• Anna-Carin Ragnarsson i interpellationsdebatt  om tvånganslutning av kommunalt VA

  Utredaren Anders Grönvall, som tidigare varit Politiskt sakkunnig för socialdemokraterna i Statsrådsberedningen, överlämnade betänkandet ”Vägar till hållbara vattentjänster, SOU 118:34” till regeringen, i maj 2018. I detta betänkande talas om att det finns ett demokratiunderskott och därför föreslås bl a att tvångsanslutningen till kommunala vatten och avloppsanläggningar skall upphöra.

  Många förväntade sig ett lagförslag från regeringen under 2019.  I januari 2020 meddelade regeringen att propositionen skulle komma efter sommaren 2020. Hösten kom och då meddelade regeringen att den efterlängtade proposition skulle hamna på riksdagens bord i december 2020.Men det kommer ingen proposition från regeringen om hållbara vattentjänster inför årsskiftet och nu har tiden gått ut för propositioner som kan behandlas under vårriksdagen 2021. Nu måste regeringen få ändan ur vagnen och lägga fram sitt efterlängtade lagförslag så att tvångsanslutningar till kommunala VA-nät kan upphöra.

  Om regeringens lagförslag följer Anders Grönvalls utredningsförslag, kommer det att ge ökad valfrihet och flexibilitet och samtidigt bilägga årslånga konflikter mellan fastighetsägare och kommun i såväl Köping som på många andra platser i landet.

  Köpings kommuns beslut om nya kommunala verksamhetsområden för norr mälarstrand och för Sömsta skedde innan regeringens ambition att se över och modernisera vattsnskyddslagen och innan Grönvalls utredning. Vi anser dessutom att  fakta som framhölls när beslutet om verksamhetsområde togs 28/11 2016 inte håller.

  Kristdemokraterna i Köping deklarerade redan i valet 2018 att vi vill upphäva beslutet. Det finns många gemensamhetsanläggningar och enskilda avlopp med moderna reningsteknik som är minst lika bra som en storskalig kommunal anläggning.

  Nu har det uppmärksammats ett orimligt exempel där Köpings kommun dels vill tvångsansluta en bostadsfastighet till kommunalt VA för 215.000 kr, en fastighet som redan har en trekammarbrunn och en djupborrad brunn. Som om inte det vore nog vill kommunen, som framgår av interpellationen, tvångsansluta en fastighet som ägs av samma farstighetsägare, som bara har ett garage på tomten för en anslutningavgift av 290.000 kronor. Kraven i den gamla vattentjänstlagen stipulerar att det ska finnas ett behov och att behovet inte kan tillgodoses på annat sätt.

  Herr ordförande, inget av dessa krav finns i det aktuella exemplet. Till det kommer att vi i snart tre år väntat på en lagändring från regeringens sida, en proposition där tvångsanslutningen upphör. Jag tycker att Jenny Adolphson formulerat sina frågor bra om det rimliga i att kräva anslutning av en fastighet som uppenbarligen saknar behovet. Även frågan om möjligheten till avsteg från kravet är viktig att utröna.

  Är kommunen beredd att göra en omprövning alternativt att kommunen avvaktar ny lagstiftning innan slutgiltigt beslut fattas?