Så vill vi göra Sollentuna till en bättre miljökommun

Båt vid sjö. Kristemokraterna värnar miljön.

För att barn och unga ska få ett rent uppväxtklimat i Sollentuna har vi massor av förslag för miljön. Här kan du se ett urval, fördelat på olika politikområden.

Förskola
• Höjd maxtaxa med 100 kr ger ekonomiskt utrymme för mindre barngrupper
• Barnvagnsstigar i naturmarken
• Varje kommunal förskola ska ha giftfri profil
• Ekologisk och närodlad mat ska prioriteras på alla förskolor
• Garanterad utevistelse för barnen i naturen

Skola
• Ekologisk och närodlad mat ska prioriteras på alla skolor
• Idrott och rörelse i skolan – pröva Bunkeflomodellen
• Mer resurser till elevhälsovården – inga väntetider kan accepteras
• Trygghetsvandringar ska göras på alla skolor
• Upprätta ansvarskontrakt mellan elev, föräldrar och personal

Seniorer
• Alla äldreboenden ska ha en ”sinnenas trädgård”
• Ekologisk och närodlad mat ska prioriteras på äldreboenden
• Mer kultur i äldrevården ger mindre behov av medicin
• Rullatoravstånd till grönområden
• Utegym i alla kommundelar

Boende
• Bygg inte på Näckan och andra närnaturområden men förtäta kring pendeltågsstationerna
• Barnperspektivet ska prägla all planering – det som är bra för barn är bra för alla
• Blanda bostäder, service och arbetsplatser med promenadstaden som förebild
• Hårda men enhetliga regler för energieffektvitet ger klimatsmarta hus
• Bygg Väsjöstaden med målet att den ska vara klimatneutral, utnyttja exempelvis solenergi

Cykelbana.

Trafik
• Prova nya transportsystem, exempelvis linbana från Häggvik till Väsjöstaden
• Utbyggt nät av cykelvägar, exempelvis till Danderyd via Sjöberg
• Sydlig entré på stationerna i Häggvik och Helenelund och nattrafik på pendeln
• Optimera busslinjerna så att barnfamiljer/seniorer kan välja buss istället för bil
• Fler infartsparkeringar i Rotebro, Häggvik och Helenelund

Energi och avfall
• Öka antalet fraktioner som sorteras ut, följ Helsingborgs exempel
• I dialog med FTI införa fler återvinningsstationer,
max 500 meters avstånd för den enskilde
• Kommunen ska initiera ett pilotprojekt där avloppsvattnet
renas från läkemedelsrester
• Sollentuna energi ska fortsätta vara ett kommunalägt
bolag som enbart säljer miljövänligt producerad energi
• Mikroproduktion av el, t ex genom solceller, ska kunna säljas
till Sollentuna Energi

Luft och vatten
• Bättre buller- och partikelskydd längs hela E4
• Sänkt hastighet och tyst asfalt genom hela
kommunen på E4
• Ställ högre krav på trafikoperatörerna – dagens
skramlande Uppsalatåg måste rangeras ut
• Fler miljöinspektörer för att alla miljöfarliga
verksamheter ska få tätare besök
• Bygg en strandpromenad längs Edsviken och använd den som ett tak för rening av dagvatten


Varmt välkommen som medlem i KD


Läs mer

Dina KD-politiker kommer 
att jobba hårt för Ditt bästa


Läs mer

Förtroendet för Ebba har tredubblats


Läs mer

3373 sollentunabor gav oss sitt förtroende och stöd i kommunvalet.


Läs mer

Valrörelsen inför slutspurten


Läs mer

Välj KD den 9 september för familj, trygghet, seniorer, aktiv fritid


Läs mer

KD-kandidater till fullmäktige som jobbar för Ditt bästa


Läs mer

KD är barnens, familjens och de äldres parti


Läs mer

KD riktar satsningarna till Dig och Din familj


Läs mer

Vi vill satsa på högre livskvalitet i Sollentuna


Läs mer