En vård att lita på

I en debattartikel i tidningen skriver de tre kristdemokraterna Bengt Swerlander, Anna-Karin Yngvesson och Erika Mallander Karlsson om hur viktigt det är att vi i Sävsjö kommun och Region Jönköpings län har en vård att lita på. De lyfter fram de tre akutsjukhusen och att vården måste bli mer tillgänglig. De pekar på att det behöver skapas mer attraktiva arbetsplatser inom vården i Sävsjö kommun och att den demensverksamhet som finns i Sävsjö stad bör samlas till ett samlat demensboende.
Läs hela debattartikeln på följande länk:

—————————

En vård att lita på

Vid årets val är vården en av de klart viktigaste frågorna. De olika partierna gör sitt bästa för att
övertyga dig om att få just din röst.

I region Jönköpings län har vi tre sjukhus. Under året har röster höjts för att bevara sjukhusen
som akutsjukhus. Allt fler befarar att akutverksamheten kommer att tvingas stänga på de
mindre sjukhusen. Detta som ett resultat av den centralisering av verksamhet som genomförts
och på grund av svårighet att rekrytera läkare och sjuksköterskor. De som arbetar närmast
patienterna har mycket erfarenhet och kunskap, men upplever att man inte blir lyssnad till.
Kristdemokraternas välfärdslöfte är att hälso- och sjukvården ska vara en vård att lita på. Den
ska hålla hög kvalitet och ges till hela befolkningen på lika villkor.

Svenskarna har i allmänhet en god hälsa och våra medicinska insatser ger goda resultat när det
gäller behandling av exempelvis cancer och hjärtinfarkt. Samtidigt har sjukvården problem med
tillgänglighet och kontinuitet. Mycket av de problemen beror på en underdimensionerad
primärvård.

Här gäller det att politiken kan komma med väl genomtänkta och underbyggda förslag och vågar
genomföra strukturella reformer. Vi vill arbeta för en utbyggd primärvård med fast
läkarkontakt, öka tillgängligheten och minska köerna. Sjukhusen ska fortsatt vara och utvecklas
som de akutsjukhus de är, och centraliseringen av operationer och medicinska insatser ska
endast genomföras där det verkligen krävs. Patienterna ska kunna beredas en vårdplats när så
behövs. Vi vill visa lyhördhet gentemot professionen och våga ta de beslut som sätter patienten
före systemet, vilket är förutsättningen för att framtidens vård ska vara en vård att lita på.
I Sävsjö kommun har vi mycket att vara tacksamma för. Våra vårdcentraler fungerar väl. Vi har
en äldreomsorg som får höga betyg i nationella mätningar, och där personalen gör mycket goda
arbetsinsatser. Det finns tillgängliga vårdboenden och korttidsboenden för äldre när så behövs.
Vi har en väl fungerande hemtjänst.

Därmed inte sagt att vi kan slå oss till ro. Det finns många utmaningar att arbeta med. En är
övergången för patienter som vårdats på sjukhus och sedan behöver fortsatt vård i hemmet.
I Sävsjö kommun har vi under året tagit beslut om en ny äldreplan, ”Livslust- hela Livet”, och
utifrån den vill vi skapa ett demenscenter, bygga ut boenden för äldre på olika nivåer och göra
vården till en attraktiv arbetsplats. Detta vill vi arbeta för under kommande mandatperiod.
Därför behöver vi din röst.

För kristdemokraterna i Sävsjö kommun

Bengt Swerlander,  Anna-Karin Yngvesson,  Erika Mallander Karlsson


Hur når man 31,32% i ett kommunval?


Läs mer

Therese nu vald till kommunalråd


Läs mer

Bra med kd-ministrar i ny regering


Läs mer

Kd fortsätter styra kommunen


Läs mer

Rebecca vinnare av cykel


Läs mer

31,4 procent bäst någonsin! Tack för förtroendet!


Läs mer

Utökad budget till elever i behov av särskilt stöd


Läs mer

Bemötande av falsk information från M


Läs mer

Upprusta RV30 istället för att sänka hastigheten


Läs mer

Attraktivt arbete och god kvalitet i äldreomsorg


Läs mer