• Inrätta barnskyddsteam

  Enligt Brottsförebyggande rådets statistik anmäldes 23 800 fall av barnmisshandel under 2018. Mörkertalen antas vara omfattande. Samhället måste med kraft motverka att barn far illa och utsatta barn ska kunna lita på att samhället finns där och träder in när hjälpen behövs.

  Inom sjukvården förekommer brister avseende att orosanmäla barn som misstänks fara illa. Vården har anmälningsplikt enligt socialtjänstlagen, men Socialstyrelsen har vid flera tillfällen påpekat att vården underrapporterar.

  Forskning visar att de minsta barnen som får de allvarligaste skadorna från misshandel har varit i kontakt med vården flera gånger. Att upptäcka övergrepp och anmäla i tid kan ytterst vara skillnaden mellan liv och död.

  På senare år har barnskyddsteam inrättats på flera platser i landet för att stärka sjukvårdens arbete kring barn som far illa. Team finns, eller är på väg att startas upp, i ungefär hälften av landets regioner. De är multidisciplinära och kan bestå av experter inom både medicin, psykologi och beteendevetenskap, såsom barnläkare, sjuksköterska, psykolog och socionom/kurator.

  Teamen är ett stöd till hela sjukvården. Man fungerar som en slags remissinstans för vårdpersonal som fattat misstanke och behöver vägledning i hur situationen ska hanteras. Teamen blir också en spindel i nätet inom ämnesområdet med uppgift att genomföra utbildningar, utveckla rutiner och hålla sig ajour med den senaste forskningen.

  Barnskyddsteam kan bidra till ett stärkt medicinskt omhändertagande och att vårdens resurser länkas samman med andra myndigheter så att utsatta barn får rätt hjälp i rätt tid. Utsatta barn kan ha flera svårigheter, och möter således olika delar av vården. Vården som helhet måste ha förmåga att fånga upp varningssignaler och ha kända och fungerande rutiner så att ärenden tas vidare.

  Region Västernorrland är idag en av de regioner som saknar barnskyddsteam. Det vill vi kristdemokrater ändra på. Vi föreslår att frågan utreds, allt med syfte att inrätta barnskyddsteam och utveckla ett starkare skydd för utsatta barn och unga i vår region.

  Med anledning av ovanstående yrkar jag att regionfullmäktige beslutar att:

  • Region Västernorrland utreder möjligheten att inrätta barnskyddsteam

  Fränsta, 14 november 2019

  Mona Hammarstedt
  Gruppledare för Kristdemokraterna i Region Västernorrland


  Primärvård · Specialistvård · Trygghet | barnskyddsteam · Mona Hammarstedt · motion