12 timmars budgetdebatt

Budgetanförande kommunfullmäktige 16 november 2011

Magnus Ramstrand, KD, gruppledare

 

 

Ordförande, ledamöter och åhörare

Tillåt mig att som kristdemokrat att lägga ett raster på årets budget utifrån att sätta i fokus barn och ungdomars uppväxtvillkor.

Det finns många infallsvinklar utifrån en sådan övergripande ambition, men fyra mycket grundläggande aspekter är: arbete, bostad, bildning och möjligheter.

I vår kommun har vi relativt sett låga arbetslöshetssiffror, men det finns ändå för många som står utanför en arbetsgemenskap. Att skapa förutsättningar för ett blomstrande näringsliv är därför en prioriterad fråga. Den utvärdering av vårt företagsklimat som Stockholm Business Alliance nyligen gjort och där drygt 200 företag i Sollentuna intervjuades, visar att vi halkat ner rejält i rankingen bland företagsvänliga kommuner. Materialet är föremål för analys och åtgärder.

Att vara ung och vilja komma in på arbetsmarknaden kan många gånger vara tufft. Därför är jag mycket glad att vi nu exempelvis permanentar satsningen på feriearbeten för unga.

Den andra viktiga basfunktionen för ett gott liv är bostaden. Jag är glad över att vara med i en majoritet som har höga ambitioner vad gäller att skapa förutsättningar för bostadsbyggande. Fokus har nu också satts på studentbostäder och ett antal konkreta områden för uppförande av dessa har tagits fram. När regeringen nyligen kartlade alla länets kommuner upptäckte man att det endast var tre som på ett godkänt sätt följde sin egen bostadsförsörjningsplanering. Sollentuna var en av dessa tre kommuner.

Bildning, ett av ledorden i majoritetens budget, är förstås mycket starkt kopplad till våra utbildningsinsatser. Men det handlar också om att vi vill satsa på kultur i vid mening. Ett kulturstarkt samhälle behövs som komplement när materialism och köpcentra växer sig starkare. I årets budget satsar vi exempelvis extra på Kulturskolan, en plantskola för många av våra främsta musiker som bidragit till att upplevelseindustrin till hör våra mest framgångsrika.

När en familj flyttar till Sollentuna är det två viktiga komponenter som styr valet av kommun; hur väl våra skolor fungerar och om det finns förutsättningar för ett bra fritidsliv. Sollentuna ligger i topp inom båda dessa områden och är en förklaring, tror jag, till att vi har ett stort inflöde av nya invånare.

Det starka, framgångsrika fokus på kunskap som präglat skolorna i Sollentuna under Maria Stockhaus ledning, har bidragit till att våra skolor ligger i topp i landet. Det är en grundförutsättning för att våra ungdomar ska lyckas längre fram i livet. I årets budget förstärks satsningen på skolorna. Elevhälsan får ett ännu tydligare fokus. Likaså att skolornas fysiska miljö kommer att förbättras genom en helt ny organisation och bättre resurser.

Jag vill gärna också särskilt lyfta fram den ideella sektorn som vi i majoriteten talar mycket om. För barn och ungdomar är denna sektor oerhört viktig. Det är föräldrar och andra vuxna som gör en viktig insats på fritiden i olika föreningar. Det är morföräldrar och farföräldrar som är rastfaddrar och trygghetsvandrare eller grannstödjare. De skapar en tryggare miljö för våra barn och ungdomar. De gör också en viktig insats för att motverka tendenser till en allt mer drogliberal miljö.

De olika samfunden och deras medlemmar är andra viktiga samarbetspartners. De ser exempelvis till att en rockskola fungerar i Rotebrokyrkan, att läxhjälp och stödsamtal kan ges tack vare Turebergskyrkan, att ett fokus på invandrarkvinnor finns i Kummelby kyrka och att körsången är ett så livskraftigt kulturellt inslag i vår kommun. Det är dessa olika delar av det vi kallar det civila samhället som skapar ett bra socialt kapital i Sollentuna.

Vi Kristdemokrater har, tillsammans med Folkpartiet, drivit på för att förverkliga avdragsrätt för gåvor till den ideella sektorn. Nu införs den. Det kommer att stärka det goda civila arbete som görsSom kristdemokrat skulle vill jag självfallet också lyfta fram den betydelse som den minsta byggstenen i vårt samhälle, familjen har. Vi vill ge föräldrar mer makt över sin tid och stöd i situationer när det krisar. I budgeten finns tydliga spår av en familjevänlig politik. Vi står absolut bakom arbetslinjen men den ska kombineras med en relationslinje. Det kan inte vara livets mening att i livets alla faser förvärvsarbeta så mycket som möjligt. Vi är stolta över att ha medverkat till att bryta ett långvarigt socialdemokratiskt motstånd mot en mer individanpassad familjepolitik. One size does not fit all. Vårdnadsbidraget har exempelvis införts för att skapa ytterligare ett verktyg i händerna på småbarnsfamiljer. Det är ett litet steg. Den politiken behöver utvecklas.

Majoriteten har satt ett särskilt fokus på integration och kommunikation. En ny kommunikationspolicy och integrationspolicy håller på att arbetas fram.

De satsningar vi gör exempelvis inom kulturen och fritiden syftar också till att stärka integrationen i kommunen. Vi vet att exempelvis fotbollen är en sport som förenar ungdomar över etniska gränser. Likaså är kulturen en sådan kraft som skapar förståelse för varandra. I de träffar vi har haft med föreningslivet under hösten, har vi tagit upp frågan om vad de kan göra för att nå ungdomar som inte är engagerade i ett föreningsliv. Vi har som mål att mer konkret söka upp invandrarföreningar för att skapa förutsättningar för större delaktighet.

Med integration menar vi också att exempelvis funktionshindrade barn och ungdomar ska kunna utöva ett aktivt fritidsliv. Vi avsätter en del medel för detta i årets budget.

Kommunikation är en viktig del i majoritetens fokusområde. Vi vill skapa ett kommunikationstänkande i hela kommunen som betonar att kommunen ska vara lyhörd, öppen, tillgänglig, tydlig, snabb och offensiv och fördomsfri. Kommunens kontaktcenter, som stärks ytterligare med årets budget, är en viktig del i vår ambition att göra kommunen mer tillgänglig. 70 procent av alla förfrågningar ska kunna klaras av vid ett samtal med kontaktcentret. Dialogen som metod kommer att utvecklas.

Slutligen – det finns stor turbulens i världsekonomin just nu och det är rimligt att vänta sig bakslag som kan komma att drabba vårt land och vår kommun. En god ekonomi är grunden för utveckling av kommunal service. Kristdemokraterna har förvaltarskapsprincipen som en av de bärande principerna. Det är vårt, vi här inne i detta rummets, gemensamma uppdrag att förvalta skattebetalarnas pengar så att vi får ut största möjliga nytta för kommunens innevånare.

Med detta sagt – vill jag för Kristdemokraternas räkning yrka bifall till Alliansens förslag till de politiska prioriteringarna för år 2012.


Klockan på Turebergs torg på plats

Klockan på Turebergs torg är åter på plats. Det har funnits en klocka där tidgare men nu har en modernare variant av klockan fått plats på det nya torget.

Plan- och exploateringskontorets ordförande, Thomas Ardenfors, M, höll ett tal om klockans historia och om tiden och en önskan om att njuta av tiden och vara närvarnade i nuet.

En grupp från förskolan Regnbågen var med och drog av skyddstäcket kring den digitala klockan och så tändes det digitala urverket.

Representater för kommunen, Svenska kyrkan och Sollentuna centrum och byggledningen fanns på plats tillsammans med ett par hundra åskådare.

Klockan kommer säkert att bli ett nytt riktmärke och en samlingsplats.

 


3 270 ”fattigpensionärer” i Sollentuna

Vi Kristdemokrater har tydligt deklarerat att vi vill se en satsning på de sämst ställda pensionärerna.

I Sollentuna bor 3 270 ålderspensionärer (2 720 kvinnor och 550 män) med hel eller delvis garantipension – den lägsta pension man kan ha. 6 777 kronor per månad för den som är gift och 7 597 kronor för den som är ogift. Det är inte mycket att leva på.

969 pensionärer har också ett bostadstillägg och 114 pensionärer har ett slags socialbidrag för äldre som kallas äldreförsörjningsstöd.

Vi Kristdemokrater står upp för en sund ekonomi i balans. Men när det finns ett litet utrymme att fördela, så är det de som har det allra svårast ekonomiskt som ska få stöd.

Kristdemokraterna har drivit och nu enats med resten av Alliansen om en glädjande satsning på en halv miljard till de sämst ställda pensionärerna.

Bostadstillägget höjs med 170 kronor per månad för de med lägst pension vilket innebär en sammanlagd förstärkning med nära 400 kronor för de som har de allra minsta marginalerna.

Alliansregeringen har genomfört skattelättnader för pensionärer vid tre tillfällen, där det senaste steget togs vid årsskiftet. Sammantaget har det gett pensionärer 5.000 till 10.000 kronor mer i plånboken varje år.

Magnus Ramstrand, KD
Sollentuna