• Krafttag mot hedersrelaterat våld och förtryck

    Hedersrelaterat våld och förtryck kommer aldrig accepteras i Sollentuna. På Kristdemokraternas initiativ antog därför utbildningsnämnden torsdag den 28 oktober ett direktiv om att stärka arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck.
    Direktivet ger utbildningskontoret i uppdrag att utreda hur kunskaperna om hedersrelaterat våld och förtryck ska förbättras bland all skolpersonal med återrapportering i mars 2022, samt att framta ett förslag till handlingsplan.
    Skolpersonalen, som träffar unga varje dag, är en viktig resurs i arbetet mot förtrycket. Det är viktigt att skolpersonalen har kunskaper och kan identifiera tecken på att unga kontrolleras i en hederskontext. Handlingsplanen ska ge trygghet och riktlinjer att agera vid misstanke om förtryck.