Sollentunas första vindkraftverk är på plats

vindkraftverk800

Den 16 juni invigdes Sollentuna kommuns vindkraftverk i Bösjövardens vindpark. På plats fanns bland annat kommunens miljö- och klimatstrateg Malin Möller samt kommunalrådet Magnus Ramstrand (KD) och Benkt Kullgard, ordförande i Sollentuna Energi.

– I Sollentuna har vi antagit en miljöpolicy som säger att vi inte ska tära på jordens resurser. Att investera i vindkraft ser vi som ett viktigt verktyg för att nå detta mål. Det är riktigt roligt att få se hur våra tre vindkraftverk Sol, Vind och Vatten nu står på plats och gör nytta för vår kommuns energiförsörjning, säger kommunalrådet Magnus Ramstrand (KD).

Sollentuna kommun har tillsammans med Sollentuna Energi AB och Sollentunahem AB byggt tre vindkraftverk som står i Bösjövardens vindpark utanför Mora i Dalarna. Vid invigningen av vindparken blev det bandklippning, musikunderhållning och tal inför de flera hundra personer som kommit för att delta. Kommunens miljö- och klimatstrateg Malin Möller samt kommunalråd Magnus Ramstrand (KD) och Benkt Kullgard, ordförande i Sollentuna Eneregi mfl. representerade Sollentuna. De som ville fick också möjlighet att åka upp i ett av de 100 meter höga vindkraftverken, något som beskrivs som en upplevelse med fantastisk utsikt.

Under våren anordnade kommunen en tävling där invånarna fick komma med förslag på vad vindkraftverken skulle heta och flera personer skickade in det vinnande förslaget Sol, Vind och Vatten efter Sollentunaprofilen Ted Gärdestads kända låt. Verken beräknas producera 22-25 GWh. Den egenproducerade elen från vindkraftverken kommer täcka cirka 50 procent av kommunens eget behov. De 100 meter höga verken med 50 meter långa blad, började byggas i augusti 2013 och är i drift sedan december 2014.

Bösjövardens vindpark ligger i Mora kommun och består av nio vindkraftverk från Nordex. Den beräknade produktionen är 75 miljoner kWh förnybar el varje år. Det motsvarar behovet av hushållsel för drygt 16 000 hushåll och en minskning av koldioxidutsläppen med upp till 60 000 ton årligen. Ägarna är Polarbröd (3 verk), Sollentuna kommun (3 verk), Tyresö kommun (1 verk), Bostads AB Mimer (1 verk), PJ Specialtransporter AB, Högby Entreprenad AB, Kopparvindan AB, Ledarna, Tripnet AB, Twindej Experiance AB samt fyra privatpersoner (1 delat verk).


Så vill vi göra Sollentuna till en bättre miljökommun

Båt vid sjö. Kristemokraterna värnar miljön.

För att barn och unga ska få ett rent uppväxtklimat i Sollentuna har vi massor av förslag för miljön. Här kan du se ett urval, fördelat på olika politikområden.

Förskola
• Höjd maxtaxa med 100 kr ger ekonomiskt utrymme för mindre barngrupper
• Barnvagnsstigar i naturmarken
• Varje kommunal förskola ska ha giftfri profil
• Ekologisk och närodlad mat ska prioriteras på alla förskolor
• Garanterad utevistelse för barnen i naturen

Skola
• Ekologisk och närodlad mat ska prioriteras på alla skolor
• Idrott och rörelse i skolan – pröva Bunkeflomodellen
• Mer resurser till elevhälsovården – inga väntetider kan accepteras
• Trygghetsvandringar ska göras på alla skolor
• Upprätta ansvarskontrakt mellan elev, föräldrar och personal

Seniorer
• Alla äldreboenden ska ha en ”sinnenas trädgård”
• Ekologisk och närodlad mat ska prioriteras på äldreboenden
• Mer kultur i äldrevården ger mindre behov av medicin
• Rullatoravstånd till grönområden
• Utegym i alla kommundelar

Boende
• Bygg inte på Näckan och andra närnaturområden men förtäta kring pendeltågsstationerna
• Barnperspektivet ska prägla all planering – det som är bra för barn är bra för alla
• Blanda bostäder, service och arbetsplatser med promenadstaden som förebild
• Hårda men enhetliga regler för energieffektvitet ger klimatsmarta hus
• Bygg Väsjöstaden med målet att den ska vara klimatneutral, utnyttja exempelvis solenergi

Cykelbana.

Trafik
• Prova nya transportsystem, exempelvis linbana från Häggvik till Väsjöstaden
• Utbyggt nät av cykelvägar, exempelvis till Danderyd via Sjöberg
• Sydlig entré på stationerna i Häggvik och Helenelund och nattrafik på pendeln
• Optimera busslinjerna så att barnfamiljer/seniorer kan välja buss istället för bil
• Fler infartsparkeringar i Rotebro, Häggvik och Helenelund

Energi och avfall
• Öka antalet fraktioner som sorteras ut, följ Helsingborgs exempel
• I dialog med FTI införa fler återvinningsstationer,
max 500 meters avstånd för den enskilde
• Kommunen ska initiera ett pilotprojekt där avloppsvattnet
renas från läkemedelsrester
• Sollentuna energi ska fortsätta vara ett kommunalägt
bolag som enbart säljer miljövänligt producerad energi
• Mikroproduktion av el, t ex genom solceller, ska kunna säljas
till Sollentuna Energi

Luft och vatten
• Bättre buller- och partikelskydd längs hela E4
• Sänkt hastighet och tyst asfalt genom hela
kommunen på E4
• Ställ högre krav på trafikoperatörerna – dagens
skramlande Uppsalatåg måste rangeras ut
• Fler miljöinspektörer för att alla miljöfarliga
verksamheter ska få tätare besök
• Bygg en strandpromenad längs Edsviken och använd den som ett tak för rening av dagvatten


Miljön blir bättre med mindre buller

Magnus Ramstrand (KD) med bullerskydd. (Montage)

I Sollentuna ska barn och unga få ett rent uppväxtklimat. Som vice ordförande i kommunens miljöutskott vill Magnus Ramstrand, KD, fortsätta utveckla Sollentuna så att vi bevarar balans mellan natur, stadsmiljöer och villasamhälle.

– Vi är en attraktiv kommun som varje år växer med drygt 1 000 personer. En stor utmaning för oss är buller och partiklar från vägar, järnvägen och flyget. Det är också ett pris vi får betala för att leva i en attraktiv region, ett stenkast från Stockholm city och Arlanda och Uppsala, konstaterar han.

Kristdemokraternas kommunalrådskandidat Magnus Ramstrand, är engagerad i miljöfrågorna.

– Vi arbetar intensivt med Trafikverket för att hitta kreativa lösningar på problem med buller och partiklar, säger han. Vi är nöjda med att hastigheten förbi Sollentuna kommer att sänkas till 80 km/tim och att Trafikverket provar tyst asfalt i Rotebro.

Kristdemokraterna vill få fram alternativa bullervallar på vägarna genom Sollentuna. Det finns många olika varianter inom EU, som exemplet på bilden visar. Det buller-
skyddet är från Italien.

En miljövänlig kommun satsar också mycket på det förebyggande arbetet. Kristdemokraterna vill ha naturskyddsområden som är tillgängliga även för rullatorer, barnvagnar och rullstolar. Vi vill ha en bra samverkan med föreningslivet och kommunens ideella krafter. Med en god miljö i vår kommun mår vi bättre både fysiskt och psykiskt, samtidigt som samhällets kostnader minskar.


Nu finns Ditt Sollentuna nr 2 ute

Kreativa bullervaller, är det något för Sollentuna? undrar Magnus Ramstrand, vice ordförande i kommunstyrelsens miljöutskott.

Kreativa bullervaller, är det något för Sollentuna? undrar Magnus Ramstrand, vice ordförande i kommunstyrelsens miljöutskott.

Kristdemokraterna i Sollentuna producerar fyra nummer av Ditt Sollentuna inför valet i september. Kontakta oss på sollentuna@kristdemokraterna.se eller ramstrand@kristdemokraterna.se om du vill ha ett ex.
Trevlig sommar, önskar vi kristdemokrater i Sollentuna
På den här länken kan du se Ditt Sollentuna nr 2.

Kristdemokarterna_Sollentuna_nr2

Miljön blir bättre med mindre buller

Buller är ett växande folkhälsoproblem. I Sollentuna utsätts vi för ett ”bullerregn” i form av buller från både vägar, järnväg och flyg. Vi är en attraktiv kommun och vi lever i en attraktiv och expanderande region. Buller är ett fenomen som vi måste leva med men vi bör ännu bättre kunna anta utmaningar att skapa tystare miljöer.

Som vice ordförande i kommunstyrelsens miljöutskott är jag tillsammans med övriga i majoriteten angelägen om att vi kommer fram med insatser som förbättrar miljön. Den tysta asfalten som ska testas i Rotebro är ett exempel. Hastighetsbegränsningen på E4 ett annat. Ett tredje är förhandlingar med Trafikverket om spårnära bullerskydd vid järnvägen mellan Silverdal och Helenelund.

Personligen är jag övertygad om att Trafikverket kan skapa bättre bullerskydd om bara viljan och prioriteringen görs rätt. Jag har inspirerats av vägbullervallar i andra delar av Europa (se fotomontaget där jag står vid en motorväg i Italien). Ljudabsorberande material finns av olika slag. Vi som kommun ska ställa krav på Trafikverket. Jag tycker vi som kommun kan vara med och samfinansiera lösningar som gör att Sollentuna får en bättre miljö.

Magnus Ramstrand, KD
Vice ordförande i kommunstyrelsens miljöutskott


Sollentuna rekordklättrar i miljöranking

Idag presenterades tidningen Miljöaktuellts årliga rankning av Sveriges kommuner ur ett miljö- och hållbarhetsperspektiv. Sollentuna får plats 24 i årets rankning, vilket är en stor förbättring jämfört med 2013 då Sollentuna rankades som nummer 80 av 290 kommuner.

– Det är glädjande att vi ser ett resultat av det fokus på miljö- och klimatfrågorna vi har i den styrande majoriteten (M,FP,KD), säger Magnus Ramstrand, KD, vice ordförande i kommunstyrelsens miljöutskott. Insatser vi gjort för att energieffektivisera våra fastigheter, investerat i vindkraft, har ett bra återvinningssystem etcetera samt ett eget energibolag SEAB som enbart har grön el och ett fastighetsbolag Sollentunahem som satsat på eldriven bilpool. Betydelsefullt är också att vi nu har en miljöstrateg anställd för att koordinera våra insatser. Vi drar åt samma håll i kommunen gentemot ett par uppsatta miljömål i den centrala styrningen av kommunen. Jag tror att detta fokus ligger bakom det glädjande besked som tidningen Miljöaktuellts årliga ranking visar.

2014 års bästa miljökommun är Malmö stad, följd av Eskilstuna kommun och Örebro kommun. Resultatet baseras på Miljöaktuellts enkät till kommunerna samt resultat från 7 andra källor: Gröna Bilister, Grön Flagg från Håll Sverige Rent, SKL Insikt, Vattenmyndigheten, Boverkets miljömålsenkät, Ekomatcentrum samt nyckeltal från Kolada.

Mer information finns på http://www.kommunranking.se


Möte med Villaägarföreningen i Tureberg

Stadsutveckling i Helenelund

Stadsutveckling i Helenelund


Magnus Ramstrand, gruppledare för Kristdemokraterna, har deltagit, tillsammans med övriga gruppledare, i ett samtal om stadsutveckling i Sollentuna. Bland de framtida satsningarna hör utvecklingen i Helenelund. Det är en regional stadskärna tillsammans med Kista. Vi Kristdemokrater vill bygga ihop Stockholm och Sollentuna i den här delen av kommunen. Det blir ett kommunikationscentra med bland annat spårväg, järnväg, buss, cyklister och fotgängare!

Inbjudare till samtalet var Villaägarföreningen i Tureberg, som är en stor förening med cirka 2000 medlemmar och täcker in stora delar av centrala och södra delarna av kommunen – Tureberg, Töjnan, Häggvik, Helenelund och Silverdal.
– Vi Kristdemokrater välkomnar att fler vill bosätta sig i Sollentuna, vi är glada för att tillsammans med Moderaterna och Folkpartiet, leda en av landets bästa kommuner, sa Magnus Ramstrand. Vi kommer även i fortsättningen att förtäta de centrala delarna kring pendelstationerna samtidigt som vi slår vakt om villakaraktären i stora delar av kommunen samt slår vakt om de naturskyddsområden vi skapat och de små naturnära parkerna.

Buller och partiklar från E4, den kommande Förbifart Stockholm, E 18, Stäketleden, Norrortsleden, Danderydsvägen gör Sollentuna till en mycket trafikstörd kommun. En miljösamordnare har anställts på kommunen och kommunen har genom arbetet i kommunstyrelsens miljö och klimatberedning skapat bra förutsättningar för att lyfta upp miljö- och klimatfrågorna på en mycket högre nivå. I det arbetet är förstås Trafikverket en viktig aktör som vi behöver ha en intensiv samverkan med.
Tyst asfalt ska provas från och med i sommar, likaså sänkt hastighet på E4 till 80 från och med hösten. Vi Kristdemokrater vill få till mycket bättre bullerskydd med inspiration från andra länder i Europa och andra delar av världen där många olika varianter prövas.
– Nya bullervaller skulle skapa mycket bättre miljöer i Sollentuna, konstaterar Magnus Ramstrand som är vice ordförande i miljöutskottet.

För villaägarna har Kristdemokraterna var bra! Vi var drivande för att få bort fastighetsskatten som var orättfärdig. Vi har varit med och infört rot-avdraget som många kunnat använda sig av och som skapat många arbetstillfällen. Det vittnar flera småföretagare i Sollentuna om.

Och nu ligger flera förslag från KD-ministern med ansvar för bostäder, Stefan Attefall, om att skapa lättnader för villaägare; man ska inte behöva bygglov för att bygga till ett extra rum på 15 kvm, något som inte minst växande barnfamiljer har behov av. Man ska inte heller behöva bygglov för att höja taket med två takkupor något som familjer också önskar sig för att få mer utrymme på övervåningen. En villaägare ska också kunna bygga en liten stuga på 25 kvm utan bygglov. Den kan vara vinterbonad med indragen el och vatten och avlopp och funka som en liten studentbostad, t ex. Det enda som behövs är en bygganmälan. Allt detta kommer att minska administrationen både för villaägaren och kommunens bygglovshantera. Om riksdagen godkänner denna förändring, gäller de nya reglerna fr 1 juli i år.


Viktigt miljöseminarium med Anders Wijkman och Lars Thunberg

För att lyfta upp de viktiga miljöfrågorna högre på den politiska agendan arrangerade Kristdemokraterna i Sollentuna ett miljöpolitiskt seminarium i kommunhuset torsdagen den 26 januari. Inbjudna talare var Anders Wijkman och Lars Thunberg.

Anders är känd för den breda allmänheten efter att bland annat ha suttit två mandatperioder i EU-parlamentet. Idag fortsätter han att bedriva ett viktigt opinionsbildande arbete som vice ordförande i styrelsen för Tällberg Foundation.

Lars Thunberg är kommunalråd för Kristdemokraterna i Helsingborg och är också ordförande i föreningen Sveriges Ekokommuner. Utifrån denna bas har han bedrivit ett mångårigt och framgångsrikt arbete för att vässa miljöpolitiken i sin egen hemkommun. Ett arbete som kröntes för ett par år sedan då Helsingborg utsågs till landets bästa miljökommun.

En röd tråd i Anders Wijkmans budskap är att vi på en global nivå måste bryta den ensidiga betoningen av BNP som enda måttet på välfärd. En tillväxt som baseras på att vi förstör skogar, odlingsbar mark, färskvatten eller som bidrar till ett instabilt klimat är ohållbar. Sverige som ett högteknologiskt och internationellt sett mycket rikt land har en nyckelroll att spela i arbetet med att hitta en väg där vi skapar en social och ekologiskt hållbar tillväxt som kommer alla länder till del.

Lars Thunberg inledde sitt anförande med glimten i ögat och citerade Groucho Marx: ”Varför ska vi bry oss om kommande generationer – de har ju inte gjort något för oss”. Med en gedigen förankring i förvaltarskapstanken guidade han sedan publiken i hur man på lokal nivå kan göra massor för att minska miljöbelastningen. Särskilt Helsingborgs hantering av avfall imponerade på de intresserade sollentunaborna.

Sammantaget var det en mycket givande och matnyttig kväll i miljöns tecken som gav alla församlade både nyttig kunskap och stimulerande inspiration i det fortsatta arbetet för en bättre miljö i Sollentuna.