• Peka ut områden för bostadsbyggande i attraktiva strandnära lägen

  MOTION TILL KÖPINGS KOMMUN

  Många i Köping skulle vilja bo nära Mälaren eller andra sjöar och vattendrag i kommunen. En hel del dagpendlar till sitt arbete i Köping men bor och betalar skatt i andra kommuner som Västerås, Eskilstuna, Örebro, Kungsör, Arboga och Hallstahammar. Det bör vara av intresse att kunna erbjuda attraktiva strandnära områden för flerbostadshus, radhus eller villatomter för att få dessa personer att vilja bosätta sig i Köping.

  För att trygga allmänhetens friluftsliv och att bevara goda livsvillkor på land och i vatten för djur och växter finns sedan snart 70 år tillbaka ett lagstadgat strandskydd i vårt land. Denna restriktion har varit viktig inte minst i områden med extremt högt exploateringstryck.

  Det är framförallt i storstäderna som omfattande strandnära bebyggelse kan vara ett problem, medan det i glesbygden finns gott om plats för nybyggnation med många sjöar och andra vattendrag. Andelen bebyggd mark utmed stränder ligger i Stockholmsområdet på 60-70 procent medan siffran i små kommuner enbart ligger på någon eller några få procent.

  Om man räknar med de minsta bäckarna har Sverige omkring 527 000 kilometer vattendrag. Ungefär en tredjedel av landets yta ligger inom 100 meter från ett sådant vattendrag i ett av Europas mest glesbefolkade länder.

  Att bygga och utveckla strandnära fastigheter som inte ligger nära annan bebyggelse borde betraktas som landsbygdsutveckling. Därför bör det bli möjligt att uppföra strandnära en- eller flerbostadshus i lågt exploaterade områden även där det generella strandskyddet på 100 meter idag tillämpas.

  Sedan drygt 11 år tillbaka har Köping och övriga kommuner i Sverige haft möjligheten att, i sin översiktsplan, peka ut sk LIS-områden (Landsbygdsutveckling i strandnära läge) för att öka kommunen attraktionskraft och främja landsbygdens utveckling.

  I dessa utpekade områden kan strandskyddet upphävas om åtgärden långsiktigt främjar en positiv sysselsättningseffekt och bidrar till att upprätthålla serviceunderlaget på glesbygden. På det sättet möjliggör vi för nya boendemiljöer, näringsverksamheter, turism- och friluftsanläggningar i attraktiva strandnära lägen. Självfallet ska kommunen innan utpekandet ha dialog med markägaren i de fall kommunen inte redan äger marken.

  Flera kommuner i länet har pekat ut LIS-områden men Köping har ännu inte gjort det. Vi anser att kommunen snarast möjligt pekar ut ett antal områden med syfte att bebyggelse ska kunna komma till stånd där.

  När en dispens givits för byggnader eller anläggningar inom ett strandskyddat område ska det ändå finnas en fri passage som är minst några tiotal meter bred. Passagen är till för allmänheten och för att bevara goda livsvillkor för växt- och djurlivet.

  Kommunen kan peka ut LIS-områden i en kommunomfattande översiktsplan, i en ändring av översiktsplanen för en viss del av kommunens yta eller i ett tillägg till översiktsplanen. För utpekande av LIS-områden gäller Plan- och bygglagens krav på samråd, granskning och antagande.

  Utpekandet ska ske på ett sådant sätt att det långsiktiga skyddet för stränderna upprätthålls. Det ska fortfarande finnas god tillgång till strandområden för allmänheten och för att bevara goda livsvillkor för djur och växter.

  Mot bakgrund av behovet av byggbar mark i Köping och det stora intresset att kunna bygga och bo nära vatten föreslår vi kommunfullmäktige besluta:

  att   kommunen snarast möjligt pekar ut ett antal områden för Landsbygdsutveckling i strandnära lägen, sk LIS-områden, med syfte att där möjliggöra bostadsbyggande.

   

  Köping den 21 September 2020

  För Kristdemokraternas kommunfullmäktigegrupp

   

  Anna-Carin Ragnarsson                               Salah Rasho

   

  Per Norin                                                   Kent Lucas