Aase Jönssons anförande angående bildande av utvecklingsbolag i Svalövs kommun

På måndagens helt digitala kommunfullmäktigemöte höll Aase Jönsson följande anförande:
”Tack för ordet Presidium, åhörare och press:

Svalövs kommun är en relativt liten kommun. Vi kan inte förvänta oss att stora företag kommer hit och hjälper oss att utveckla vår kommun. Det krävs ett proaktivt politiskt ledarskap. Vi Kristdemokrater är glada och stolta för att vara en del av Framgång För Svalöv, som ser till att vår kommun utvecklas på ett positivt sätt.
Svalövs kommun har en omfattande historia av forskning inom växtförädling.
Nu skapas möjligheter att öppna upp ny forskning och utveckling inom tekniska områden. Det är självklart för oss Kristdemokrater, att vi ska satsa på denna utveckling. Vi Kristdemokrater tycker att vi ska vara modiga och möta framtiden som en forskarkommun.
Att starta ett Utvecklingsbolag ligger helt i linje med den vision som majoriteten av de politiska partierna i Fullmäktige ställde sig bakom. Detta bolag kan bestå av både lokala och internationella aktörer. Det finns stora utvecklingsmöjligheter för kommunen.
Här har vi ännu en gång möjlighet att sätta Svalöv på kartan.
Bifall till KS förslag!”

Nu har vi i KD Svalövs styrelse skickat julbrev till alla våra medlemmar

Kristdemokraterna en del av Framgång för Svalöv

Här är några aktuella projekt vi medverkat till för en positiv utveckling av vår kommun.

Med vårt partis värdegrund är det en central uppgift för oss att speciellt värna om de mest utsatta grupperna i samhället. Det är därför som en hel del av projekten nedan rör barn, ungdomar och äldre.  Vi vill också göra vår kommun än mer attraktiv, så att vi får fler invånare och fler skattebetalare.

Förskoleutbyggnad. Vid Månsaboskolan i Svalöv har en förskola inrättats i befintliga lokaler. Planering pågår för nybyggnad av förskola i Billeberga och Teckomatorp. Vid Kågerödslund planeras en uteförskola.

 

Aktivitetsparker för ungdomar har länge varit hett efterlängtade. Nu har det byggts sådana både vid Båghallen i Svalöv, Lunnaskolan i Kågeröd och Idrottsplatsen i Teckomatorp. Varje aktivitetspark innehåller en skateboardramp, en pumptrackbana, ett teqballbord och ett utegym med fyra olika redskap.

 

Projekt för att få arbetslösa ungdomar i arbete. Kommunen samarbetar med Landskrona kommun i ett DUA spår (Delegationen för Unga i Arbete). Man samarbetar också med Vidinge Grönt, Norrvidinge, där man utbildar arbetslösa i att köra truck av olika storlekar för att sedan få jobb på Vidinge Grönt. De unga som inte går i Gymnasiet eller har hoppat av en utbildning har kommunen uppsökande verksamhet för.  Allt för att få dessa ungdomar igång igen med utbildning eller praktikplatser. Kommunen driver även ”Fokus Sysselsättning” som har till mål att få arbetslösa i någon form av sysselsättning, praktik eller utbildning.

 

Lantlyckan Svalöv. För södra delen av detta område mitt emot gamla järnvägsstationen har en detaljplan tagits fram för beslut i fullmäktige. Planen syftar till att möjliggöra uppförande av totalt ca 75 bostäder i form av såväl särskilt boende och trygghetsboende med tillhörande kontors- och administrationslokaler men även vanliga bostadslägenheter i attraktivt och kollektivtrafiknära läge.

I ett senare skede kommer det på resterande del av Lantlyckan ges utrymme för fler bostadslägenheter liksom handel.

 

Byte av VA-ledningar. I Svalöv pågår omfattande arbeten i NSVA:s regi för att byta gamla och uttjänta ledningar för vatten och avlopp. Härigenom undviker man besvärande och kostsamma läckor framöver. Avloppsledningarna läggs numera som duplikatsystem med separata ledningar för spillvatten respektive dagvatten, vilket frigör kapacitet på reningsverket.

 

Koncernbildningen. Det är viktigt med en sund ekonomi och att våra skatteintäkter används för våra invånares bästa. Därför har Framgång för Svalöv nu bildat en koncern, Svalövs Kommunhus AB, vilket gör att man får fram betydande vinster till gagn för bland annat vård, skola och omsorg. I Svalövs Kommunhus ingår Svalövsbostäder AB, Svalövs Samhällslokaler AB samt Svalövs Kommunservice AB.

Folkomröstningen som enligt ursprungligt beslut skulle skett den 12 december har på grund av covid-19-pandemin senarelagts till ännu ej bestämt datum nästa år. För övrigt är styrningen av de kommunala bolagen inget en folkomröstning kan ändra på. Bolagen styrs idag av styrelser valda av kommun-fullmäktige enligt kommunallagen och så kommer det fortsätta att vara även efter koncernbildningen.

 

Samarbetet i styret Framgång för Svalöv fungerar bra genom att de ingående partierna KD, SD och M alla har en gemensam strävan att göra Svalövs kommun till en bra och framgångsrik kommun. Dessutom har vi en överenskommelse om konsensusbeslut mellan de i styret ingående partierna, så att ingen ska riskera att känna sig överkörd.

SVALÖVS KOMMUN FÅR ETT AKTIVITETSHUS

”Det händer något nu. Vi i KD, SD och M sätter invånarna i första rummet.”, säger Aase Jönsson (KD)
Nu är det bestämt. Svalövs kommun ska starta upp ett aktivitetshus i Svalöv nästa år. Aktivitetshuset kommer att bli en plats för aktiviteter och gemenskap för alla åldrar. Själva huset kommer att ligga i Svalöv men aktiviteter kommer även att erbjudas ute i byarna.
Under våren kommer det att anställas en person som är ansvarig för aktivitetshuset. Tanken är att denna person tillsammans med kommunens invånare, föreningar, näringsliv, viss kommunal verksamhet och samhället i stort ska organisera verksamheten och skapa något helt nytt.
Satsningen på aktivitetshuset är permanent och innebär att man breddar utbudet av aktiviteter jämfört med hur det ser ut idag. En konsekvens av detta är att Cityidrott inte kommer att fortsätta sin verksamhet i kommunen för barn från förskoleklass till årskurs 6 efter årsskiftet. Aktivitetshuset kommer att ta över deras roll att skapa aktiviteter framöver. Vi vill passa på att rikta ett stort tack till Cityidrott för deras stora engagemang och ett gott samarbete.
Till dess att aktivitetshuset kommer i gång med sina aktiviteter, besök gärna våra nya aktivitetsparker i Svalöv, Teckomatorp och Kågeröd. Här finns det utegym, pumptrackbana, skateboardramp och ett teqballbord.
Källa: https://www.facebook.com/svalov.se/photos/a.160248387959492/704544106863248

Framgång för Svalöv föreslår en budget för kommunal utveckling

 

Pressmeddelande

Framgång för Svalöv föreslår en budget för kommunal utveckling.

Efter god planering och många ansvarstagande samtal för politisk stabilitet inom kommunens valtekniska samarbete SD, M, KD, L, lägger nu de styrande partierna i Svalövs kommun, Framgång för Svalöv, bestående av Sverigedemokrater, Moderater, Kristdemokrater fram sin andra budget sedan de bildade gemensamt styre. 

Efter konstruktiva och goda samtal finns nu full majoritet för den budget som föreslås för 2021. Budgeten som nu föreslås på kommunstyrelsen den 16/11 har även stöd från Svalövs Liberalerna, vilket kommer att ge den majoritet också i kommunfullmäktige nu i slutet av november. Budgetens fokus är att utifrån Svalövs kommuns förutsättningar fortsätta bygga på den ekonomiska ryggrad som krävs för att en kommun som Svalöv ska kunna underhålla invånarnas gemensamma tillgångar, bibehålla fungerande välfärd, utveckla kommunen och samtidigt bygga för framtiden. Trots satsningar finns också återhållsamhet utifrån att vi befinner oss mitt uppe i en pågående pandemi.

Några områden som styret satsar extra på under år 2021 är följande:

  • Digitaliseringen: Detta är en förutsättning för att kommunens skall kunna leverera god service
  • Markexploatering: För att öka vår attraktivitet måste vi aktivt arbeta mer med markexploatering.
  • Aktivitetshus: En ny mötesplats vid nya tågstationen i Svalöv
  • Trygghet: Det är viktigt att våra invånare, medarbetare och näringsidkare känner sig trygga i vår kommun.
  • Kommunkoncern: För de ekonomiska samordningsmässiga vinster den innebär
  • Underhåll: Våra gemensamma anläggningstillgångar som VA, gator och mark måste underhållas om vi inte ska skuldsätta våra barn.

Till sist gäller det att precis som framgår av vår vision, vi måste våga visa mod och gripa de möjligheter som uppkommer genom särskilda omständigheter, eller ur en ansträngande tid. De chanser och möjligheter som ges kommer ”Framgång för Svalöv” att ta i syfte att ge Svalöv en mer långsiktigt hållbar ekonomi.

– Jag känner mig oerhört glad över att vi inom det valtekniska samarbetet har kunnat bibehålla fokus på fortsatt politisk stabilitet, ansvarstagande för hela kommunen och samtidigt kunna fortsätta vår utvecklingsresa även i budget 2021, säger Teddy Nilsson (SD)

– Med den föreslagna budgeten kan vi fortsätta vårt positiva arbete med en god lönebildning för vår personal också i dessa oroliga tider, säger Angelie Fröjd (M)

– Det är en stark budget som täcker alla våra ansvarområden väl, och som Social-nämndsordförande är jag trygg med att budgeten också värnar våra medborgare.  säger  Aase Jönsson (KD)

För mer information kontakta:

Aase Jönsson, kommunalråd och ordförande i Socialnämnden Svalövs kommun, telefon 0706775364

Angående Ring Knutstorp

Så skriver vårt KD-kommunalråd Aase Jönsson:

Idag var jag på möte med näringslivsrådet på Ring Knutstorp. Den Nordvästra delen av kommunen har verkligen potential att utvecklas och bli något alldeles speciellt. Det var ett trevligt möte där vi diskuterade näringslivsstatregin för de kommande åren. Det som var riktigt glädjande med dagens möte var de positiva tongångarna från de båda stora oppositionspartierna. Förhoppningsvis kan vi hitta en bas för ett framtida samarbete. Jag hoppas att detta fortsätter, för om alla partier samarbetar för kommunens bästa tjänar vi alla på det, både företagare och invånare!
Framförallt var det ett samstämmigt gillande av att utveckla Ring Knutstorp till ett teknikcenter för testning av autonoma fordon. Kommunen är startern till ett utvecklingsbolag och sedan träder andra intressenter in.