• Säker gång och cykelöverfart vid Mc Donalds

  Motion till Köpings kommunfullmäktige

  Säker gång och cykelöverfart vid Mc Donalds

  Frågor om trafiksäkerhet för förare av motorfordon, cyklar och gångtrafikanter är viktiga. Vi har tidigare lyft frågan om att bygga en rondell vid Big Inn.

  En annan angelägen trafikfråga är överfarten för gående och cyklister över Ringvägen vid Mc Donalds.

  Den övergången är idag inte säker då det saknas såväl markeringar på vägen för övergångsställe och cykelbana samt skyltar....

 • Uppförandekod för Köpings kommunpolitiker

  Sveriges Riksdag tillämpar en uppförandekod för riksdagens ledamöter med syfte att främja ett värdigt och vänligt debattklimat. Det finns motsvarande exempel där man på kommunal nivå kommit överens om en uppförandekod för politikerna i den egna kommunen.

  Vi ser ett värde i att Köpings kommun utarbetar och antar en uppförandekod för förtroendevalda i kommunfullmäktige, nämnder och styrelser för att främja ett gott klimat i politiken.

  Utgångspunkten ska vara att förtroendevalda re...

 • Hög tid förbättra företagsklimatet i Köping

  Köpings kommun har rasat år efter år i Svenskt Näringslivs ranking om företagsklimatet. I den senaste mätning som presenterades 24 sept 2019 har Köping rasat 38 placeringar till plats 252. Om den negativa utvecklingen får fortsätta och kommunen går tillbaka lika mycket nästa år kommer Köping att hamna allra sist bland Sveriges 290 kommuner. Detta får inte inträffa. Det krävs aktiva och tydliga insatser från kommunledningen sida för att vända den negativa utvecklingen.

  Kungsörs kommun h...

 • Hur går det med rondellen vid Big inn?

  Frågan om att bygga en rondell vid Big inn är inte ny. Trafiksituationen vid avfarten från Big inn har länge varit problematisk. Det är långa köer vissa tider på dygnet med irriterade, stressade bilförare som försöker hitta en lucka att ta sig fram. Risken för kollisioner är stor. Kristdemokraterna var inte det enda partiet som inför valet 2018 tydligt sade att vi vill ha en rondell vid Big inn. Under valrörelsen var det många intresserade köpingsbor som höll med om att det är viktigt att vi ...

 • Varför betalar Köping tillbaka 70% av statsbidraget?

  I likhet med flertalet av Sveriges kommuner betalar Köpings kommun habiliteringsersättning till personer som deltar i daglig verksamhet.

  Daglig verksamhet kan vara enklare jobb i vården, på lager, parkarbete, scenjobb etc. De ordnas av kommunen inom ramen för lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Jobben är anpassade efter den takt och nivå som personen med funktionshinder klarar att jobba i. Istället för lön får deltagarna en så kallad habiliteringsersättning.

 • Inrätta en F till 9-skola i Köping!

   

  Köpings yngre befolkning blir fler och idag behövs fler skolklasser som inte kommer att rymmas i nuvarande skollokaler. Därför planerar kommunen att bygga fler skolor. I detta planeringsarbete bör kommunen ta tillfället i akt och pröva alternativa lösningar som kan bli mer kostnadseffektivt samtidigt som det kan innebära andra fördelar.

  Vi föreslår att kommunen som alternativ till nuvarande skolorganisation ser över möjligheterna att inrätta en skola för elever från försk...

 • Motion ang problem med brunnslock i körbanan

  Ojämnheter i vägbanan är vanligt förekommande i form av tjälskador och förslitningsskador i asfalten. Men det finns även brunnslock som är olämpligt placerade i körbanan, som ligger för djupt eller för högt eller har förslitningar som kan leda till att de studsar upp med risk för förödande resultat.

  Det finns exempel där tunga fordon som buss eller tung lastbil med släp kört över ett slitet brunnslock i vägbanan som resulterat i att brunnslocket studsat upp och förorsakat fordonsskador...

 • Reservation till avslag om bygglov för tält för Tolago Infra

  RESERVATION till Samhällsbyggnadsnämndens avslagsbeslut den 28 mars ang bygglov för tillbyggnad av tält för Tolago Infra på fastigheten Malma prästgård 1:4.

  Jag reserverar mig mot samhällsbyggnadsnämndens beslut den 28 mars att avslå ansökan om bygglov för företaget Tolago Infra för uppsättning av tält.

  Tidigare fanns på tomten under många år ett åkeri med grusbilar där man också tog grus från grusåsen. De hade på tomten en tank för lagring av bränsle som inte finns kvar samt en smörjg...

 • Reservation till beslut om tvångsanslutning av kommunalt VA

  Reservation med anledning av Samhällsbyggnadsnämndens beslut den 28 mars 2019 i ärende om detaljplan för Dåvö Berghagen, PL 161 köpings kommun.

  Kristdemokraterna och Centerpartiet har inget att erinra mot förändringarna i den tidigare detaljplanen som innebär att förbudet mot att inrätta avloppsanläggning tas bort. Detta är nödvändigt dels för att det redan finns avloppsanläggningar vid fritidshusen på Norrmälarstrand men även för att kunna etablera nya ändamålsenliga avloppslösningar där såd...

 • Se över grundstödets andel av det kommunala partistödet

  Det kommunala partistödet ska syfta till att stärka de politiska partierna i den kommunala demokratin. Fram till 1992 fördelades partistödet enbart utifrån det antal mandat respektive parti hade i kommunfullmäktige.

  Men eftersom alla partier i en kommun har lika många medborgare att nå ut till infördes från och med 1992 dels ett grundstöd lika för alla partier och ett mandatstöd som baseras på antalet mandat som respektive parti har i kommunfullmäktige.  Man talade om att nivån för gru...