• Försäljning av Högbo

  Socialdemokraterna vill i en motion att AB Timråbo förvärvar Högbo (höghuset intill kommunhuset) från kommunen.

  Vi har tillsammans med allianspartierna verkat för att detta sker på ett lagligt sätt.

  Det är ganska uppenbart att socialdemokraterna tänker göra om Högbo till ett seniorboende. Vi kristdemokrater ser mycket postivt till att det skapas ett bra seniorboende i Timrå, men frågan om man kan göra det till rimliga kostnader med just Högbo är däremot en helt annan fråga.

  För att en försäljning ska vara laglig ska man följa de nya reglerna om allmännyttiga bostadsaktiebolag (2010:879). Kommunen måste då agera utifrån affärsmässiga principer och utifrån remissyttrandet från Sveriges Kommuner och Landsting och lagstiftingens krav är inte möjlig att genomföra enligt förslaget.

  Beslutet i kommunfullmäktige blev att s-minoriteten med stödpartier valde att bifalla motionen och ge uppdrag till kultur- och teknikchefen och kommunchefen att genomföra åtgärder för att lagenligt möjliggöra affären. Vad dessa åtgärder består i, kan inte vara annat än att kommunchefen ska hitta kryphål i lagen med risk för att affären när den genomförs överklagas och ogiltigförklaras.

  Vi menar att fastigheten måste ut till offentlig försäljning för att försäljningen ska kunna genomföras. AB Timråbo har då möjlighet att förvärva den till ett marknadspris. Kanske blir det så ändå till slut när man tömt ut alla andra möjigheter. Tyvärr innebär beslutet att det kommer dröja med ett nytt seniorboende i Timrå.