• Hög tid att sätta skolan i fokus i Köping

  MOTON TILL KÖPINGS KOMMUN

  Skolplanen för Köpings kommun inleds med orden: ”Köpings kommun strävar efter att bli en av de bästa skolkommunerna i Sverige”. Enligt Lärarförbundet ligger Köpings kommun på plats 239 bland landets 290 kommuner i 2019 års “Bästa skolkommun”. Detta innebär att Köping tappat 173 placeringar sedan 2015.

  När det gäller andelen elever med fullföljd gymnasieutbildning kommer Köping på plats 275 bland landets 290 kommuner. Även siffrorna från SKR visar stora skillnader mellan utfall och kommunens mål. Vi har onekligen ett jobb att göra. Trots allt engagemang och alla pengar som satsas i skolan kan vi tyvärr inte beteckna detta som annat än ett misslyckande. Det är därför hög tid att på allvar sätta skolan i fokus i Köping.

  Våra skolor bör få större frihet och därmed möjlighet till utveckling och pedagogisk profilering. Skolledning och lärare ska i samverkan med elever och föräldrar ha goda möjligheter att påverka, förändra och förbättra arbetssätt.

  För likvärdiga förutsättningar för våra elever att nå läroplansmålen behöver vi minska segregationen. Det är idag stor skillnad på andelen elever med utländsk bakgrund i jämförelse mellan kommunens olika förskolor och skolor. Den starkaste formen av segregation har vi idag i våra bostadsområden. Den påverkar även segregationen i skolväsendet. Ett aktivt skolval skulle gynna integrationen. Mycket lärdom finns att hämta från andra kommuner som gjort både positiva och negativa erfarenheter.

  Öppna jämförelser är viktiga att kunna göra på i stort sett alla utvecklingsområden i kommunsektorn. Därför ska det vara enkelt att på kommunens hemsida jämföra skolor för att underlätta valet av skola. Det finns goda exempel på kommuner som bedriver ett framgångsrikt systematiskt kvalitetsarbete på skolans område. Köping behöver därför inte ”uppfinna hjulet” utan kan ta intryck av framgångsrika arbetssätt i andra kommuner för att utveckla det egna kvalitetsarbetet.

  Ett sätt att ge de kommunala skolorna större möjligheter att styra verksamheten och påverka resultatet är att de uppmuntras till intraprenad. En intraprenad är en driftform inom offentlig sektor med större befogenheter att styra över den egna verksamheten, samt ett större ansvar för resultatet av verksamheten.

  Idag går 15 procent av landets grundskoleelever i en friskola, men i Köping är den siffran noll. Här finns ännu inget aktivt skolval eller fristående alternativ för elever i grundskolan.

  Köpings majoritetspartier har öppnat dörren för en friskoleetablering i Köping men vi kan ännu inte se något resultat. Visserligen är det inte kommunen utan statliga Skolverket som ger tillstånd till etablering av friskolor, men eftersom kommunmajoriteten tidigare haft en avog inställning till friskolor är det särskilt viktigt att kommunen visar engagemang och intresse för en friskoleetablering,

  Det räcker inte att enbart säga sig vara positiv om någon friskola skulle vilja etablera sig i Köping. Det kräver en aktiv handling där kommunen kontaktar ett stort antal fristående aktörer på skolområdet och undersöker intresset att etablera friskola i vår kommun.

  Kristdemokraterna såg behovet av friskolor redan när vi bildades på 60-talet. Vi vet att olika elever har olika behov. Föräldrar som får göra aktiva val blir naturligt mer engagerade i skolgången. Köpings invånare skulle alltså gynnas av ökad valfrihet och flexibilitet.

  Skolresultaten och möjligheten att fullfölja sina studier påverkas också i hög grad av hur eleverna mår. Kristdemokraterna ser med stor oro på den upplevda ohälsan bland barn och ungdomar. Här är det viktigt att personen snabbt får hjälp och stöd.

  För att bättre stödja ungdomar här och nu kräver Kristdemokraterna att det ska finnas en elevhälsogaranti. Det innebär att varje elev ska kunna komma i kontakt med någon på skolornas elevhälsa varje arbetsdag via chat eller personligt möte.

  Mot bakgrund av ovanstående föreslår vi kommunfullmäktige besluta:

  Att en elevhälsogaranti ska finnas som innebär att varje elev ska kunna komma i kontakt med elevhälsan inom 24 timmars arbetsdag via chat eller i personligt möte.

  Att Köping kommun tar fram nödvändigt underlag för att möjliggöra den inomkommunala driftformen intraprenad bland de kommunala skolor som så önskar.

  Att Köping kommun undersöker intresset hos fristående utbildningsaktörer att etablera sig i kommunen och tar fram underlag för vilka förutsättningar som finns.

  Att Köping kommun inför aktivt skolval med start år 2022.

   

  Köping den 12 Oktober 2020

   

  Anna-Carin Ragnarsson (KD) Per Norin (KD)