• KD har flest kvinnor, lägst genomsnittsålder och flest företagare på sin valsedel i Köping

   

  Tidningen Magazin 24 har analyserat partiernas kommunvalsedlar i Köping Antal kvinnor

  Fler kvinnor i politiken är ett önskemål bland många i jämställdhetens Sverige. Hela lönen, halva makten är en självklarhet för många  – men vi har inte kommit dit ännu. KD har flest kvinnor på listan, 27, VF har minst, 4.

  Genomsnittsålder

  Medelåldern på valsedeln är alltid av intresse för väljarna. Yngst genomsnittsålder har KD med 49 år, högst genomsnittsålder har...

 • Truckstop längs E18 vid Köping

  MOTION Till KÖPINGS KOMMUN

   

  Varje dag passerar upp till 3.000 långtradare Köping på Europaväg E18. Efter ombyggnaden av vägsträckan Västerås – Köping till motorväg kommer E18 norr om Mälaren att bli än mer attraktiv.

  Enligt gemensamma EU-regler får den dagliga körtiden för förare av tunga transporter vara högst 9 timmar, med möjlighet att förlänga den till 10 timmar två gånger per kalendervecka. Därefter krävs 14 timmars vila. Denna dygnsvila sker med fördel v...

 • Låt Köpingborna rösta om vindkraften

  MOTION Till KÖPINGS KOMMUN

  På ett styrelsemöte den 16 augusti i år tog KD Köping ställning för ett nej till storskalig, industriell vindkraft i Köpings kommun.

  Det finns inga delade meningar om att Sverige behöver öka sin el-försörjning, särskilt sedan kärnkraftverken börjat avvecklas i förtid och inte ersätts av nya. Vattenkraften och kärnkraften är reglerbara kraftkällor som utgör bas i vår el-balans. Även geotermisk energi kan med fördel få motsvarande basfunktion att fylla. ...

 • KD Köping gav 2,4 mkr mer till skolan i budget 2022

  Protokollsanteckning med anledning av Utbildningsnämndens verksamhetsplan 2022

  Verksamhetsplanen innehåller bl a besparingar på 500.000 kr gällande timvikarier i grundskolan.

  Vi Kristdemokrater avsatte 2,4 miljoner kronor mer än majoriteten i Utbildningsnämndens budgetram för 2022 och vi valde i vårt budgetalternativ att inte göra denna besparing på timvikarierna.

  Tyvärr föll dock vårt budgetalternativ i omröstningen till förmån för majoritetens, varför jag idag inte anser mig k...

 • Vilken kontroll har Köpings kommun av sin konstsamling?

  INTERPELLATION TILL KÖPINGS KOMMUN

  Den offentliga konsten är värd miljontals kronor. Den är inköpt med skattepengar i kommuner och regioner och består av tiotusentals verk. Men tyvärr har det visat sig att många kommuner och regioner har dålig koll på vad de äger och var konsten finns i den offentliga miljön.

  Det är vanligt att tavlor och skulpturer roterar eller alternerar mellan olika kommunala inrättningar och institutioner och i samband med det kan det vara svårt att hålla k...

 • Närproducerade livsmedel i Köpings offentliga måltider

  MOTION TILL KÖPINGS KOMMUN

  Svensk livsmedelsproduktion har hög kvalitet, god djurhållning, hög miljömedvetenhet och EU:s lägsta antibiotikaanvändning. Samtidigt importerar vi hälften av våra livsmedel, medan Finland har en självförsörjningsgrad för livsmedel på 75 procent. Sverige kommer alltid att vara beroende av import av livsmedel men dagens låga siffror är ohåll-bara. Varför ska inte den svenska livsmedelsproduktionen kunna ligga i nivå med Finlands?

  Riksdagen har fattat be...

 • Kommunbudget Köpings kommun 2022

  KD kommunbudget Köping 2022

  KD kommunbudget Köping 2021

  Jämförande Budget 2022 Köpings kommun

 • Kenth Lucas vid budgetfullmäktige i Köping den 21 juni 2021

  Ordförande, ledamöter och åhörare. Först vill Jag yrka bifall för Kristdemokraternas budgetförslag.

  Hjärtefrågor som står högt för KD och för mig själv är: Trygghet och vård och äldreomsorg. En grundläggande rättighet för alla människor som bor och vistas i Köping är att känna sig trygga. Trygghet är den mest grundläggande beståndsdelen i ett gott samhällsbygge och tryggheten infinner sig inte av sig själv.

  Vad betyder tryggheten när tant Lisa måste ta sig till affären i centrum...

 • Bygg upp en utbildningsavdelning för äldrevård i länet

  Personer med allt svårare sjukdomar och tillstånd kan med hjälp och stöd bo hemma eller på ett särskilt boende. Denna utveckling ställer ökade krav på att höja den medicinska kompetensen inom den kommunala äldrevården. Samtidigt finns behov av att förstärka och fördjupa samarbetet mellan regionens specialistsjukvård och den kommunala vård- och omsorgen.

  Inom Region Västmanland, på sjukhuset i Västerås, finns sedan länge utbildningsavdelningar som fungerar väl inom den specialiserade sj...

 • Anna-Carin Ragnarsson i interpellationsdebatt  om tvånganslutning av kommunalt VA

  Utredaren Anders Grönvall, som tidigare varit Politiskt sakkunnig för socialdemokraterna i Statsrådsberedningen, överlämnade betänkandet ”Vägar till hållbara vattentjänster, SOU 118:34” till regeringen, i maj 2018. I detta betänkande talas om att det finns ett demokratiunderskott och därför föreslås bl a att tvångsanslutningen till kommunala vatten och avloppsanläggningar skall upphöra.

  Många förväntade sig ett lagförslag från regeringen under 2019.  I januari 2020 meddelade regeringen...