Magnus Ramstrand nominerad till ordförande för Kultur- och fritidsnämnden

Magnus Ramstrand vid ingången till betongbunkern Elefanten som är ett historiskt skyddsrum.

Magnus Ramstrand vid ingången till betongbunkern Elefanten som är ett historiskt skyddsrum.


Kristdemokraterna i Sollentuna har beslutat att nominera Magnus Ramstrand till att fortsätta vara ordförande för kultur- och fritidsnämnden i Sollentuna kommun.

– Jag är hedrad över att ha fått förtroendet att leda kultur- och fritidsnämnden ännu en mandatperiod. Det är en mycket spännande verksamhet. Vi har ambitiösa planer för hur Sollentuna ska bli en ännu mer attraktiv kommun när det gäller kultur och fritid. Jag tänker särskilt på den fortsatta utvecklingen av Edsviksområdet och byggandet av fler idrottshallar, säger Magnus Ramstrand.

Ordförandeskapet är ett resultat av förhandlingarna med Moderaterna och Folkpartiet.
– Vi har ställt upp ett bra lag i vårt parti inför den kommande mandatperioden och jag ser fram emot att få leda denna grupp och stärka det kristdemokratiska inflytandet, säger Magnus Ramstrand.


Sollentuna vill ha gott samarbete med näringslivet

Magnus Ramstrand tillsammans med flera kristdemokrater och riksdagsman Andreas Carlson, KD, hos Jonas Boström, VD på Blå Huset, ett välmående familjeföretag i Sollentuna.

Magnus Ramstrand tillsammans med flera kristdemokrater och riksdagsman Andreas Carlson, KD, hos Jonas Boström, VD på Blå Huset, ett välmående familjeföretag i Sollentuna.

Som en av närmare 40 politiker och tjänstemän från Sollentuna kommun har Magnus Ramstrand deltagit i det årligen återkommande företagsbesök runt om i kommunen. Besöken görs i syfte att utveckla samarbetet mellan Sollentunas näringsliv och kommunen.

Syftet är en ökad insikt och kännedom om vad kommunens företag bedriver för verksamheter och att få en djupare uppfattning av hur dessa upplever kontakten med kommunen.

Många företag väljer att etablera sig i Sollentuna och kommunen arbetar aktivt för att vara en företagsvänlig kommun där det ska vara enkelt att starta, utveckla och driva företag. I årets rankning avseende företagsklimat av Svenskt näringsliv, klättrade Sollentuna kommun upp till andra plats. Årets placering är en förbättring jämfört med förra årets femteplacering och tar kommunen ännu ett steg närmare målet ”Sveriges bästa näringslivskommun 2015”.

– För oss kristdemokrater är ett gott näringslivsklimat grundläggande för att vi ska kunna göra nödvändiga satsningar inom skola, vård, omsorg o fritid. Mitt besök på ATA – Traffic Safety Solutions var mycket givande och det finns många tankar jag nu tar med mig i vårt fortsatta arbete, säger kommunalrådet Magnus Ramstrand (KD).


Sollentuna inför ferieskola

Undervisning i skola. Foto: Brad Flickinger (CC BY-SA)

Barn- och ungdomsnämnden har beslutat att införa ferieskola i Sollentuna. Under påsklovet ska en provverksamhet etableras och därefter är förhoppningen att en organisation ska etableras inför sommaren 2015 och sedan byggas upp läsårsvis.

Det var i mars som majoriteten, på initiativ av Folkpartiet, gav uppdraget om att utreda införandet av en ferieskola.

– Det är glädjande att Sollentuna snart kan ge elever ytterligare en möjlighet att lyckas i skolan säger Kjell Ericson (FP), vice ordförande i barn- och ungdomsnämnden.

Sommarskola ska erbjudas elever i årskurs 6-9 som har F i betyg eller som ligger på gränsen till F och har ett åtgärdsprogram. Därutöver ska ferieskola erbjudas under påsk- samt höstlov för de som går i årskurs 9. På sikt är planen att nyanlända även ska kunna läsa under jullovet. Elever i fristående skolor ska erbjudas samma möjligheter som barn i kommunala skolor att gå ferieskola.

– Sollentuna har ansvar för alla barn som går i skolor i vår kommun och det är en självklarhet att även barn som går i fristående skolor ska ges en chans att förbättra sina betyg. Alla förtjänar en andra chans, säger Maria Stockhaus (M), ordförande i barn och ungdomsnämnden.

Förhoppningen är att gymnasieelever, tillsammans med behöriga lärare, ska vara handledare under ferieskolan.

Carlos Romero (KD)– Det skapar inte enbart arbetstillfällen för ungdomarna under loven utan kan även väcka intresse för läraryrket, säger Carlos Romeo (KD), ledamot i barn- och ungdomsnämnden.

Sollentuna kommun kommer att ansöka om statsbidrag som en del av finansieringen.


Linbana i Sollentuna kan bli förebild för övriga länet

Den linbana som ser ut att bli verklighet mellan Häggvik och det nya bostadsområdet Väsjön vill Kristdemokraterna arbeta vidare med. Partiet vill undersöka möjligheterna att använda linbanor på fler platser i Stockholms län. 

Karl Henriksson (KD)– Med den nya regeringen har vi tyvärr fått en politik som slår hårt mot satsningar för att förbättra trafiken i Stockholms län. Vi ser en mer ansträngd situation torna upp sig, med trafikinfarkter i flera kommuner. Tänkbara platser är mellan Södersjukhuset och Liljeholmen eller mellan Frescati och Frösundavik, säger Karl Henriksson (KD), gruppledare i landstingets trafiknämnd.

Kristdemokraterna betonar vikten av att tänka utanför de traditionella ramarna för att utveckla kollektivtrafiken. Linbanorna kan spara tid och vara ett miljövänligt, effektivt sätt att transportera sig vissa sträckor.

carlos romero 2014 webb– Olika trafikslag kompletterar varandra. Vi är vana att tänka på cykel, buss, tåg och bil. Nu vill vi pröva att hitta ännu ett verktyg som kan underlätta livspusslet för alla pendlare i vår kommun, säger Carlos Romero (KD), ledamot i plan- och exploateringsutskottet i Sollentuna kommun.

Moderna gondolbanor håller en hög hastighet och konkurrerar väl med andra trafikslag. Linbanor diskuteras på flera håll och blir allt vanligare inom kollektivtrafiken i städer, framför allt där terrängen passar dåligt för markburna transporter. Göteborg har långt framskridna planer på att inviga flera nya gondolbanor till stadens 400-årsjubileum 2021.

Vidare är det billigare att dra vajrar i luften än att bygga vägar eller lägga spår. Det räcker med en elmotor för att driva hela systemet. Det går att ha mycket tät trafik på sträckorna. Genom att gemensamt ta ett samhällsansvar för att lösa utmaningarna inom kollektivtrafiken kan vi utnyttja de möjligheter som tekniska framsteg ger.


Ny skola kan byggas i Helenelund


Eriksbergsskolan. Foto: Sollentuna kommun

Trafik- och fastighetsnämnden uppmanas att se över möjligheten till att bygga en ny skola på Eriksbergsskolans befintliga plats. Fler skolplatser, god miljö och möjligheterna till en ny idrottshall är områden som ska ses över.

Sollentunas politiska majoritet tog i dag beslut om att Trafik- och fastighetsnämnden och Kommunledningskontoret ska se över utvecklingen av Helenelund. Det handlar om att se om det är möjligt att bygga en ny Eriksbergsskola på befintlig tomt samt att förbättra trafikförsörjningen till centrala Helenelund.

Sollentuna är en växande kommun och fler skolplatser behövs, därför ska kommunen se över hur stor en ny skola på befintlig plats kan bli. Klimatsmarta lösningar och krav på god miljö är andra parametrar som är viktiga när en utredning görs. Vidare ska man se över om en idrottshall kan fungera som en barriär mot motorvägen. En ny idrottshall skulle vara en fördel för såväl skolan som för föreningslivet.

Idén att bygga en ny skola i Helenelunds centrum har tidigare diskuterats och är en lösning som fortfarande kan bli aktuell, men alternativet att återanvända befintlig tomt ska nu prövas. Anledningen är att förutsättningarna för att bygga en ny skola på samma plats har ändrats efter att mätningar av luftkvalitén genomförts. Mätningarna är positiva och visar att partikelhalten inte överskrider tillåtna nivåer. Tvärtom har resultaten blivit bättre under året. I och med hastighetssänkning på E4 väntas värdena förbättras ytterligare.

För att få in värdefulla synpunkter från berörda ska kommunikation föras med personal och föräldrar på Eriksbergsskolan i ett tidigt skede. Sedan tidigare pågår ett dialogarbete med boende i Helenelund kring områdets utveckling. Beslutet att undersöka befintlig tomt ligger väl i linje med de erfarenheter dialogarbetet gett.

Centrala Helenelund står inför förändringar i och med att Tvärbanan dras till området. Helenelund får i och med det en ännu tydligare koppling till Kista. Kommunledningskontoret får samtidigt i uppdrag att utreda hur trafikförsörjningen kan förbättras i området.

 

För mer information:
Magnus Ramstrand (KD),
kommunalråd,
Sollentuna kommun
Tel: 0739-15 21 41, e-post: magnus.ramstrand@sollentuna.se

Douglas Lithborn (M),
ordförande i kommunstyrelsen,
Sollentuna kommun
e-post: douglas.lithborn@sollentuna.se

Anna-Lena Johansson (FP),
kommunalråd,
Sollentuna kommun
e-post: anna-lena.johansson@sollentuna.se