• Hur tillämpas 1%-regeln i Köping?

  Interpellation till Köpings kommun

  Redan 1937 beslutade Sveriges riksdag (SOU 1936:50) att införa en procentregel, där rekommendationen var att minst en procent av byggkostnaden läggs på offentlig konst. Sedan dess har denna tumregel funnits att vid nyproduktion och ombyggnad av offentliga byggnader och platser avsätta en procent till konstnärlig gestaltning och utsmyckning.

  För statlig byggnation gäller att denna regel skall följas. För kommuner, regioner och privata byggbolag finns den statliga enprocentregeln som en tydlig rekommendation.

  Antalet konstnärer som deltar i planering och byggprocesser ökar i vårt land liksom antalet gestaltningsuppdrag inom den kommunala sektorn. Detta är naturligtvis mycket positivt men fortfarande är det många kommuner som inte är aktiva på detta område.
  I en rapport beställd av den statliga Konstnärsnämnden framgår att cirka en tredjedel av landets 290 kommuner följer enprocentregeln och ytterligare en tredjedel har det som mål, medan en tredjedel inte alls tillämpar denna tumregel. Det är framförallt små kommuner med svag ekonomi som har svårt att leva upp till att avsätta en procent av byggkostnaden till detta ändamål.

  När det gäller den privata byggsektorn ser många värdet av konstnärlig gestaltning, men även här behöver mer göras för att uppmärksamma fler byggbolag på att tillämpa enprocentregeln.

  Det är angeläget att enprocentregeln vid nyproduktion och renovering följs upp och förstärks som tumregel så att fler kommuner, regioner och privata byggbolag ser värdet av att kunna göra kulturella investeringar på detta sätt.

  Mot bakgrund av ovanstående vill vi ställa följande frågor till ordförande för Kultur och folkhälsonämnden i Köping, Jonny Clefberg:

  1) Hur tillämpas enprocentregeln i Köping? Tillhör kommun den tredjedel av landets kommuner som följer tumregeln genom att avsätta en procent av byggkostnaden till konstnärlig utsmyckning och gestaltning vid nyproduktion eller renovering?

  2) Har kommunen kunskap om de privata byggbolagen som är verksamma i Köping följer denna tumregel?

  Köping den 17 mars 2020
  För Kristdemokraternas fullmäktigegrupp i Köping

  Anna-Carin Ragnarsson