• Låt Köpingborna rösta om vindkraften

  MOTION Till KÖPINGS KOMMUN

  På ett styrelsemöte den 16 augusti i år tog KD Köping ställning för ett nej till storskalig, industriell vindkraft i Köpings kommun.

  Det finns inga delade meningar om att Sverige behöver öka sin el-försörjning, särskilt sedan kärnkraftverken börjat avvecklas i förtid och inte ersätts av nya. Vattenkraften och kärnkraften är reglerbara kraftkällor som utgör bas i vår el-balans. Även geotermisk energi kan med fördel få motsvarande basfunktion att fylla. Till detta kommer sol och vind men bara som komplement, eftersom dessa energikällor inte genererar energi kontinuerligt och inte går att styra. Det måste blåsa och solen måste skina.

  Nu utarbetas stora planer på att expandera utbyggnad av vindkraften i vårt land. Det handlar ofta om att ta i anspråk skogsmark för etablering av stora industriområden för vindkraft-verk. Detta kräver extremt breda transportvägar för mycket tunga och framförallt långa for-don på den svenska landsbygden. Enbart rotorbladen är 100 meter långa. Vid en navhöjd på 200 meter och en diameter för rotorbladen på 200 meter blir totalhöjden för vindkraftverken 300 meter.

  Detta hotar djurlivet och den biologiska mångfalden när örnar och andra fåglar, fladdermöss, humlor, bin och insekter offras. Starkt blinkande ljus från masterna samt väsande ljud och störande skuggor från propellerbladen blir en ständig plåga.

  Västmanland är det landskap som attraherar minst antal turister i vårt land. Vi måste värna Tretjärnsberget som vildmarksområde med stor potential att attrahera turister.
  Den omvända flyttvågen som påbörjats i och med utökade möjligheter till digitalt distans-arbete, innebär att allt fler flyttar från stora städer och bosätter sig på landsbygden och på mindre orter. Köpings norra delar riskerar att bli mindre attraktiva för den nya vågen di-stansarbetare, som söker den lugna Bergslagsbygden.

  För 15 år sedan var ett typiskt vindkrafttorn 70 meter högt. Nu vill internationellt ägda vindkraftsintressenter exploatera området kring Tretjärnsberget nordväst om Kolsva för att där bygga ett storskaligt industriområde. Men eftersom vinden i området är så svag vill de upp-föra Sveriges högsta vindkraftverk.

  Det planeras 300 meter höga vindsnurror, lika höga som Eiffeltornet i Paris. Eiffeltornet är en unik turistattraktion som ständigt drar till sig många besökare medan 25 vindkraftverk vid Tretjärnsberget kommer drabba många människor i Köpings kommun, liksom djur och miljö. Ju högre vindkraftsverken är, desto fler påverkas av dess nackdelar.

  Uppskattningsvis kommer det att krävas ett fundament, gjutet i armerad betong, för var och en av de 300 meter höga vindkraftverken på ca 40-50 meter i diameter och 4 meter djupt. Så höga vindkraftverk med så stora förankringsfundament har tidigare inte byggts i vårt land.

  Intressenterna vill enbart arrendera marken, inte köpa den. För när vindkraftverken efter 25 år tjänat ut, har markens värde fallit, samtidigt som återställningskostnaderna blir skyhöga. Sannolikt hamnar flera hundra miljoner kronor i knäet på skattebetalarna. Detta om inte en tillräckligt stor säkerhet ställs för vindkraftens avvecklingskostnader. En nyligen genom-förd KTH-studie visar dessutom en genomsnittlig värdeminskning med 30 procent för fas-igheter på upp till två kilometer från större vindkraftsetableringar.

  Lokal produktion innebär inte lokal konsumtion. Den vindkrafts-el som bolagen vill producera i Köping kommer att säljas till högstbjudande på den internationella marknaden. Där-med kommer förmodligen mer el att stanna i Köping från de nya solpanelerna på Frälsningsarméns gamla fastighet i Köpings centrum än vad de 25 planerade 300 meter höga vindkraftverken vid Tretjärnsberget kommer att bidra med.

  Vi i KD Köping har mot bakgrund av de omfattande negativa konsekvenserna av en storskalig vindkraftsutbyggnad i Köping, kommit fram till att kommunen måste använda sin veto-rätt och säga nej.

  Sällan eller aldrig har ett tänkt kommunalt beslut engagerat och påverkat så många i vår kommun. Därför är det både rimligt och värdefullt att en rådgivande kommunal folkomröstning genomförs om den storskaliga vindkraftens framtid i Köping. Genom att genomföra omröstningen på valdagen för Riksdags-, Region- och Kommunval krävs ingen särskild val-organisation samtidigt som deltagandet i folkomröstningen kan förväntas bli högt.

  Mot bakgrund av ovanstående yrkar vi att Kommunfullmäktige beslutar

  Att i frågan om den storskaliga, industriella vindkraftens framtid i vår kommun, på valda-gen den 11 september 2022, genomföra en rådgivande folkomröstning.

  Köping den 25 november 2021
  För Kristdemokraternas fullmäktigegrupp

  Anna-Carin Ragnarsson

  Salah Rasho

  Per Norin

  Kenth Lucas