• Vi bygger fler bostäder i ett växande Sollentuna

  Sollentuna växer tack vare allt större inflyttning och höga födelsetal. Detta innebär att det behövs många nya bostäder i kommunen. För att kunna bygga 1 500 nya kommunala hyreslägenheter och samtidigt möta det ökade behovet av investeringar och underhåll av bland annat skolor, förskolor och omsorgsfastigheter kommer kommunstyrelsen besluta om att föreslå kommunfullmäktige att besluta om att sälja vissa kommunala hyreslägenheter. Därtill införs en effektivare styrning av kommunens bolag.

  – Sollentunahem kommer med detta beslut att bli en viktigare nyckel än någonsin. De ska inte bara bygga ett fyrsiffrigt antal hyresrätter de närmaste åren. De ska också arbeta aktivt för trygghet och integration och på detta sätt förädla värdet av att bo i Sollentuna kommun, säger Magnus Ramstrand (KD), kommunalråd.

  Sollentuna kommun växer. Under de kommande tio åren ökar Sollentunas befolkning med omkring 15 000 invånare. Kommunen arbetar aktivt för att möjliggöra att fler bostäder byggs. För att möta de kommande behoven av fler bostäder kommer kommunstyrelsen besluta om att föreslå kommunfullmäktige att besluta om att ge det kommunala bostadsbolaget AB Sollentunahem i uppdrag att bygga 1 500 nya hyresrätter. För att frigöra finansiella resurser till nybyggnation av hyresrätter samt till investeringar i bland annat förskolor, skolor och omsorgsfastigheter kommer ett antal hyreslägenheter att säljas till aktörer som har en uttalad affärsidé att långsiktigt äga och förvalta hyresrätter och som vill utveckla Sollentuna. Sollentuna kommun äger idag via AB Sollentunahem omkring 90 procent av de hyreslägenheter som finns i kommunen och kommer även efter genomförda försäljningar och bygget av 1 500 nya kommunala hyreslägenheter att äga merparten av hyreslägenheterna i kommunen.

  – Sollentuna är en attraktiv och snabbt växande kommun. Vi i den politiska majoriteten ser det som positivt att människor vill flytta hit och vara med och bidra till vår gemensamma trygghet och välfärd. Det finns en stor efterfrågan på bostäder i kommunen och genom detta nya uppdrag kommer vi att möjliggöra för fler att bli Sollentunabor. Att renodla Sollentunahems uppdrag som kommunalt bostadsbolag och flytta verksamhetsfastigheter till ett separat bolag frigör medel och möjliggör satsningar på kommunens kärnverksamheter. Det innebär att medborgarnas skattepengar kommer att kunna användas mer optimalt, säger Magnus Ramstrand.

  Kommunstyrelsen kommer också att föreslå kommunfullmäktige att ta beslut om att skapa en ny organisationsstruktur för kommunens bolag. En kommunkoncern kommer att skapas där Sollentuna Stadshus AB blir moderbolag med Sollentunahem, det nybildade bolaget Sollentuna Kommunfastigheter, samt de två befintliga bolagen AB SOLOM och SEOM AB som dotterbolag. På detta sätt sänks kostnadsnivåerna för kommunen, bland annat genom sänkta hyror. Sollentuna Kommunfastigheter AB tar över ansvaret för skolor och andra kommunala verksamhetsfastigheter. Sollentunahem får ett mer renodlat uppdrag och kommer att ägna sig åt att bygga, förvalta och utveckla hyresbostäder samtidigt som de aktivt ska bidra till trygghets- och integrationsarbetet i bostadsområdena.

  Det formella besluten förväntas tas vid kommunfullmäktiges sammanträde torsdagen den 24 november 2016.