Vi gör om taxorna för idrottshallar och andra lokaler

satelliten

Sollentuna kommun har tagit fram en ny avgiftsmodell för idrottsanläggningar. Föreningar med verksamhet för personer över 65 år får sänkta hyror. Tanken är att kommunens subventioner främst ska gå till det lokala föreningslivet.

– Vi behåller den låga taxan på 40 kr i timmen för föreningslivet som har ungdomsverksamhet, en taxa som vi haft i över 15 år nu. Däremot kommer vi att i princip följa konsumentprisindex och höja taxan i de fullstora hallarna till 50 kronor i timmen, säger Magnus Ramstrand, KD, ordförande i kultur- och fritidsnämnden.

Anledningen till att kommunen har sett över regler och taxor för bland annat idrottshallar och matsalar på skolor är för att få ett mer enhetligt och tydlig system med fokus på ungdomar och seniorer. Den nya modellen innebär också att föreningar med verksamhet för personer över 65 år får sänkta hyror och hamnar på samma nivå som ungdomsverksamheten. Däremot kommer hyrorna för företag, privatpersoner och föreningar från andra kommuner att höjas.

– Vi vet att föreningar som tar tillvara seniorernas intressen, är viktiga för att skapa förutsättningar för ett friskt åldrande. Därför kommer vi att erbjuda dem samma taxa som föreningar med ungdomsverksamhet, säger Magnus Ramstrand.

– Kommunens uppgift är främst att stödja de lokala föreningarna, och subventionerna av lokalhyrorna är vårt absolut största bidrag till föreningslivet. De nya taxorna visar tydligt på var vårt fokus ligger, säger Niklas Roos af Hjelmsäter, kultur- och fritidschef.


Här är vår handlingsplan mot våldsbejakande extremism

Stoppa terrorismen.

Sollentuna kommun har tagit fram en handlingsplan mot våldsbejakande extremism. Magnus Ramstrand och Sonia Lunnergård (KD) berättar om den i en artikel i Vi i Sollentuna.

Så här skriver de i insändaren:

Sollentuna tar hotet från våldsbejakande extremism på allvar

Varje år växer det svenska språket med ord och begrepp som blir en samtidsspegel av vår tid. De senaste åren har vi tvingats lära oss vad ”våldsbejakande extremism” är. Det har blivit en kraft som gått från att vara ett litet randfenomen till att omfatta globala nätverk.

Kampen mot den våldsbejakande extremismen måste föras på många fronter och platser. Vår kommun är inte en isolerad bubbla som är immun mot de locktoner som sprids från dem som är beredda att använda våld för att driva igenom sina förvridna idéer om ett gott samhälle.

Socialnämnden i Sollentuna kommun har antagit ett strategiskt verktyg i arbetet för det goda samhälle som bygger på respekten för det okränkbara människovärdet i form av en handlingsplan mot våldsbejakande extremism. Handlingsplanen ska senare behandlas av kommunfullmäktige.

Handlingsplanen har fyra nivåer: att förebygga, där olika demokratifrämjande insatser står i fokus såsom samarbete med civilsamhället, att upptäcka, där betydelsen av kunskap betonas, exempelvis att känna igen symboler, att åtgärda, där stöd till individer och deras anhöriga kan leda till avhopp och att implementera, att göra handlingsplanen känd i alla kommunens verksamheter genom riktad kunskapsuppbyggnad.

Med samverkan mellan kommun, polis och räddningstjänst står vi nu redo att dra upp ramarna för vårt arbete. Vi kommer att vässa kommunens förmåga att kartlägga, omvärldsbevaka och utveckla våra insatser på kort och lång sikt. Vi räknar med att föräldrar och det civila samhället – föreningar och samfund – kommer att göra sin del i detta viktiga arbete.

Kampen mot våld och extremism vinns bäst med både ett varmt hjärta men också ett kallt huvud. Vi tar hotet på allvar men vi ska envist peka på det som är bättre än vad våldsprofeterna predikar.

Magnus Ramstrand (KD)
ordförande Brottsförebyggande rådet

Sonia Lunnergård (KD)
ordförande Socialnämnden


Vi renoverar stall i Viby för att främja ridningen

Hästar. Foto: Gyttorp ridklubb

Nya lagkrav för hästhållning och ridverksamhet gör att anläggningen vid Sollentuna Ridklubb behöver renoveras och byggas ut. Sollentuna kommun tar över ridanläggningen med tillhörande stall för att påbörja renoveringen under 2016.

Magnus Ramstrand (KD)– Hästsporten är stor i Sollentuna bland både barn och vuxna. Detta är en riktad satsning på unga tjejers fritid och jag är glad över att vi har kunnat hitta denna smidiga lösning för att säkra fortsatt verksamhet för Sollentuna Ridklubb, säger Magnus Ramstrand (KD), ordförande för kultur- och fritidsnämnden.

Bland annat kommer spiltor att bytas ut till boxar, ventilationen kommer att förbättras och karantänsplatser att skapas. Stiftelsen Sollentuna Ridcenter, som i dag driver anläggningen, har inte de ekonomiska förutsättningarna för att klara de investeringar som krävs. För att Sollentuna kommun ska kunna avsätta nödvändiga medel övertar kommunen ägandet av anläggningen och skriver ett nyttjanderättsavtal med Sollentuna Ridklubb. I och med att kommunen tar över ägande upplöses Stiftelsen Sollentuna Ridcenter. Trafik- och fastighetsnämnden genomför renoveringen och tillbyggnaden under 2016 och 2017.


Främja och underlätta för dem som hjälper!

Magnus Ramstrand (KD)

Kristdemokraternas kommunalråd i Sollentuna Magnus Ramstrand skriver den här veckan i Vi i Sollentuna om att regeringen tar bort skatteavdraget för gåvor till ideella organisationer.

Så här står det i insändaren:

Främja och underlätta idealitet

Terror och krig tvingar ständigt nya människor på flykt. De flesta lever i tältläger i grannländer. Andra riskerar livet på väg till Europa. Ideella organisationer bidrar med sjukvård och tak över huvudet för miljoner människor. Barn som växer upp i flyktingläger får skolgång tack vare frivilliga krafter. Och i Sverige är vi beroende av frivilliga insatser i flyktingkrisen. Här i Sollentuna görs ovärderliga insatser människa till människa för att hjälpa alla som söker skydd. Till exempel har Svenska kyrkan och kommunen en info-träff i Turebergskyrkan den 15 dec kl 18.30 om vad vi kan göra tillsammans.

I detta läge tar regeringen bort gåvoskatteavdraget som bidragit till att människor skänker mer till ideella organisationer. Förra året gav svenskarna 1,5 miljarder kronor till ideella organisationer med avdragsrätt, gåvor som kan mångdubblas om vi utvecklar avdraget istället för att avveckla det.

Regeringen planerade också att momsbelägga secondhandverksamheter. Det skulle ha lagt en våt filt över hela frivillig-Sverige i en tid när hjälpen behövs som bäst. Tack vare att vi och många andra sa ifrån har regeringen backat. Även när det gäller att ta bort gåvoskatteavdraget borde regeringen lyssna. Att ta bort en reform som ökar givandet när varje krona behövs är helt fel. Tänk om och tänk rätt, regeringen.

Magnus Ramstrand (KD)