• Första linjens ansvar vård för barn och unga

    Första linjens ansvar vård för barn och unga med psykisk ohälsa ligger idag hos primärvården. Det är inte den bästa lösningen med tanke på hur läget är för vården idag, både vad gäller tillgänglighet till vård för barn och unga men också hur belastad vården är i stort. Det finns också en otydlighet idag som innebär att man inte riktigt vet vart man ska vända sig för att få hjälp när man mår dåligt.

    Det här uppmärksammade Kristdemokraterna i oktober i en motion till regionfullmäktige. Den 17 december beslutade Regionstyrelsen, före själva behandlingen av motionen, att utreda frågan. Det är mycket positivt att majoriteten nu tar tag i frågan. Vi ser mycket positivt på att man nu beslutar att uppdra till regiondirektören att utreda frågan och komma med förslag till en lösning som fungerar bättre. Det måste vara lättsamt att få ett första besök om man mår dåligt.

    I beslutet ska utredningen dock inte bli klar förrän i augusti. Frågan är akut, det ska inte behöva ta så lång tid att utreda och det lär inte hända så mycket under semestermånaderna. Ett färdigt förslag till förändring borde man kunna presentera för beslut i Regionstyrelsen redan innan sommaren.


    Primärvård · Psykiatri | första linjens ansvar


    Bilden överst av Ulrike Mai från Pixabay (Pixabay License).