Framgång för Svalöv föreslår en budget för kommunal utveckling

 

Pressmeddelande

Framgång för Svalöv föreslår en budget för kommunal utveckling.

Efter god planering och många ansvarstagande samtal för politisk stabilitet inom kommunens valtekniska samarbete SD, M, KD, L, lägger nu de styrande partierna i Svalövs kommun, Framgång för Svalöv, bestående av Sverigedemokrater, Moderater, Kristdemokrater fram sin andra budget sedan de bildade gemensamt styre. 

Efter konstruktiva och goda samtal finns nu full majoritet för den budget som föreslås för 2021. Budgeten som nu föreslås på kommunstyrelsen den 16/11 har även stöd från Svalövs Liberalerna, vilket kommer att ge den majoritet också i kommunfullmäktige nu i slutet av november. Budgetens fokus är att utifrån Svalövs kommuns förutsättningar fortsätta bygga på den ekonomiska ryggrad som krävs för att en kommun som Svalöv ska kunna underhålla invånarnas gemensamma tillgångar, bibehålla fungerande välfärd, utveckla kommunen och samtidigt bygga för framtiden. Trots satsningar finns också återhållsamhet utifrån att vi befinner oss mitt uppe i en pågående pandemi.

Några områden som styret satsar extra på under år 2021 är följande:

  • Digitaliseringen: Detta är en förutsättning för att kommunens skall kunna leverera god service
  • Markexploatering: För att öka vår attraktivitet måste vi aktivt arbeta mer med markexploatering.
  • Aktivitetshus: En ny mötesplats vid nya tågstationen i Svalöv
  • Trygghet: Det är viktigt att våra invånare, medarbetare och näringsidkare känner sig trygga i vår kommun.
  • Kommunkoncern: För de ekonomiska samordningsmässiga vinster den innebär
  • Underhåll: Våra gemensamma anläggningstillgångar som VA, gator och mark måste underhållas om vi inte ska skuldsätta våra barn.

Till sist gäller det att precis som framgår av vår vision, vi måste våga visa mod och gripa de möjligheter som uppkommer genom särskilda omständigheter, eller ur en ansträngande tid. De chanser och möjligheter som ges kommer ”Framgång för Svalöv” att ta i syfte att ge Svalöv en mer långsiktigt hållbar ekonomi.

– Jag känner mig oerhört glad över att vi inom det valtekniska samarbetet har kunnat bibehålla fokus på fortsatt politisk stabilitet, ansvarstagande för hela kommunen och samtidigt kunna fortsätta vår utvecklingsresa även i budget 2021, säger Teddy Nilsson (SD)

– Med den föreslagna budgeten kan vi fortsätta vårt positiva arbete med en god lönebildning för vår personal också i dessa oroliga tider, säger Angelie Fröjd (M)

– Det är en stark budget som täcker alla våra ansvarområden väl, och som Social-nämndsordförande är jag trygg med att budgeten också värnar våra medborgare.  säger  Aase Jönsson (KD)

För mer information kontakta:

Aase Jönsson, kommunalråd och ordförande i Socialnämnden Svalövs kommun, telefon 0706775364

Angående Ring Knutstorp

Så skriver vårt KD-kommunalråd Aase Jönsson:

Idag var jag på möte med näringslivsrådet på Ring Knutstorp. Den Nordvästra delen av kommunen har verkligen potential att utvecklas och bli något alldeles speciellt. Det var ett trevligt möte där vi diskuterade näringslivsstatregin för de kommande åren. Det som var riktigt glädjande med dagens möte var de positiva tongångarna från de båda stora oppositionspartierna. Förhoppningsvis kan vi hitta en bas för ett framtida samarbete. Jag hoppas att detta fortsätter, för om alla partier samarbetar för kommunens bästa tjänar vi alla på det, både företagare och invånare!
Framförallt var det ett samstämmigt gillande av att utveckla Ring Knutstorp till ett teknikcenter för testning av autonoma fordon. Kommunen är startern till ett utvecklingsbolag och sedan träder andra intressenter in.

Klargörande om Svalövs kommuns styre

Vi vill komplettera den bild som sprids i media och annorstädes om hur ”Framgång För Svalöv” (FFS) fungerar. Efter kollapsen av Alliansen i Svalöv förekom olika scenarion för att försöka åstadkomma ett fungerande styre i Svalöv. Förhandlingar inom en grupp borgerliga partier ledde fram till bildandet av ”Framgång För Svalöv”. FFS är en koalition mellan de tre partierna SD, M och KD. Förhållandet regleras av ett samarbetsavtal (kontrakt), som bland annat anger att partierna är tre likvärdiga parter. Dokumentet innehåller också en konsensus-klausul, som innebär att alla tre parter ska vara överens om och godkänna de förslag som presenteras av FFS. De frågor som primärt ska drivas av FFS, finns specificerade i en bilaga till avtalet, som är en punktlista baserad på partiernas samsyn på de valfrågor som man gått till val på. L har i ett ”hängavtal” förbundit sig att stödja viktiga punkter såsom budgeten!

I praktiken innebär konstruktionen att FFS politik baseras på samsynen mellan tre eller fyra av de borgerliga partierna i Svalöv, en ”minsta gemensamma nämnare”. Detta garanterar att extrema åsikter eller åtgärder elimineras och man för en samarbetspolitik i linje med önskemålen hos en majoritet av Svalövs invånare.

Det interna arbetet inom och mellan FFS-partierna, alltifrån de initiala förhandlingarna vid bildandet av FFS till det  regelbundna politiska arbetet, fungerar mycket bra med god stämning och respekt mellan alla parter. Resultaten från den korta tid FFS har verkat visar att modellen fungerar till stort gagn för Svalövsborna.

Framgång för Svalöv önskar omgående koncernutvidgning

De styrande partierna i Svalövs kommun, Framgång för Svalöv, bestående av Sverigedemokrater, Moderater, Kristdemokrater önskan att inom kort utvidga den nyligen beslutade koncernen med ytterligare två nya bolag. Detta gör de genom att skicka ut ett förslag om utökningen  på remiss vid kommunstyrelsemötet nu i oktober.  

I linje med att den styrande majoriteten försöker bygga upp en helt ny kommunal bolagsstruktur för utveckling och kommunal innovation önskar nu styret utöka koncernen med ytterligare  två bolag, ett energibolag och ett utvecklingsbolag. Förslaget är att på oktober månads kommunstyrelsemöte skicka ut bolagsförslagen på remiss till berört organ.

Förslaget grundar sig i nyttan med att spela på lika villkor med andra aktörer utifrån ett allt större ansvar för t.ex. färdigställande av digital infrastruktur och kommunal energiplanering, samt ett sedan tidigare inslaget spår om att utveckla kommunens norra delar i samverkan med bl.a. Ring Knutstorp. Ett spår som samtliga partier i Svalövs kommun tidigare ställt sig positiva till.

 

– Spontant tänker jag att det enbart blir sorgligt om nu något parti skulle få för sig att arbeta med att filibustra även detta kommunutvecklande förslag och här bör nog de som vill bromsa, fundera på om de ska vara med på resan eller bli riktigt frånåkta, säger Teddy Nilsson (SD)

– Detta är i linje med flera sedan tidigare fattade beslut, och med koncernbeslutet i ryggen finns det inget att vänta på , säger Angelie Fröjd (M)

– Att vi ska samarbeta med fler aktörer för att utveckla kommunens norra delar har redan en enig kommunstyrelse pekat ut vår strategiska inställning till i två sedan tidigare fattade kommunstyrelsebeslut, säger  Aase Jönsson (KD)

Här nedan finns en bild på pressmeddelandet med likalydande text som ovan:

Styret i Svalöv väljer att genomföra sin planerade koncernbildning

Den styrande majoriteten försöker bygga upp en ny kommunal driftsstruktur för att med detta skapa mervärde för kommunens medborgare och anställda. Vilket kräver en koncern för att ge bästa förutsättningar, ett förslag som mötte motstånd, då det presenterades för de kommunala politikerna i Svalövs kommun redan i maj månad efter att blivit försenat av den pågående Covid- pandemin. Ärendet var till stora delar inget nytt, utan har under flera år tid diskuterats inom Svalövspolitiken och då utifrån olika möjligheter till förändringar inom bolag och verksamheter i kommunen. Det fanns till och med ett pågående uppdrag om att sälja ut delar av den kommunala verksamheten, vilket stoppades när det nu sittande styret, ett styre som snarast vill skapa än mer värde för kommunen och dess invånare utan att sälja ut.
– Jag kan förstå att oppositionen är missnöjda med att vi gör bra saker för kommunen. Men att vänta med att utveckla oss som kommun finner jag ingen anledning till utifrån nuvarande läge, säger Teddy Nilsson (SD)
– Detta avgör om Svalöv i framtiden ska vara ett A eller ett B lag, säger Angelie Fröjd (M)
– Det finns ingen vilja att göra detta bättre, oppositionen vill bara stoppa upp styret, säger Aase Jönsson (KD)

Styret i Svalöv eniga om folkomröstningsfrågan

De styrande partierna i Svalövs kommun – Framgång för Svalöv – bestående av Sverigedemokraterna, Moderaterna och Kristdemokraterna, har gjort sin analys och landat i att frågeställningen på Folkinitiativets namninsamlingslappar ska återges ordagrant oavsett att Folkinitiativet torgfört flertalet felaktigheter såsom att ärendet berör bolagisering av allmännytta och privatiseringar. Folkinitiativet har också gjort ett eget uttalande vid överlämnandet av listorna, att ärendet gått för fort.

Den föreslagna frågeställningen blir således:

– JA – Jag röstar JA till förändrad bolagsstyrning i Svalövs kommun

– NEJ – Jag röstar NEJ till förändrad bolagsstyrning i Svalövs kommun.

– Dessa frågor behöver bli publika, så att medborgarna får se hur felaktigt många av Folkinitiativets insamlare direkt missledde dem för deras underskrift. Det är kommunfullmäktige som styr bolagen nu och det är kommunfullmäktige som styr bolagen även efter den tänkta förändringen, säger Teddy Nilsson (SD)

– Att namninsamlarna ljugit i flera detaljer behöver komma fram, säger Angelie Fröjd (M)

– Det är inte alls märkligt att vi behövde analysera frågeställningen utifrån alla felaktigheter som torgförts av namninsamlare, säger Aase Jönsson (KD)

Svar angående bolagisering

En höna av en fjäder, så kan den senaste tidens skriverier om den kommunala bolagsstyrningen i Svalöv enklast sammanfattas. Vi befinner oss mitt i en pandemi av Covid- 19, en tid där det finns stora externa påverkansfaktorer som försvårar det kommunala arbetet.

Men likväl måste medborgarna kunna förvänta sig att deras ledande politiker gör de insatser som behövs för att verkställa fattade beslut och driver på de ärenden som bibehåller den kommunala ekonomin och en fungerande välfärd.

Den 15 maj presenterade vi nya och förbättrade förslag för de kommunala bolagen i Svalöv. Vi vill skapa en mer effektiv förvaltning och minska kostnaderna för Svalövs skattebetalare.

Kommunala bolag är något av en hybridverksamhet inom svensk förvaltning. Kommunfullmäktige utser styrelse, ägardirektiv och bolagsordningen.

Bolagen omfattas av samma principer som övrig kommunal verksamhet, offentlighetsprincipen samt självkostnads-, lokaliserings- och likställighetsprincipen.

Vårt förslag kring en ny ordning är betydligt bättre och mer kostnadseffektivt än det nuvarande. Vi vill skapa en bättre översyn och samverkan mellan de olika kommunala bolagen i Svalöv. En tydlig ordning där ansvarsutkrävning och transparens är ledord.

Denna reform kommer med mycket positivt. Det blir betydligt enklare att sköta samordningen och samarbeten inom de kommunala bolagen. Sist men inte minst innebär det stora besparingar för Svalövs skattebetalare. Genom detta upplägg slipper Svalövs kommun betala in enorma momsbelopp till staten när bolagen utbyter varor och tjänster sinsemellan.

Vi anser att pengarna gör betydligt mer nytta på det lokala planet än i Stockholm. Istället kan vi satsa mer på kommunens kärnverksamheter som skola, vård och omsorg.

Det är vår övertygelse att beslut som rör kommunen och dess ekonomi sköts bäst på det kommunala planet. Det gör att medborgarna får tydlig insyn och kan utkräva ansvar.

Farhågorna från vår politiska opposition är i sammanhanget märklig. De hävdar att bättre kontroll över den kommunala verksamheten är något dåligt.

Hur effektivisering och tydliga ägarstrukturer skulle vara något negativt för Svalövs kommuninvånare ställer vi oss skeptiska till. Det framstår mer som klagande för det politiska spelet snarare än en ärlig debatt om sakfrågan.

Vilket Förvaltningsrätten nu indirekt bekräftat genom att omgående avisa Centerns krav på att juridiskt stoppa ärendets beslutsgång.

Svalövs kommuninvånare har alltid sista ordet när det kommer till att utkräva ansvar. Var fjärde år kan de demonstrera sitt missnöje i vallokalen. 2018 visade de tydligt att de ville ha ett nytt alternativ. De gav oss ett förtroende som vi tänker förvalta på bästa sätt. Vi vill inget annat än det bästa för Svalövs invånare.

Oavsett vad det gäller kommer vi alltid sträva efter att hitta nya vägar och lösningar för kommunens bästa. Det är löftet vi gav våra väljare och alla medborgare i kommunen. Det är ett löfte vi tänker hålla.

Framgång för Svalöv

Teddy Nilsson (SD) KSO/ Kommunalråd

Angelie Fröjd (M) Kommunalråd

Aase Jönsson (KD) Kommunalråd

Publicerad i SkD 8 juni 2020