• Skapa trygghet på gator och torg i Köping

  MOTION TILL KÖPINGS KOMMUN

   

  Frågor om trygghet och säkerhet är viktiga för oss alla både på jobbet, skolan och på fritiden. Vi oroas ständigt över nyhetsinslag om vandaliseringar, återkommande skjutningar, gängkriminalitet runt om i landet. Det finns också uppgifter om att det finns drygt 40 släktbaserade nätverk, sk kla-ner i Sverige, som kommit till vårt land enbart för att organisera kriminalitet. Detta är en mycket oroande utveckling.

  I Köping är de nedlagda but...

 • Hög tid att sätta skolan i fokus i Köping

  MOTON TILL KÖPINGS KOMMUN

  Skolplanen för Köpings kommun inleds med orden: ”Köpings kommun strävar efter att bli en av de bästa skolkommunerna i Sverige”. Enligt Lärarförbundet ligger Köpings kommun på plats 239 bland landets 290 kommuner i 2019 års “Bästa skolkommun”. Detta innebär att Köping tappat 173 placeringar sedan 2015.

  När det gäller andelen elever med fullföljd gymnasieutbildning kommer Köping på plats 275 bland landets 290 kommuner. Även siffrorna från SKR visar stora ...

 • Peka ut områden för bostadsbyggande i attraktiva strandnära lägen

  MOTION TILL KÖPINGS KOMMUN

  Många i Köping skulle vilja bo nära Mälaren eller andra sjöar och vattendrag i kommunen. En hel del dagpendlar till sitt arbete i Köping men bor och betalar skatt i andra kommuner som Västerås, Eskilstuna, Örebro, Kungsör, Arboga och Hallstahammar. Det bör vara av intresse att kunna erbjuda attraktiva strandnära områden för flerbostadshus, radhus eller villatomter för att få dessa personer att vilja bosätta sig i Köping.

  För att trygga allmänhetens fri...

 • Hur mår Köpings VA-nät?

  Interpellation till Köpings kommun

  Vatten är det viktigaste av alla livsmedel. Generellt sett har vi i Sverige bra tillgång till dricksvatten av god kvalitet. Samtidigt har många gamla vatten och avloppssystemen i Sveriges 290 kommuner stora brister med omfattande investeringsbehov.

  Det handlar om att uppgradera systemen för att klara utmaningar för hälsa, miljö och klimat. Vi måste renovera det som är gammalt men också bygga nytt.

  Dessa utmaningar kräver en långsiktig ko...

 • KD föreslår i en Motion: Nysatsning på odlingslotter i Köping

  Koloniträdgårdar har funnits i Sverige allt sedan slutet av 1800-talet. Flertalet städer i vårt land har kolonilotter med byggrätt, eller odlingslotter utan byggrätt, utanför sina stadskärnor. Idag finns drygt 25.000 koloniträdgårdsodlare i vårt land.

  Under mellankrigstiden bidrog koloniträdgårdarna till den svenska livsmedelsförsörjningen i våra städer. Idag går koloniträdgårdsrörelsen mot en ny vår med ett ökat miljötänkande, självförsörjning och ekologisk odling. Den ökade invandrin...

 • Hur tillämpas 1%-regeln i Köping?

  Interpellation till Köpings kommun

  Redan 1937 beslutade Sveriges riksdag (SOU 1936:50) att införa en procentregel, där rekommendationen var att minst en procent av byggkostnaden läggs på offentlig konst. Sedan dess har denna tumregel funnits att vid nyproduktion och ombyggnad av offentliga byggnader och platser avsätta en procent till konstnärlig gestaltning och utsmyckning.

  För statlig byggnation gäller att denna regel skall följas. För kommuner, regioner och privata byggbolag ...

 • Trygghetsboende i Köping

  MOTION Köpings kommun

  BEHOV AV TRYGGHETSBOENDE I KÖPING

  I 2016 års plan för bostadsförsörjning i Köpings kommun står det att det inte finns behov av att bygga nya boenden för äldre inom kommunen. Stämmer det med verkligheten?

  Enligt befolkningsprognosen för Köping förväntas antalet personer som är 70 år och äldre öka med 227 personer fram till 2021 och ytterligare med 173 till 2025, dvs totalt 400 personer.

  Många äldre, som idag bor ensamma i sitt hem, kan av olika...

 • Reservation till Köpings Samhällsbyggnadsnämnds avslagsbeslut den 19 dec 2019 ang inrättande av enskilt avlopp för Alvesta 2:35

  Vi reserverar oss mot samhällsbyggnadsnämndens beslut den 19 dec 2019 att avslå ansökan om tillstånd för inrättande av enskild avloppsanläggning för fastigheten Alvesta 2:35. Kommunen har tidigare gett dispens för enskilda avlopp inom samma fritidsområde vilket man även i detta fall skulle kunna ha gjort.

  Fastighetsägaren ansöker om tillstånd att komplettera befintlig enskild avloppsanläggning för bad, disk och tvättvatten med en sluten tank för WC. Kommunen vill istället se en gemensa...

 • Inför ”Bostad först” i Köpings kommun

  Motion till Köpings kommun

  Eget boende ser vi som en mänsklig rättighet. När kommuner ordnar boende för hemlösa används vanligen den så kallade trappstegsmodellen. Den hemlöse måste kvalificera sig steg för steg längs en ”trappa” för att få hjälp med ett eget boende. Under senare år har Nibblebo och Brogården inrättats som steg i den trappan i Köpings kommun.

  I trappstegsmodellen ställs krav på uppförande, kontakter med sociala myndigheter och drogfrihet. Om personen bryter mot ...

 • Inför Lagen om valfrihet (LOV) i Köpings kommun

  Lagen om valfrihetssystem (LOV) har nu funnits i tio år för att öka valfriheten, mångfalden och kvalitén inom den kommunala vård- och omsorgen.

  Enligt Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har 160 kommuner infört LOV. Det innebär att 75% av Sveriges befolkning bor i kommuner som infört LOV. Ytterligare 21 kommuner har beslutat men ännu inte börjat tillämpa detta valfrihetssystem.

  Det är framförallt inom den kommunala hemtjänsten som LOV tillämpas, men även inom verksamhetsområde...