• Bygg upp en utbildningsavdelning för äldrevård i länet

  Personer med allt svårare sjukdomar och tillstånd kan med hjälp och stöd bo hemma eller på ett särskilt boende. Denna utveckling ställer ökade krav på att höja den medicinska kompetensen inom den kommunala äldrevården. Samtidigt finns behov av att förstärka och fördjupa samarbetet mellan regionens specialistsjukvård och den kommunala vård- och omsorgen.

  Inom Region Västmanland, på sjukhuset i Västerås, finns sedan länge utbildningsavdelningar som fungerar väl inom den specialiserade sjukvården. Vi föreslår att en motsvarande utbildningsavdelning startas i länet för legitimerad personal inom den kommunala hälso- och sjukvården. Förslagsvis läggs särskilt fokus på trygg hemgång och rehabilitering. Utbildningsavdelningen har en grundbemanning vilken kompletteras med personal under träning och utbildning. Utbildningsavdelningen ska vara ett gemensamt uppdrag mellan länets kommuner och Region Västmanland. Patienter ska komma från hela länet. Förslagsvis kan finansiering komma från riktade statsbidrag. Kostnaderna kan fördelas utifrån invånarantal.

  Hälso- och sjukvårdspersonal från såväl kommun som region ska kontinuerligt kunna göra praktik på den länsgemensamma utbildningsavdelningen. Naturliga samarbetspartners är Mälardalens Högskola (blivande universitet) och Region Västmanlands Hjälpmedelscentrum.

  Mot bakgrund av ovanstående föreslår vi

  Att Köpings kommun i samarbete med regionen tar initiativ till att en länsgemensam utbildningsavdelning för äldrevård byggs upp med syfte att höja den medicinska kompetensen.

  Köping den 27 april 2021
  För Kristdemokraternas kommungrupp

  Anna-Carin Ragnarsson

  Salah Rasho

  Per Norin

  Kenth Lucas