• FALKENBERG Sveriges äldre förtjänar bättre

  Aktiva seniorer som tränar
  Bild på Anita Andersson

  Anita Andersson är ledamot i Socialnämnden i Falkenberg.

  Trots att äldre på gruppnivå aldrig varit friskare och levt ett rikare liv än idag, så är bilden ibland den motsatta. Äldre blir ofta ”våra äldre” som ska tas om hand. Seniorpolitik begränsas ofta till att bara handla om pensioner och äldreomsorg. Det är viktiga reformområden, men innebär ett alltför snävt perspektiv på äldre. Sveriges äldre förtjänar bättre.

  Vi vill bredda debatten till att också handla om det friska och aktiva åldrandet – om hur vi kan skapa ett flexibelt arbetsliv för äldre, olika boendelösningar för olika faser av livets senare del, och möjliggöra ett friskare liv längre upp i åldrarna.

  Samtidigt måste vården och omsorgen vara god och jämlik för alla Sveriges äldre, särskilt i livets senare skeden när den äldre är skör och utsatt.

  Kristdemokraterna föreslår:

  • Större flexibilitet på arbetsmarknaden så att möjligheterna att jobba ökar för den enskilde senioren och skillnaderna i hur länge äldre kan, och vill, arbeta faktiskt kan börja synas på allvar! Vi måste bort från åldersdiskrimineringen och bejaka viljan hos många att trappa ner arbetslivet successivt. Samtidigt ska det finnas en trygg ekonomi den dag yrkeslivet tar slut.
  • Reformer för att få fram fler anpassade bostäder – av olika slag – så att äldres behov av en bostad som passar livssituationen bättre kan mötas.
  • Förbättrad äldreomsorg med stärkt personalkontinuitet, bättre arbetsvillkor för personalen och mer medicinsk kompetens. Vi behöver se till att äldres sociala behov tillgodoses och bättre nyttja välfärdsteknikens möjligheter. Ett aktivt arbete måste också till för att lindra äldres ensamhet, vilken idag orsakar såväl psykisk som fysisk ohälsa.
  • En sammanhållen hälso- och sjukvård för äldre med mer fokus på förebyggande arbete och rehabilitering – hälsofrämjande insatser för äldres idrott och träning. Alla äldre ska också ha råd med en god mun- och tandhälsa och därför föreslår vi att tandvårdens högkostnadsskydd stärks. Vi vill stärka anhörigas roll genom att ge dem större flexibilitet och ersättning för att följa med vid exempelvis vårdbesök.

  Ibland sägs det ju att ”ålder bara är en siffra på ett papper”. Och när det gäller samhällets seniorer har det aldrig varit mer sant än idag. Vi vill med dessa reformer på allvar skapa verklig förbättring i människors vardag, men också bidra till att åstadkomma en förändring i synen på äldre.

  Jakob Forssmed (KD), äldrepolitisk talesperson

  Anita Andersson (KD), Ledamot socialnämnden Falkenberg

  Georgia Ferris (KD), Ordförande Patientnämnden Halland