• Så vill vi hantera flyktingsituationen

  <strong>Vilka åtgärder behövs för att hantera den flyktingsituation vi ser med allt fler som söker sig hit?</strong>
  Vi föreslår i vårt budgetalternativ ett nytt etableringsavdrag som innebär att en nyanländ under sina första fem år får möjlighet att tjäna upp till en halv miljon kronor skattefritt. Detta finansierar vi genom en sänkning av etableringsersättningen med 35 kronor per dag. Vi skapar med detta ökade incitament att skyndsamt komma i arbete, vilket inte minst behövs när allt fler kommer hit. Det är bättre att sänka skatten och får fler i arbete än att människor fastnar i bidrag.

  När man får behålla mer av sin lön sjunker trycket på löneökningar vilket gör att företag har råd att anställa fler. <strong>För att öka incitamentet även att anställa nyanlända behåller vi både RUT- och ROT-avdraget och utökar RUT-avdraget till att även gälla tvätteritjänster.</strong> I dessa sektorer har många med utländsk bakgrund fått sitt första jobb varför vi anser att det är extra viktigt. <strong>Vi sänker också momsen från 25 procent till 6 procent</strong> för reparationer av cyklar, skor, lädervaror och kläder. Som också är enkla jobb och möjlighet till entreprenörskap för nyanlända.

  <strong>Tillfälliga uppehållstillstånd</strong>
  Vi har tidigare presenterat flera åtgärder för ett bättre flyktingmottande. Vi föreslår att Sverige som huvudregel ger den som får asyl ett tillfälligt uppehållstillstånd i tre år i stället för att, som i dag, få ett permanent uppehållstillstånd. Om skyddsbehovet kvarstår efter tre år permanentas uppehållstillståndet. Den som under de första tre åren har etablerat sig på arbetsmarknaden ges ett permanent uppehållstillstånd även om skyddsbehovet inte skulle kvarstå.

  Vi vill korta de långa väntetiderna hos Migrationsverket genom att snabbare behandla ansökningarna från länder som kan betecknas som säkra.

  Vi föreslår ett årligt stöd för att möjliggöra olika former av exempelvis språkcaféer där svenskundervisning och barntillsyn samordnas. Föräldralediga som ingår i målgruppen för samhällsorientering ska kunna delta i SFI och inte behöva avstå på grund av vården av barnet.

  <strong>Hur ser ni på tvång på kommuner att ta emot flyktingar? </strong>
  Vi ser den stora utmaning som kommunerna har för att möta behovet av bostäder och skolverksamhet. Det är rimligt att alla kommuner hjälps åt med mottagandet av asylsökande och nyanlända. Men för att det ska vara möjligt krävs förbättrat ekonomiskt stöd och att regelverk förändras så det blir möjligt att snabbt ordna med ett värdigt mottagande. Vi ser positivt på det besked styrelsen för Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, lämnat och som innebär att de förordar en tillfällig skyldighet under tre år för alla kommuner att medverka i mottagandet förutsatt att staten genomför de åtgärder som de anser nödvändiga. Vi vill arbeta med kommunerna, inte mot dem.

  Vi föreslår att schablonersättningen till kommunerna höjs till 115 000 kronor för personer under 65 år. Schablonersättningen för personer som är 65 år eller äldre blir 78 200 kronor per person. Regeringen tar bort den ökade ersättning som är kopplad till prestation, det gör inte vi. De 30 kommuner med högst mottagande per capita ger vi utöver schablonersättningen en ersättning om 30 000 kronor per mottagen nyanländ.