• KD-budget med framtidsprofil

  Vi i Köping kan inte passivt förlita oss på fortsatt ökade statsbidrag och att alltid
  kunna dra vinstlotten i det mellankommunala skatteutjämningssystemet, som hjälper
  oss att klara välfärden med vård, skola och omsorg. Vi måste våga ha visioner, sätta
  tydliga mål och skapa en kommun med tillväxt och framtidstro.
  Det har också varit KD:s ambition i det kommunala budgetarbetet, att lyfta blicken
  och ha visioner som kan vända utvecklingen i Köping och leda till ökad inflyttning och
  fler skattebetalare.
  När arbetslivet nu ställs om med ökat hemarbete och företag som vill krympa sina
  hyreskostnader i större städer, kan det skapa nya möjligheter för en kommun som
  Köping. Vi behöver fler flexibla arbetsplatser, som t ex företagshotell och samtidigt
  attraktiva boenden för att öka kommunens invånarantal.
  Det är dags att inse att en kommuns viktigaste uppgift trots allt är att sköta
  markberedningen så att Köping har en bra jordmån där företagen och jobben kan
  blomstra. Utan framgångsrika företag, som växer, ger jobb och skatteintäkter finns
  inga pengar till välfärden.
  KD föreslår att kommunen tillsammans med köpingsföretagen utarbetar en
  gemensam handlingsplan för att radikalt förbättra företagsklimatet i Köping som de
  senaste fem åren rasat i Svenskt Näringslivs ranking.
  Köping ska kunna erbjuda färdiga, detaljplanerade, men inte låsta, tomter för
  bostäder och för industrier som behöver bytta nytt. Byggprocessen behöver
  digitaliseras och göra det möjligt för den enskilde att enkelt kunna följa sitt ärende
  digitalt.
  Köpingsborna ska kunna få tillgång till strandnära tomter för bostäder intill Mälaren,
  andra sjöar, åar och vattendrag och slippa tvångsanslutning till kommunalt vatten och
  avlopp.
  Vi måste sluta ”gå över ån efter vatten”. För det är precis det vi gör när vi inte handlar
  lokalt. Detta gäller även kommunens upphandling som sällan gynnar våra lokala
  företag.
  Det är hög tid att kommunen undersöker intresset hos fristående skolaktörer att
  etablera sig i Köping. Dessutom behöver fler vårdgivare engageras inom framförallt
  hemtjänsten och LSS samtidigt som ett antal kommunala servicefunktioner kan
  lämnas ut på entreprenad.
  KD vill skapa ett tryggt centrum med samarbete mellan polis, kommun, företag,
  föreningar och föräldragrupper. Köping behöver patrullerande poliser, kommunala
  centrumvakter, kamerabevakning och gärna ett lokalt poliskontor i centrum.
  I samarbete med fastighetsägarna kan tomställda affärslokaler ombildas till
  lägenheter, samtidigt som kommunen kan flytta in viktiga verksamheter som

  Biblioteket till förslagsvis Ågången i två plan, som därmed blir en viktig
  kulturmötesplats i hjärtat av centrum.
  Lars-Axel Nordell
  Ordförande KD Köping