• Kenth Lucas vid budgetfullmäktige i Köping den 21 juni 2021

  Ordförande, ledamöter och åhörare.
  Först vill Jag yrka bifall för Kristdemokraternas budgetförslag.

  Hjärtefrågor som står högt för KD och för mig själv är: Trygghet och vård och äldreomsorg.
  En grundläggande rättighet för alla människor som bor och vistas i Köping är att känna sig trygga.
  Trygghet är den mest grundläggande beståndsdelen i ett gott samhällsbygge och tryggheten infinner sig inte av sig själv.

  Vad betyder tryggheten när tant Lisa måste ta sig till affären i centrum för att köpa mjölk till den kommande frukosten. Men hon behöver ta sig förbi ett stimmigt gäng som befinner sig utanför ingången till affären och Lisa väljer att handla nästa dag istället och kommer hon att få sin mjölk? – det är frågan. Därför behövs det närvarande kommunala centrumvakter vilka förbygger brott och oro.

  Det förekommer även problem som t.ex. narkotikalangningar och alkoholmissbruk, slagsmål, dag som kvällstid. Har själv upplevt detta eftersom jag har mitt företag i centrum.
  För att kunna stävja rena lagbrott och därmed återskapa ett tryggare centrum så vill vi ha närvarande poliser som inte bara sitter i bilen. Vi I KD skulle gärna vilja se att kommunen försöker verka för att polismyndigheten beslutar om lokalt placerat poliskontor i centrum vilket ger närmare service för invånarna. kameraövervakning är ett annat bra sätt att förebygga brott som vi vill utveckla inom lagens ramar.
  Det behövs prioriteringar som stärker och säkrar tryggheten för alla som bor och besöker Köping.

  För att skapa ett tryggt centrum krävs samarbete mellan kommun, skola, polis, företag, föreningar och föräldragrupper.

  Åter till Lisa. Hon behöver även få känna sig säker och trygg när hon väljer den väg hon själv vill gå när hon handlar. Belysta vägar och inga skymmande häckar och buskar måste vara av högsta prioritet för Kommunen.
  Företagarna har även bekymmer med inbrott och skadegörelser, butiksrån och snatterier.
  Varannan köpingsföretagare anger enligt en mätning gjord av Demoskop på uppdrag av svensk näringsliv att de i ganska hög eller mycket hög utsträckning påverkas av brottslighet/otrygghet.

  De nedlagda butikerna med affärslokaler som gapar tomma i centrum är ett bekymmer vilket skapar en känsla av tillbakagång – så vill vi inte ha det.

  Personrån har även förekommit och vilket är en mycket oroväckande utveckling.

  En flytt av biblioteket till en central plats i hjärtat av centrum kan vara ett sätt att skapa mer liv och rörelse.
  Vi vill inledande avsätta 3 mkr i ett trygghetspaket. Vi hoppas på att när arbetet kommer igång med att bekämpa välfärdsfusket så kan ytterligare medel överföras hit.
  Vi tar människors oroskänsla på största allvar

  Vård och omsorg
  När det gäller Vård och omsorg, som är hjärtefråga nr 2, så vill vi i KD verka för en god och värdig äldrevård. Vi anslår ytterligare + 9,8 Milj i driftbudgeten för vård och omsorg.
  Det är viktigt att vi lägger rätt fokus på våra kommunala äldreboende och vi vill bygga fler attraktiva äldreboende/trygghetsboende i vår Kommun. Även tillsammans med privata köpingsföretag som kan både stå för byggandet och för driften. Vi vill även anlita andra aktörer som städar de allmänna ytorna på äldreboendena. Detta frigör mer tid för vårdpersonal för de äldre.
  Behoven av äldreboenden kommer att öka eftersom vi blir allt fler äldre i vår kommun, speciellt gruppen 80-åringar.

  Coronakommisionens rapport var tydlig kring bristerna i äldrevården i vårt land. Den slog fast att arbetsgivarna i äldreomsorgen måste förbättra anställningstryggheten och personalkontinuiteten samt kraftigt minska antalet personal med timanställning.
  Rapporten ligger till grund för de satsningar som staten ger i form av stödåtgärder.
  Detta är en viktig bakgrund till det förslag till utskottsinitiativ som KD, M och V gjorde i riksdagens finansutskott nu i våras som fick ett enigt utskott bakom sig. Detta skarpa beslut om en tilläggsbudget i riksdagen innebär en långsiktig förstärkning av äldreomsorgen med 4,35 Mdr kr.
  För Köping innebär det drygt 13 Milj kr.

  Minskning av timanställda via heltidsresans försorg är en statlig prestationsbaserad satsning som ingår i detta paket där allt fler får en möjlighet till en heltidstjänst. I Köping jobbar vi på med resan och vi får fler och fler som får en heltidstjänst även om det tar tid. Fördelarna är bl.a. inom hemtjänsten så resulterar det i mindre antal nya ansikten för brukaren vilket skapar tillit och trygghet. Andra fördelar är fler arbetstimmar för den anställde vilket även gynnar skatteintäkterna.

  Personalen är jätteviktig och med kompetensutveckling så säkerställer vi vårdkvaliteten.

  Satsningarna:
  – Vårdbiträden som kompetens-utbildas till undersköterskor.
  – Riktad åtgärd för utökning av kompetensen för läkare inom äldrevården.
  – Fler yrkeshögskoleplatser för specialistundersköterskor med fokus på äldre och demensvård.

  Andra satsningar:
  – Riktat prestationsbaserat stöd för utökning av sjuksköterskebemanningen inom äldreomsorgen
  – Utökning av befintligt investeringsstöd för äldrebostäder

   

  Jag brinner för trygghet och vård och omsorg och är därför glad att vi Kristdemokrater prioriterar dessa frågor i rambudgeten