• Närproducerade livsmedel i Köpings offentliga måltider

  MOTION TILL KÖPINGS KOMMUN

  Svensk livsmedelsproduktion har hög kvalitet, god djurhållning, hög miljömedvetenhet och EU:s lägsta antibiotikaanvändning. Samtidigt importerar vi hälften av våra livsmedel, medan Finland har en självförsörjningsgrad för livsmedel på 75 procent. Sverige kommer alltid att vara beroende av import av livsmedel men dagens låga siffror är ohåll-bara. Varför ska inte den svenska livsmedelsproduktionen kunna ligga i nivå med Finlands?

  Riksdagen har fattat be...

 • Kommunbudget Köpings kommun 2022

  KD kommunbudget Köping 2022

  KD kommunbudget Köping 2021

  Jämförande Budget 2022 Köpings kommun

 • Kenth Lucas vid budgetfullmäktige i Köping den 21 juni 2021

  Ordförande, ledamöter och åhörare. Först vill Jag yrka bifall för Kristdemokraternas budgetförslag.

  Hjärtefrågor som står högt för KD och för mig själv är: Trygghet och vård och äldreomsorg. En grundläggande rättighet för alla människor som bor och vistas i Köping är att känna sig trygga. Trygghet är den mest grundläggande beståndsdelen i ett gott samhällsbygge och tryggheten infinner sig inte av sig själv.

  Vad betyder tryggheten när tant Lisa måste ta sig till affären i centrum...

 • Bygg upp en utbildningsavdelning för äldrevård i länet

  Personer med allt svårare sjukdomar och tillstånd kan med hjälp och stöd bo hemma eller på ett särskilt boende. Denna utveckling ställer ökade krav på att höja den medicinska kompetensen inom den kommunala äldrevården. Samtidigt finns behov av att förstärka och fördjupa samarbetet mellan regionens specialistsjukvård och den kommunala vård- och omsorgen.

  Inom Region Västmanland, på sjukhuset i Västerås, finns sedan länge utbildningsavdelningar som fungerar väl inom den specialiserade sj...

 • Anna-Carin Ragnarsson i interpellationsdebatt  om tvånganslutning av kommunalt VA

  Utredaren Anders Grönvall, som tidigare varit Politiskt sakkunnig för socialdemokraterna i Statsrådsberedningen, överlämnade betänkandet ”Vägar till hållbara vattentjänster, SOU 118:34” till regeringen, i maj 2018. I detta betänkande talas om att det finns ett demokratiunderskott och därför föreslås bl a att tvångsanslutningen till kommunala vatten och avloppsanläggningar skall upphöra.

  Många förväntade sig ett lagförslag från regeringen under 2019.  I januari 2020 meddelade regeringen...

 • Skapa trygghet på gator och torg i Köping

  MOTION TILL KÖPINGS KOMMUN

   

  Frågor om trygghet och säkerhet är viktiga för oss alla både på jobbet, skolan och på fritiden. Vi oroas ständigt över nyhetsinslag om vandaliseringar, återkommande skjutningar, gängkriminalitet runt om i landet. Det finns också uppgifter om att det finns drygt 40 släktbaserade nätverk, sk kla-ner i Sverige, som kommit till vårt land enbart för att organisera kriminalitet. Detta är en mycket oroande utveckling.

  I Köping är de nedlagda but...

 • Hög tid att sätta skolan i fokus i Köping

  MOTON TILL KÖPINGS KOMMUN

  Skolplanen för Köpings kommun inleds med orden: ”Köpings kommun strävar efter att bli en av de bästa skolkommunerna i Sverige”. Enligt Lärarförbundet ligger Köpings kommun på plats 239 bland landets 290 kommuner i 2019 års “Bästa skolkommun”. Detta innebär att Köping tappat 173 placeringar sedan 2015.

  När det gäller andelen elever med fullföljd gymnasieutbildning kommer Köping på plats 275 bland landets 290 kommuner. Även siffrorna från SKR visar stora ...

 • Peka ut områden för bostadsbyggande i attraktiva strandnära lägen

  MOTION TILL KÖPINGS KOMMUN

  Många i Köping skulle vilja bo nära Mälaren eller andra sjöar och vattendrag i kommunen. En hel del dagpendlar till sitt arbete i Köping men bor och betalar skatt i andra kommuner som Västerås, Eskilstuna, Örebro, Kungsör, Arboga och Hallstahammar. Det bör vara av intresse att kunna erbjuda attraktiva strandnära områden för flerbostadshus, radhus eller villatomter för att få dessa personer att vilja bosätta sig i Köping.

  För att trygga allmänhetens fri...

 • Hur mår Köpings VA-nät?

  Interpellation till Köpings kommun

  Vatten är det viktigaste av alla livsmedel. Generellt sett har vi i Sverige bra tillgång till dricksvatten av god kvalitet. Samtidigt har många gamla vatten och avloppssystemen i Sveriges 290 kommuner stora brister med omfattande investeringsbehov.

  Det handlar om att uppgradera systemen för att klara utmaningar för hälsa, miljö och klimat. Vi måste renovera det som är gammalt men också bygga nytt.

  Dessa utmaningar kräver en långsiktig ko...

 • KD föreslår i en Motion: Nysatsning på odlingslotter i Köping

  Koloniträdgårdar har funnits i Sverige allt sedan slutet av 1800-talet. Flertalet städer i vårt land har kolonilotter med byggrätt, eller odlingslotter utan byggrätt, utanför sina stadskärnor. Idag finns drygt 25.000 koloniträdgårdsodlare i vårt land.

  Under mellankrigstiden bidrog koloniträdgårdarna till den svenska livsmedelsförsörjningen i våra städer. Idag går koloniträdgårdsrörelsen mot en ny vår med ett ökat miljötänkande, självförsörjning och ekologisk odling. Den ökade invandrin...