• Köerna till psykiatrin

  Psykiatrin i Landstinget Västernorrland och förslaget om att göra Västernorrland till ett speciellt ”invandrarlän” har under det gågna året ofta diskuterats i landstinget. Det är stora och svårlösta frågor som engagerat – och engagerar – många förtroendevalda.

  Igen når oss nu budskapet om att situationen inom psykiatrin är allvarlig. Enligt chefsöverläkare Kimmy Lindholm i Sundsvall, som uttalat sig med stort eftertryck i Sundsvalls Tidning, (5 febr) är ”situationen på barnpsyk förfärlig” och inom övrig psykiatrin i Sundsvall tydligen lika frustrernde. Aktuella, ”torra” siffror belyser, enligt ST, tydligt hur flyktingar som lagts in för depression eller kriser och som förlorat allt hopp, till mycket stor del fyller psykiatrins platser. Här är några exempel:

  • Den 4 februari var 8 av 12 platser på en psykiatrisk avdelning i Sundsvall upptagna av flyktingar
  • Under 2002 var 25 % av alla inlagda patienter flyktingar som lagts in för depression eller kriser.
  • Vid månadsskiftet januari/februari var nästan var tredje akutvårdsplats belagd av en asylsökande.

  Köerna till psykiatrin växer, samtidigt som långa komplicerade sjukdomsbilder utreds för patienter. Situationen väcker mycket stor oro. Hur ser psykiatrins ”nära morgondag” ut? Med anledning av det ovan skrivna vill jag ställa följande frågor till Jan Sjödin, landstingsstyrelsens ordförande:

  • Uppfattar du förhållandena inom psykiatrin rätt beskrivna enligt ovan?
  • Vad gör Landstinget Västernorrland för att utöva påtryckning gentemot Migrationsverket, och eventuellt andra myndigheters verkställare, vilka har regeringens uppdrag att ta ansvar för de invandrare som kommer till vårt land och som är i stort behov av stöd och vård?
  • Har vi inte uppdrag att se till att alla som söker psykiatrisk vård, asylsökande, andra invandrare eller svenskar, får den angelägna vård som de behöver för att klara sin vardag?

  Sundsvall 2003-02-10

  Berit Andersson
  Kristdemokraterna i Landstinget Västernorrland


  Artikeln är en interpellation från Berit Andersson till landstingsstyrelsens ordförande.


  Migration | asylsökande · Berit Andersson · depression · flyktingar · interpellation · Migrationsverket · psykiatri

  Följs oss gärna på Facebook.