnsgrupperna i förskolan behöver minskas till högst 12 barn, för att förbättra kvaliteten. Pensionärer ska få sänkt skatt på pensionsinkomster upp till 14.000 kr per månad. Bostadstillägget för pensionärer ska höjas kraftigt. Vidare ska alla kommuner vara skyldiga erbjuda plats i trygghetsboende för dem som är över 85 år och har hemtjänst. Dessutom vill Kristdemokraterna öka polisens resurser kraftigt genom att på kort sikt öka antalet civilanställda för att frigöra poliser till polistjänst.