Vi har en budget för 2017

Kristdemokrater under budgetfullmäktige.

Glada och stolta kristdemokrater under kommunfullmäktiges budgetsammanträde. Från vänster: Sonia Lunnergård, Carlos Romero, Magnus Ramstrand, Seppo Karmitsa, Gunnar Rubensson och Eva Ireblad.

Under midsommarveckan beslutade kommunfullmäktige om hur Sollentuna kommuns skattepengar ska fördelas under nästa år. För oss kristdemokrater är tilliten viktig när vi lever tillsammans. Det handlar om familjen, skolan, föreningsliv, polis, brandkår och att ta emot människor som flyr.

Så här sade Kristdemokraternas gruppledare och kommunalråd Magnus Ramstrand under budgetdebatten:

Sollentuna är en bra kommun att bo, leva och verka i. Det fick jag ytterligare bevis för häromdagen när jag uppvaktade 100-åringen Ruth Sandberg. Hon har bott i kommunen sedan hon var sju år. Jag kanske ska skriva en bok om henne och kalla den ”100-åringen som stannade kvar”.

Hon uppvaktades förstås av en stor nära släkt, men också av två arbetskamrater hon haft och av körmedlemmar. En fantastisk levnadsberättelse om en Sollentunabo som verkligen trivts bra här.

Vi ska i dag ta ett stort beslut: Budget för Sollentuna kommun för 2017 och preliminär budget för 2018 och 2019. Vi ska bland annat spika skattesats och budgetramar för de olika nämnderna, vilka uppdrag nämnderna skall få och hur stor utdelning vi kan kräva av våra kommunala bolag. ’

Vi kristdemokrater vill ha en ansvarsfull ekonomisk politik och det är viktigt att det fokus alltid finns i en kommun, oavsett vilken nämnd eller vilket bolag vi hanterar. I den här budgeten lyfter vi tydligare fram den aspekten. Vi är exempelvis tillfreds med att våra inköpsrutiner har stramats åt och att vi kan räkna hem besparingar på denna hantering. Uppdragen visar också att vi ser möjligheter till effektiviseringar med ytterligare central samordning. Vi står inför stora investeringar som vi måste finansiera på ett klokt och långsiktigt ansvarsfullt sätt.

Politik kan dock aldrig bara få bli att räkna pengar. Politik måste vara något mer än att rent kameralt få en budget att balansera. Vi måste vilja något mer.

Jag vill säga några ord om tillit, trygghet och värderingar som viktiga element i den politiska inriktning vi kristdemokrater står bakom i det budgetförslag vi i majoriteten lägger fram.

En av vårt samhälles stora tillgångar är tilliten mellan människor. Tillit är en förutsättning för demokrati. För frihet. För att samhället ska hålla samman. Men tilliten är en av de stora framtidsutmaningarna.

I tillitens ställe riskerar rädslan att spridas. En rädsla som gör att människor vänder sig inåt. Håller på det egna. Blir mindre solidariska. Vi kristdemokrater vill vara med och bryta spiralen av rädsla.

Tilliten växer lite varje gång ett barn söker tröst i en förälders famn, och får det gång på gång oavsett tid på dygnet. Tilliten växer lite till varje morgon en förälder ser sitt barn cykla iväg till skolan på morgonen och vet att skolan kommer att göra sitt yttersta för att förmedla kunskap och värderingar.

I Sollentuna fortsätter vi att slå vakt om kvalitén i förskolan och skolan. Vi kristdemokrater betonar också alltid föräldrarnas betydelse, oavsett hur goda pedagoger vi har. Om föräldrar är föräldrar, kan lärare vara lärare, är en bra formulering jag nyligen läste och helt håller med om.

De naturliga och nära gemenskaperna – där familjen är den minsta enheten – är en omistlig del av ett gott samhälle. Där växer tilliten. Idrottsföreningar, kulturföreningar, kyrkor och samfund, olika hobbyorganisationer är alla nödvändiga bitar i den rika mosaik vi kristdemokrater vill se växa och frodas.

Vi fortsätter i årets budget satsningar på att stödja det civila samhället och tidiga insatser i det förebyggande arbetet. Unga människors psykiska ohälsa är en utmaning och vi ska fortsätta arbeta oförtrutet vidare i vårt antimobbningsprogram.

I morgon kommer vi att dela ut Sollentuna kommuns trygghetspris. De tre finalisterna i den nomineringsrunda vi har haft, visar alla prov på hur det varje dag görs viktiga insatser av engagerade medborgare för att Sollentuna ska bli en tryggare och mer välskött kommun: Kerstin och Ingvar Myrehed som i över tio år jobbat med Tryggt och snyggt i Rotebro. Anna Kronstedt och Kristina Asplund som hjälptes åt att få stopp på inbrott vid våra handelsplatser genom civilkurage och anmälan till polisen och Marie Lindström som entusiastiskt arbetat med vårt antimobbingprogram i skolorna.

Tilliten växer i en kommun där vi bryr oss och där vi har ett bra samarbete med polis och brandkår. Där vi slår vakt om dessa institutioner och aldrig accepterar våld mot blåljusen. Vi går nu vidare med handlingsplaner i samtliga förvaltningar för ökad trygghet och säkerhet i kommunen.

Tilliten växer också när vi säger hej till en främling. När vår kommun, som alla andra kommuner i Sverige, har fått en historisk utmaning att hjälpa många människor flykt är vårt arbete för tillit kanske viktigare än på mycket länge.

Ett gammalt ordspråk säger ”En främling är en vän som du ännu inte har lärt känna”. Jag tycker att detta är en god ingångsvinkel. Vi vet att det är en utmaning att fixa skolgång åt barnen. En större utmaning är det att hitta bra bostäder åt många på en gång. Sedan har vi nästa steg som måste klaras av – att nyanlända ska komma i jobb och egen försörjning. Att göra sitt bästa och göra rätt för sig.

Våra förvaltningar arbetar hårt för att vi ska bli Sveriges bästa integrationskommun. Vi skapar exempelvis en ny mötesplats på biblioteket som kallas MeetSollentuna. I arbetet ingår också att ta fram ett utbildningspaket – ett Sollentunapaket som nyanlända ska ta till sig. Det ska bland annat ta upp de värderingar som är fundamentala i Sollentuna och Sverige. Det handlar bland annat om alla människors lika och okränkbara värde, om kvinnors och mäns lika rättigheter, om respekt för olikheter och om vårt demokratiska styresskick.

Dessa grundläggande värderingar kan vi förstås aldrig kompromissa bort. Vi kristdemokrater anser att varje samhälle behöver en gemensam värdegrund. Vi anser att de värden, rättigheter och skyldigheter som inspirerats och förts vidare av den kristna traditionen, är oundgänglig som grund.

Jag är likaledes glad över alla de goda krafter som ställer upp på olika sätt: människor som engagerar sig i språkcaféer, idrottsklubbarna gör ett fantastiskt jobb, gode män som slussar de nya invånarna in i Sverige. Detta bygger steg för steg tillit.

 


Så ska Sollentuna få fler bostäder för nyanlända

Sollentuna kommun tar ett samlat grepp på flera fronter för att få fler bostäder, som en del av att ta ansvar och välkomna nyanlända som flytt från krig och terror.

– Jag vet att det finns många i Sollentuna som gärna vill hjälpa medmänniskor som har tvingats på flykt. Jag hoppas att många ska ta chansen att hyra ut ett rum till en nyanländ och känner trygghet i detta nu när kommunen samordnar andrahandsuthyrningen, säger Magnus Ramstrand (KD), kommunalråd.

Sollentunahems logotyp.I det uppdrag som kommunfullmäktige slutligen ska fatta beslut om omfattas cirka 100 lägenheter från Sollentunahems nuvarande bestånd, inköp av bostadsrättslägenheter samt uppdraget att se över att hyra bostäder av privatpersoner. Samtliga bostäder ska hyras av kommunen som i sin tur hyr ut dessa i andra hand.

– Sollentuna kommun har ålagts att ta emot och ordna boenden åt flyktingar. Då är det självklart att Sollentunahem som allmännyttigt bostadsbolag ska vara en del i våra ansträngningar att leva upp till detta. Vid sidan av det här uppdraget är det viktigt att Sollentunahem fortsätter att bygga bostäder för att möta efterfrågan i kommunen, säger Henrik Thunes (M), ordförande i kommunstyrelsen.

Samtidigt som detta uppdrag genomförs fortsätter arbetet med att få till stånd fler paviljongsboenden. Inte minst arbetar kommunen med att få fram fler permanenta bostäder. För den styrande majoriteten i Sollentuna är det viktigt att motverka den bostadsbrist som råder i dag och skapa förutsättningar för alla grupper i kommunen att få en egen bostad.


Nu är handlingsplanen mot våldsbejakande extremism beslutad

sonia lunnergard 2 webb

Sollentuna kommun har arbetat fram ett förslag på en handlingsplan för kommunens arbete mot våldsbejakande extremism. Handlingsplanen har nu antagits av Sollentuna kommunfullmäktige.

– Detta är en allvarlig fråga och den förtjänar verkligen den stora uppslutning som den har fått. Alla Sveriges kommuner har fått ett påbud ifrån staten att arbeta fram en handlingsplan mot våldsbejakande extremism och vi står eniga i arbetet mot extremism. vare sig hotet kommer från de autonoma, från vit maktmiljön eller från den islamistiskt extremistiska miljön, sade Sonia Lunnergård (KD), ordförande i socialnämnden.

Handlingsplanen är ett resultat från samverkan mellan kommunens olika förvaltningar samt polis och räddningstjänst. Planen är strukturerad utifrån rubrikerna ”förebygga”, ”upptäcka”, ”åtgärda” och ”implementera”, betoningen ligger på det förebyggande arbetet.

– Nu ska Sollentuna kommun anta ett strategiskt verktyg i arbetet för det goda samhälle som bygger på respekten för det okränkbara människovärdet i form av en handlingsplan mot våldsbejakande extremism. Kraft kommer att läggas på utbildning. Vi kommer att vässa kommunens förmåga att kartlägga, omvärldsbevaka och utveckla insatser som finns vid behov av stöd och hjälp, sade Sonia Lunnergård (KD).


Nu är en ny period igång i kommunfullmäktige

Sonia Lunnergård (KD) inleder kommunfullmäktige i Sollentuna för åren 2015-2018.

Nu har den nya mandatperioden startat och kristdemokraternas nya grupp har intagit sina platser. Den nya mandatperiodens första kommunfullmäktige öppnades av Sonia Lunnergård (KD) som är ålderspresident i den nyvalda församlingen.

Sonia Lunnergård blev ledamot i Sollentunas kommunfullmäktige 1991 och har tidigare varit gruppledare under många av dessa år. Hon räknar införandet av vårdnadsbidraget och att kommunen har beslutat att införa ett barnbokslut som sina två viktigaste politiska framgångar.

Det högtidliga öppnandet inleddes med att Sonia höll ett kort anförande om ordets makt och läste sedan en dikt ur Tomas Tranströmers diktsamling ”Det vilda torget”.

Kristdemokraterna gjorde i Sollentuna ett starkt val och vann två nya mandat och har totalt nu fyra mandat. Tillsammans med Moderaterna och Folkpartiet har vi en stabil majoritet i kommunen.

– Det känns fantastiskt roligt att vi nu har en grupp på fyra ordinarie ledamöter igen, säger Magnus Ramstrand, gruppledare för Kristdemokraterna. Vi har som mest haft fem ledamöter efter Kristdemokraternas rekordval 1998 då partiet på riks fick närmare 12 procent. Att vi nu har fyra ledamöter i vårt fullmäktige trots att partiet backade centralt till under fem procent, ska vi vara mycket glada för här i Sollentuna. Det är ett stort förtroende väljarna visat oss. Det är ett av de finaste uppdragen i en demokrati att bli folkvald. Jag lovar att vi ska göra allt för att infria de förväntningar vi som parti har på oss från Sollentunaborna.

Magnus Ramstrand, Eva Ireblad, Carlos Romero och Sonia Lunnergård (KD).

Tillsammans med våra samarbetspartier Moderaterna och Folkpartiet kommer Kristdemokraterna att leda kommunen i ytterligare fyra år. I den uppgörelse av uppdragsfördelning som majoriteten kommit överens om har Kristdemokraterna fått ordförandeskapet i kultur- och fritidsnämnden, socialnämnden och det lokala brottsförebyggande rådet. Vice ordförande har det blivit i stadsbyggnadsnämnden, barn- och ungdomsnämnden och Sollentuna energi.

Därutöver har partiet fått representation i samtliga nämnder och styrelser och kommer på detta sätt att få möjlighet att leverera kristdemokratisk politik över hela det politiska fältet.

Nomineringsarbetet pågår just nu för att hitta den starkaste laguppställningen. Vilka som ska väljas till respektive uppdrag kommer att beslutas av kommunfullmäktige den 10 december.


Här är Kristdemokraternas kandidater för Sollentuna

Bert Christiansson, Eva Ireblad, Magnus Ramstrand, Sonia Lunnergård och Carlos Romero (KD).

Årsmötet för Kristdemokraterna i Sollentuna har fastställt kommunlistan för valet till fullmäktige den 14 september. På första plats återfinns kommunalrådet Magnus Ramstrand, Tureberg, ordförande i Kultur- och fritidsnämnden.

– Jag är glad över förtroendet och ser fram emot att lyfta fram Kristdemokraterna som familjens röst i valrörelsen. Vi vill bidra till ett bättre Sollentuna genom att lyfta fram betydelsen av värderingar och kvalitet i de saker som kommunen ska syssla med, säger Magnus Ramstrand.

Kommunlistan toppas av fem personer som alla har centrala uppdrag i kommunen idag:

  • Sonia Lunnergård, vice ordförande i Socialnämnden
  • Carlos Romero, ledamot i arbetsutskottet i Barn- och ungdomsnämnden
  • Eva Ireblad, ledamot i arbetsutskottet för Vård- och omsorgsnämnden
  • Bert Christiansson, ledamot i arbetsutskottet för Trafik- och fastighetsnämnden.

Totalt finns 29 engagerade och kunniga personer på listan som representerar olika delar av samhället. Magnus Ramstrand fortsätter:

– Vi Kristdemokrater betonar starkt~betydelsen av den ideella sektorn. Jag är glad att exempelvis Fredrik Hahne, drivande ledare i Viby basket, står på vår lista. Likaså att Theresia Neve, systemvetare som rapporterat till Skanskas ledning och är ordförande i den fristående skolan Mikaelskolan, ställer upp. Sist men inte minst är det glädjande att avgående kyrkoherden Anders Roos är med. Vi Kristdemokrater betonar starkt att samfunden, oavsett religion, spelar en viktig roll i Sollentuna.

 

Här är hela listan:

1 Magnus Ramstrand

2 Sonia Lunnergård

3 Carlos Romero

4 Eva Ireblad

5 Bert Christiansson

6 Anna von Essen

7 Håkan Larsson

8 Towe Ireblad

9 Gunnar Rubensson

10 Sofi Haack

11 Seppo Karmitsa

12 Simon Olsson

13 Fredrik Hahne

14 Theresia Neve

15 Anders Roos

16 Gert Nordin

17 Irmeli Patricius

18 Jakob Forssmed

19 Ragnar Ståhle

20 Carin Lindell

21 Karl-Åke Isaksson

22 Jan Better

23 Jonas Hedman

24 Johanna Patricius

25 Ivar Lundgren

26 Gunnar Lunnergård

27 Olle Ireblad

28 Jan Fjellstedt

29 Swen Bergling


Budgetfullmäktige 2013

Kommunfullmäktige har nu beslutat om budget för 2013. Alliansens förslag gick igenom på alla punkter och hösten kommer att ägnas åt att planera mer i detalj hur arbetet i nämnderna ska läggas upp det kommande året.

Magnus Ramstrand lyfte i sitt inledningsanförande bland annat fram de viktiga integrationsfrågorna och elevhälsan i skolorna. En annan viktig fråga för Kristdemokraterna är att slå vakt om valfriheten för barnfamiljerna och fortsätta att arbeta för föräldrarna ska få mer makt över barnomsorgen.

Sonia Lunnergård tryckte särskilt på barnens rätt i sitt anförande och visade en kartbild över de länder som har förbjudit barnaga. Den världskartan har fortfarande mycket stora fläckar. Arbetet med att lyfta barnfrågorna måste därför lyftas med envishet och uthållighet.


12 timmars budgetdebatt

Budgetanförande kommunfullmäktige 16 november 2011

Magnus Ramstrand, KD, gruppledare

 

 

Ordförande, ledamöter och åhörare

Tillåt mig att som kristdemokrat att lägga ett raster på årets budget utifrån att sätta i fokus barn och ungdomars uppväxtvillkor.

Det finns många infallsvinklar utifrån en sådan övergripande ambition, men fyra mycket grundläggande aspekter är: arbete, bostad, bildning och möjligheter.

I vår kommun har vi relativt sett låga arbetslöshetssiffror, men det finns ändå för många som står utanför en arbetsgemenskap. Att skapa förutsättningar för ett blomstrande näringsliv är därför en prioriterad fråga. Den utvärdering av vårt företagsklimat som Stockholm Business Alliance nyligen gjort och där drygt 200 företag i Sollentuna intervjuades, visar att vi halkat ner rejält i rankingen bland företagsvänliga kommuner. Materialet är föremål för analys och åtgärder.

Att vara ung och vilja komma in på arbetsmarknaden kan många gånger vara tufft. Därför är jag mycket glad att vi nu exempelvis permanentar satsningen på feriearbeten för unga.

Den andra viktiga basfunktionen för ett gott liv är bostaden. Jag är glad över att vara med i en majoritet som har höga ambitioner vad gäller att skapa förutsättningar för bostadsbyggande. Fokus har nu också satts på studentbostäder och ett antal konkreta områden för uppförande av dessa har tagits fram. När regeringen nyligen kartlade alla länets kommuner upptäckte man att det endast var tre som på ett godkänt sätt följde sin egen bostadsförsörjningsplanering. Sollentuna var en av dessa tre kommuner.

Bildning, ett av ledorden i majoritetens budget, är förstås mycket starkt kopplad till våra utbildningsinsatser. Men det handlar också om att vi vill satsa på kultur i vid mening. Ett kulturstarkt samhälle behövs som komplement när materialism och köpcentra växer sig starkare. I årets budget satsar vi exempelvis extra på Kulturskolan, en plantskola för många av våra främsta musiker som bidragit till att upplevelseindustrin till hör våra mest framgångsrika.

När en familj flyttar till Sollentuna är det två viktiga komponenter som styr valet av kommun; hur väl våra skolor fungerar och om det finns förutsättningar för ett bra fritidsliv. Sollentuna ligger i topp inom båda dessa områden och är en förklaring, tror jag, till att vi har ett stort inflöde av nya invånare.

Det starka, framgångsrika fokus på kunskap som präglat skolorna i Sollentuna under Maria Stockhaus ledning, har bidragit till att våra skolor ligger i topp i landet. Det är en grundförutsättning för att våra ungdomar ska lyckas längre fram i livet. I årets budget förstärks satsningen på skolorna. Elevhälsan får ett ännu tydligare fokus. Likaså att skolornas fysiska miljö kommer att förbättras genom en helt ny organisation och bättre resurser.

Jag vill gärna också särskilt lyfta fram den ideella sektorn som vi i majoriteten talar mycket om. För barn och ungdomar är denna sektor oerhört viktig. Det är föräldrar och andra vuxna som gör en viktig insats på fritiden i olika föreningar. Det är morföräldrar och farföräldrar som är rastfaddrar och trygghetsvandrare eller grannstödjare. De skapar en tryggare miljö för våra barn och ungdomar. De gör också en viktig insats för att motverka tendenser till en allt mer drogliberal miljö.

De olika samfunden och deras medlemmar är andra viktiga samarbetspartners. De ser exempelvis till att en rockskola fungerar i Rotebrokyrkan, att läxhjälp och stödsamtal kan ges tack vare Turebergskyrkan, att ett fokus på invandrarkvinnor finns i Kummelby kyrka och att körsången är ett så livskraftigt kulturellt inslag i vår kommun. Det är dessa olika delar av det vi kallar det civila samhället som skapar ett bra socialt kapital i Sollentuna.

Vi Kristdemokrater har, tillsammans med Folkpartiet, drivit på för att förverkliga avdragsrätt för gåvor till den ideella sektorn. Nu införs den. Det kommer att stärka det goda civila arbete som görsSom kristdemokrat skulle vill jag självfallet också lyfta fram den betydelse som den minsta byggstenen i vårt samhälle, familjen har. Vi vill ge föräldrar mer makt över sin tid och stöd i situationer när det krisar. I budgeten finns tydliga spår av en familjevänlig politik. Vi står absolut bakom arbetslinjen men den ska kombineras med en relationslinje. Det kan inte vara livets mening att i livets alla faser förvärvsarbeta så mycket som möjligt. Vi är stolta över att ha medverkat till att bryta ett långvarigt socialdemokratiskt motstånd mot en mer individanpassad familjepolitik. One size does not fit all. Vårdnadsbidraget har exempelvis införts för att skapa ytterligare ett verktyg i händerna på småbarnsfamiljer. Det är ett litet steg. Den politiken behöver utvecklas.

Majoriteten har satt ett särskilt fokus på integration och kommunikation. En ny kommunikationspolicy och integrationspolicy håller på att arbetas fram.

De satsningar vi gör exempelvis inom kulturen och fritiden syftar också till att stärka integrationen i kommunen. Vi vet att exempelvis fotbollen är en sport som förenar ungdomar över etniska gränser. Likaså är kulturen en sådan kraft som skapar förståelse för varandra. I de träffar vi har haft med föreningslivet under hösten, har vi tagit upp frågan om vad de kan göra för att nå ungdomar som inte är engagerade i ett föreningsliv. Vi har som mål att mer konkret söka upp invandrarföreningar för att skapa förutsättningar för större delaktighet.

Med integration menar vi också att exempelvis funktionshindrade barn och ungdomar ska kunna utöva ett aktivt fritidsliv. Vi avsätter en del medel för detta i årets budget.

Kommunikation är en viktig del i majoritetens fokusområde. Vi vill skapa ett kommunikationstänkande i hela kommunen som betonar att kommunen ska vara lyhörd, öppen, tillgänglig, tydlig, snabb och offensiv och fördomsfri. Kommunens kontaktcenter, som stärks ytterligare med årets budget, är en viktig del i vår ambition att göra kommunen mer tillgänglig. 70 procent av alla förfrågningar ska kunna klaras av vid ett samtal med kontaktcentret. Dialogen som metod kommer att utvecklas.

Slutligen – det finns stor turbulens i världsekonomin just nu och det är rimligt att vänta sig bakslag som kan komma att drabba vårt land och vår kommun. En god ekonomi är grunden för utveckling av kommunal service. Kristdemokraterna har förvaltarskapsprincipen som en av de bärande principerna. Det är vårt, vi här inne i detta rummets, gemensamma uppdrag att förvalta skattebetalarnas pengar så att vi får ut största möjliga nytta för kommunens innevånare.

Med detta sagt – vill jag för Kristdemokraternas räkning yrka bifall till Alliansens förslag till de politiska prioriteringarna för år 2012.