• Alliansen i Halland rustar för en ny tid

  Bild som visar Alliansen i Halland

  Alliansen i Halland presenterade idag sin budget för 2022–2026. En budget där vi visar att vi tar ansvar framtiden utifrån ett socialt, ekologiskt och ekonomiskt perspektiv.

  Efter ett år av pandemin kan vi konstatera att det äntligen går åt rätt håll. Vi har visserligen en bra bit kvar och vi vet inte omfattningen av de utmaningar som ligger framför oss. Vad vi vet är att förra årets budget skapade förutsättningar för den flexibilitet som behövs i kris. Pandemin och ett nytt framtida normalläge resulterar för oss i Alliansen i Halland i en budget som tar höjd för de konsekvenser som följer en pandemi. En budget som ger utrymme för återhämtning både för system och för medarbetare. En budget som ger utrymme för att omhänderta ett vårdbehov som vi idag inte vet allt om. En budget präglad av ansvarstagande och långsiktig hållbarhet.

  Med sammanlagda intäkter på 11 855 mnkr och kostnader på 11 441 blir det budgeterade resultatet för 2022 414 mnkr. Ett resultat som gör att vi står väl rustade att möta en ny tid. En budget där vi visar att vi tar ansvar framtiden utifrån ett socialt, ekologiskt och ekonomiskt perspektiv.

  • Vi tar ansvar framtiden utifrån ett socialt, ekologiskt och ekonomiskt perspektiv. I vår budget gör vi bl.a. satsningar på tidiga insatser för barn och ungas hälsa och utveckling, säger regionrådet Benny Strandberg (KD).
  • Det behövs inte endast tidiga preventiva insatser. Ibland händer det saker som inte skall få hända. Barn utsätts för övergrepp. Genom tillskapandet av ett Barnahus ges möjlighet till ett samordnat arbetssätt för att förbättra processen för barn som misstänks ha utsatts för övergrepp. Ett gemensamt arbete som måste ha barnperspektivet i centrum, fortsätter Benny Strandberg (KD)
  Benny Strandberg (KD)

  Benny Strandberg (KD) Regionråd

   

  Hållbarhetsperspektiv i årets satsningar

  Nu när vi rustar för det nya normala och ett hållbart Halland, tar vi ett större grepp om arbetet med att minska klimatpåverkan och ökar takten i att effektivisera användning av naturresurser. Det handlar om vårt arbete med skog, vatten och jordbruk, men också med en hållbar infrastruktur. Andra allt viktigare värden handlar om individens behov av att kunna utvecklas på jämlika och jämställda villkor. I vår budget gör vi satsningar på tidiga insatser för barn och ungas hälsa och utveckling, införande av tarmcancerscreening, psykiatrisatsningen “Peer Support”, satsningen på basutbildning för undersköterskor samt en ökad kvalitet inom palliativ vård.

  Tidiga insatser

  Den vardagliga närmiljön har störst förutsättningar att förebygga psykisk ohälsa och identifiera personer i riskzonen.

  För regionen är angeläget att fokusera på samverkan med aktörer såsom skola, socialtjänst och polis. Regionen och kommunerna bör tillsammans ta fram en struktur för detta arbete.

  Barnahus

  Det behövs inte endast tidiga preventiva insatser. Ibland händer det saker som inte skall få hända. Barn utsätts för övergrepp.

  Det finns och pågår redan arbete för att stötta dessa barn. I dagsläget kan barnet behöva besöka flera olika aktörer, berätta samma sak vid flera tillfällen och vistas i miljöer (så som väntrum, polisstation och liknande) som inte är anpassat för barnet. Ett samordnat arbetssätt bedöms angeläget för att förbättra processen för barn som misstänks ha utsatts för övergrepp. Ett gemensamt arbete som måste ha barnperspektivet i centrum.

  Genom att satsa 1,2 mkr för att samordna brottsutsatta barns processer kring fysisk hälsa, psykisk hälsa, brottsutredning och skyddsbehov minskar den påfrestning barnet utsätts för.

  Utveckling av Peer support i Halland

  Förra årets förstärktes budgeten för psykiatrin. Nu går vi ett steg till på denna väg. Vi vill införa en ny personalkategori, Peer support, för att ytterligare stärka patientens och brukarens medverkan i vården. Peer support är också ett arbetssätt som utvecklats internationellt och som idag finns i flera länder som en del i den psykiatriska vården för att stötta brukare/patienter i deras återhämtningsprocess. Peer supporterns grundläggande uppgift är att fungera som stödperson till patienter. Stödet de ger baseras på kunskaper och strategier utifrån egna och brukarrörelsens samlade erfarenheter.

  Vi vill därför tillföra 2 mkr år 2022 för att börja med att etablera Peer support på våra sjukhus i Varberg och Halmstad.

  Tarmcancerscreening

  Tjock- och ändtarmscancer är den tredje vanligaste cancerformen bland kvinnor och män i Sverige. Varje år drabbas cirka 4 100 personer av tjocktarmscancer och 2 100 av ändtarmscancer. Genom att införa allmän screening för tjock- och ändtarmscancer för alla mellan 60 och 74 år beräknas flera liv per år kunna sparas.

  Tidig upptäckt och behandling innebär att nästan alla patienter kan botas och att efterföljande besvär av behandlingen blir mindre, vilket ger en högre livskvalitet och mindre lidande för patienten. Dessutom kan förstadier till tjock- och ändtarmscancer upptäckas och tas bort så att cancer inte behöver utvecklas. Tarmcancerscreening i Halland kommer införas under 2023 och beräknas kosta 7,9 mnkr första året.

  Utveckling av onkologisk vård och palliativ vård

  Under de två senaste åren har det blivit allt tydligare att Region Halland behöver utveckla av en ökad kvalitet och förmåga för att omhänderta behov av medicinsk onkologi och specialiserad palliativ vård. Antalet nya fall av cancersjukdomar ökar, antalet individer som överlevt cancersjukdom med kvarvarande vårdbehov ökar och cancerbehandlingar (framför allt medicinska) inbegriper mer resurskrävande kontakter med sjukvården. Den halländska sårbarheten inom onkologisk vård behöver brytas. Inom palliativ vård finns idag flera gap mellan vad som finns i nytt Nationellt vårdprogram Palliativ vård och Region Hallands nuläge. Halland är en av få svenska regioner som saknar förmåga att erbjuda konsultation inom specialiserad palliativ vård-dygnet runt, ett behov som kan uppstå inom slutenvård, primärvård och hemsjukvård.

  Efter en genomförd utredning är målet att lyfta ut onkologi och palliativ vård från kirurgkliniken Hallands sjukhus och inrätta en klinik för onkologi och palliativ vård. Satsningen ska även inbegripa en utökad bereskapstillgänglighet för läkare med specialistkompetens inom onkologi och/eller palliativ vård samt att moderna arbetssätt och infrastruktur som främjar distanskontakter utgör en bas för verksamheten för att dels reducera sårbarhet i nuvarande orter men även för att uppfattas som attraktiv utifrån en kompetensförsörjning. Att bygga upp en sådan klinik med ledningsfunktioner, administrativa stödstrukturer, teknik och läkarkompetens är en utveckling för Region Halland och vi satsar därför 5 mnkr för denna utveckling under 2022.

  Basutbildning för undersköterskor

  För att skapa goda förutsättningar för en trygg yrkesintroduktion vill vi erbjuda en basutbildning till nyutbildade undersköterskor. Basutbildningen innebär ett extra stöd under den första tiden som undersköterska genom exempelvis kompetensutveckling, handledning och studiebesök. Genom en strukturerad yrkesintroduktion minskar steget mellan utbildning och arbetsliv och nyutbildade undersköterskor får en större möjlighet att växa in i undersköterskeyrket.

  Satsningen på basutbildning för undersköterskor innebär en förstärkning med 5 mnkr per år med start 2022.