• Hur mår Köpings VA-nät?

  Interpellation till Köpings kommun

  Vatten är det viktigaste av alla livsmedel. Generellt sett har vi i Sverige bra tillgång till dricksvatten av god kvalitet. Samtidigt har många gamla vatten och avloppssystemen i Sveriges 290 kommuner stora brister med omfattande investeringsbehov.

  Det handlar om att uppgradera systemen för att klara utmaningar för hälsa, miljö och klimat. Vi måste renovera det som är gammalt men också bygga nytt.

  Dessa utmaningar kräver en långsiktig kommunal planering. Enligt branchorganisationen Svenskt vatten, som samlar in och bearbetar information och ger råd och anvisningar till kommunsektorn, saknar idag 7 av 10 kommuner en sk förnyelseplan, dvs en plan för översyn av kommunens VA-ledningar. Detta är anmärkningsvärt mot bakgrund av de stora investeringsbehoven som väntar.

  Många dricksvatten- och avloppsledningar har omfattande läckage. För varje 10 liter dricksvatten som produceras försvinner i genomsnitt 2,5 liter i vårt land. Med ett genomsnittligt läckage på 25 procent innebär det att läckaget är än mer omfattande i ett antal kommuner medan andra ligger lägre. Gotland är en kommun som är noga med att ta vara på sitt dricksvatten. De ligger också lägst i landet med ett läckage på 4,7 procent.

  Mot bakgrund av ovanstående vill jag till Kommunstyrelsens ordförande Elizabeth Salomonsson ställa följande frågor:

  1) Har Köpings kommun utarbetat en förnyelseplan för översyn av sina VA-ledningar?

  2) Hur stor andel av det dricksvatten som produceras i Köping försvinner som läckage?

  Köping den 23 juni 2020

  Anna-Carin Ragnarsson (KD)

  Per Norin (KD)