• Hög tid förbättra företagsklimatet i Köping

  Köpings kommun har rasat år efter år i Svenskt Näringslivs ranking om företagsklimatet. I den senaste mätning som presenterades 24 sept 2019 har Köping rasat 38 placeringar till plats 252. Om den negativa utvecklingen får fortsätta och kommunen går tillbaka lika mycket nästa år kommer Köping att hamna allra sist bland Sveriges 290 kommuner. Detta får inte inträffa. Det krävs aktiva och tydliga insatser från kommunledningen sida för att vända den negativa utvecklingen.

  Kungsörs kommun har visat att det går att sätta in åtgärder som snabbt kan vända utvecklingen och påtagligt förbättra företagsklimatet. Kungsör är något av en raket som på ett år tagit ett stort steg med 106 placeringar till plats 91. De har ökat med hela 195 placeringar på tre år. Detta är en medveten satsning som gett resultat.

  Hallstahammars kommun är enligt mätningen alltjämt länets främsta företagarkommun med plats 63. Arboga har ökat med 52 placeringar och når plats 134, vilket är kommunens bästa placering någonsin.

  Rankingen bygger dels på statistik från SCB och UC samt på 12 enkätfrågor. Det finns några glädjeämnen för Köpings del och det är Skolans attityder till företagande samt Tele- och IT-nät och Väg, tåg och flyg. Däremot är det bottensiffror när det gäller kommunpolitikers respektive kommunala tjänstemäns attityder till företagande, konkurrens från kommunens verksamheter mot de privata företagen samt kommunens service till företagen.

  Sveriges välstånd är ett resultat av framgångsrika och konkurrenskraftiga företag. Det är företagen som är nyckeln till jobb och välfärd. Det lokala företagsklimatet är helt avgörande för en kommuns utveckling, tillväxt och välfärd. Så mycket som fyra av fem jobb skapas idag i de små och medelstora företagen. Därför måste kommunen vara pådrivande när det gäller villkor för näringsutveckling, privat företagande och entreprenörskap.

  Man brukar tala om att ett privat företag med fyra anställda med råge finansierar en anställd i offentlig sektor. De privata företagen i Köping med sina 7.680 anställda bidrar med 2 miljarder kronor i skatt varje år till välfärden.

  Många kommuner har de senaste åren arbetat målmedvetet för att förbättra det egna företagsklimatet och det har gett resultat. Det kan man bl.a. se i de mätningar som Svenskt Näringsliv gjort i över 20 år. Den kommun som inte lyckas förbättra attityder, servicenivå etc. tappar följaktligen i förhållande till de som ökar.

  Självfallet har kommuner olika förutsättningar beroende på traditioner, geografisk läge, folkmängd, arbetsmarknad etc. men några kommuner i landet, som t ex Kungsör har ändå bevisat att med en tydlig och medveten strategi går det att radikalt förbättra företagsklimatet.

  Visserligen har Köping, tillsammans med Arboga och Kungsör antagit en gemensam näringslivsstrategi för Västra Mälardalen men det krävs helt andra åtgärder om också Köping ska kunna göra motsvarande resa som Kungsör.

  Köping behöver sätta näringslivsfrågorna högt på den kommunala agendan och, tillsammans med företagen, utarbeta en handlingsplan för ett förbättrat företagsklimat. Den bör syfta till att förbättra tjänstemäns- och politikers attityder gentemot företagen samt öka kommunens konkurrens- och attraktionskraft.

  Vi anser att Köping ska ta lärdom av Kungsör och andra kommuner som lyckats vända utvecklingen och sätta tydliga och utvärderingsbara mål för näringsklimatet. Ett mål skulle kunna vara att inom två år ligga i paritet med övriga kommuner i Västra Mälardalen i Nöjd Kund Index (NKI) samt i Svenskt Näringslivs årliga kommunranking.

  Handlingsplanen bör också innehålla frågor som att öppna upp välfärdssektorn för fler privata aktörer genom att bl.a. införa Lagen om valfrihetssystem, LOV och s.k. utmaningsrätt av kommunala tjänster.

  Politikers och tjänstemäns kunskaper om företagandets villkor måste förbättras liksom dialogen med företagen bl.a. genom regelbundna, veckovisa besök hos företagen i kommunen. Servicen till företagen måste förbättras bl.a. genom tjänstegarantier och genom att göra det lätt för företagen att nå fram till rätt person i kontakten med kommunen. Köping måste engagera sig för en levande handel och att tillse att det finns byggbar mark tillgänglig vid företagsetableringar samt att olika avgiftsnivåer är konkurrenskraftiga.

  Kommunen bör tillämpa ”en väg in” med företagslots som har ett tydligt serviceuppdrag samt utforma en tydlig och användbar, interaktiv näringspolitisk webb på kommunens webbplats som en avgörande resurs för befintliga företag och för företagsetableringar.

  Mot bakgrund av ovanstående föreslår Kristdemokraterna

  Att Köpings kommun omedelbart sätter igång ett arbete för att sätta näringslivsfrågorna högt på den kommunala agendan och tillsammans med företagen, utarbeta en handlingsplan för ett förbättrat företagsklimat.

  Köping den 30 september 2019
  För Kristdemokraternas kommungrupp

  Anna-Carin Ragnarsson Salah Rasho Per Norin Kent Lucas