• Skapa trygghet på gator och torg i Köping

  MOTION TILL KÖPINGS KOMMUN

   

  Frågor om trygghet och säkerhet är viktiga för oss alla både på jobbet, skolan och på fritiden. Vi oroas ständigt över nyhetsinslag om vandaliseringar, återkommande skjutningar, gängkriminalitet runt om i landet. Det finns också uppgifter om att det finns drygt 40 släktbaserade nätverk, sk kla-ner i Sverige, som kommit till vårt land enbart för att organisera kriminalitet. Detta är en mycket oroande utveckling.

  I Köping är de nedlagda butikerna med tomställda lokaler ett problem som många talar om. Allt fler undviker att gå ensamma på kvällar och nätter i stadens centrala delar. Andelen vuxna på stan och äldre personer som strosar omkring har drastiskt minskat. Coronapandemin har ytterligare spätt på den utvecklingen. Ungdomsgäng har tagit över centrumkärnan kvällar och nätter med vandalisering, slagsmål, onykterhet och narkotikaförsäljning. Många upplever ett otryggt centrum även dagtid.

  Butiker i centrum har blivit drabbade av stölder, inbrott, hot, överfall och vandalisering. I den mät-ning som Demoskop gjort på uppdrag av Svenskt Näringsliv sticker Köping ut på ett anmärknings-värt sätt. Hela 50 procent av Köpingsföretagen uppger att deras företag i ganska hög eller mycket hög utsträckning påverkas negativt av brottslighet/otrygghet. Detta kan jämföras med Kungsör och Hallstahammar där siffran ligger på ca 20%, medan Arboga och Västerås hamnar på ca 30%.

  För att sätta stopp för denna negativa och helt oacceptabla utveckling och för att förebygga otrygg-het, brottslighet, butiksrån, narkotikaförsäljning etc krävs tydliga och samordnade insatser av kom-munen tillsammans med föräldragrupper, föreningslivet, företagen och polisen.

  Patrullerande poliser börjar åter bli ett allt vanligare inslag på stan, vilket är nödvändigt. Det bidrar till ökad trygghet och närhet till kommuninvånarna. De kvarterspoliser som tidigare fanns kände de flesta människorna i sitt område och alla visste var kvarterspolisens station låg. De visste vilka som rörde sig i området, på gator, torg och på fritidsgården. De hade god kontakt med skolan, social-tjänsten, näringsidkare, föreningslivet etc.

  Polisen skulle kunna ha ett lokalkontor i Köpings centrum bemannat med 1-2 personer större delen av dygnet med poliser som rör sig i Köpings centrala delar mest hela tiden.

  Även kommunen borde konkret bidra till att få bukt med stöket på stan. Många saknar den cent-rumvakt som tidigare fanns och menar att det borde vara dags att göra en nysatsning på centrum-vakt. Det är också något som butiksägare i Köpings centrala delar efterfrågar. Det skulle skapa triv-sel och öka tryggheten för våra invånare. Vi har sett att behovet finns och det torde inte finnas några tveksamheter om detta.

  Dessutom behöver fler övervakningskameror sättas upp för att förebygga brott och stök och för att öka tryggheten, men också för att lättare kunna identifiera personer som begår brottsliga handling-ar och övergrepp i den offentliga miljön.

  Kristdemokraterna föreslår kommunfullmäktige besluta:

  att kommunen tillsammans med föräldragrupper, civilsamhället, lokala näringsidkare och polis samordnat gör gemensam sak för att sätta stopp för otryggheten och den negativa utveckl-ingen på gator och torg i centrala Köping,

  att kommunen tar upp en dialog med polismyndigheten om möjligheten att etablera ett lokalkon-tor i Köpings centrum,

  att fler övervakningskameror sätts upp på strategiskt lämpliga platser, samt

  att Köpings kommun anställer en eller flera centrumvakter för att öka tryggheten för kommunin-vånarna och för att förebygga brott och stök på stan.

  Köping den 10 December 2020
  För Kristdemokratiska kommungruppen

   

  Anna-Carin Ragnarsson

  Salah Rasho

  Per Norin

  Kenth Lucas