• Så vill vi göra Sollentuna till en bättre miljökommun

  Båt vid sjö. Kristemokraterna värnar miljön.

  För att barn och unga ska få ett rent uppväxtklimat i Sollentuna har vi massor av förslag för miljön. Här kan du se ett urval, fördelat på olika politikområden.

  Förskola
  • Höjd maxtaxa med 100 kr ger ekonomiskt utrymme för mindre barngrupper
  • Barnvagnsstigar i naturmarken
  • Varje kommunal förskola ska ha giftfri profil
  • Ekologisk och närodlad mat ska prioriteras på alla förskolor
  • Garanterad utevistelse för barnen i naturen

  Skola
  • Ekologisk och närodlad mat ska prioriteras på alla skolor
  • Idrott och rörelse i skolan – pröva Bunkeflomodellen
  • Mer resurser till elevhälsovården – inga väntetider kan accepteras
  • Trygghetsvandringar ska göras på alla skolor
  • Upprätta ansvarskontrakt mellan elev, föräldrar och personal

  Seniorer
  • Alla äldreboenden ska ha en ”sinnenas trädgård”
  • Ekologisk och närodlad mat ska prioriteras på äldreboenden
  • Mer kultur i äldrevården ger mindre behov av medicin
  • Rullatoravstånd till grönområden
  • Utegym i alla kommundelar

  Boende
  • Bygg inte på Näckan och andra närnaturområden men förtäta kring pendeltågsstationerna
  • Barnperspektivet ska prägla all planering – det som är bra för barn är bra för alla
  • Blanda bostäder, service och arbetsplatser med promenadstaden som förebild
  • Hårda men enhetliga regler för energieffektvitet ger klimatsmarta hus
  • Bygg Väsjöstaden med målet att den ska vara klimatneutral, utnyttja exempelvis solenergi

  Cykelbana.

  Trafik
  • Prova nya transportsystem, exempelvis linbana från Häggvik till Väsjöstaden
  • Utbyggt nät av cykelvägar, exempelvis till Danderyd via Sjöberg
  • Sydlig entré på stationerna i Häggvik och Helenelund och nattrafik på pendeln
  • Optimera busslinjerna så att barnfamiljer/seniorer kan välja buss istället för bil
  • Fler infartsparkeringar i Rotebro, Häggvik och Helenelund

  Energi och avfall
  • Öka antalet fraktioner som sorteras ut, följ Helsingborgs exempel
  • I dialog med FTI införa fler återvinningsstationer,
  max 500 meters avstånd för den enskilde
  • Kommunen ska initiera ett pilotprojekt där avloppsvattnet
  renas från läkemedelsrester
  • Sollentuna energi ska fortsätta vara ett kommunalägt
  bolag som enbart säljer miljövänligt producerad energi
  • Mikroproduktion av el, t ex genom solceller, ska kunna säljas
  till Sollentuna Energi

  Luft och vatten
  • Bättre buller- och partikelskydd längs hela E4
  • Sänkt hastighet och tyst asfalt genom hela
  kommunen på E4
  • Ställ högre krav på trafikoperatörerna – dagens
  skramlande Uppsalatåg måste rangeras ut
  • Fler miljöinspektörer för att alla miljöfarliga
  verksamheter ska få tätare besök
  • Bygg en strandpromenad längs Edsviken och använd den som ett tak för rening av dagvatten