• Trygghetsarbetet får inte ignoreras mera!

  Trygghetsarbetet i vår kommun är ett enormt viktigt men tyvärr ganska bortglömt område. Kommunen borde känna ett större ansvar för detta och ta initiativ till fler medborgardialoger. Får politiker höra vad folk upplever och känner så kan de inte längre förneka att det förekommer otrygghet ute på byn.

  Nu handlar trygghet inte bara om att vara trygg utomhus utan också man ska kunna vara trygg i olika sammanhang. Vi behöver ett krafttag mot mobbning och utanförskap i skolan och stärka try...

 • Massor att göra inom skolan och barnomsorgen

  Det finns massor att göra inom skolområdet. Barngruppernas storlek i förskolan behöver minska och så ska kommunen erbjuda öppen förskola. Skolorna ska ha kompetens och avsätta resurser för att tidigt upptäcka och hjälpa barn i behov av särskilt stöd. Ett aktivt arbete mot såväl mobbing som annan kränkande behandling behövs.

  Vi ser med oro på den bristande jämställdheten i skolan. Ett exempel på detta är att i åk 9 uppnådde 80 procent av flickorna kunskapskraven i alla ämnen 2017, för p...

 • Interpellation: LSS och funktionsnedsatta i Timrå

  Interpellation till socialnämndens ordförande i Timrå kommun.

  2016 beslöt er regering att försämra LSS genom att förändra regleringsbrevet till Försäkringskassan. Det hette bland annat att man skulle ” bryta utvecklingen av antalet timmar inom assistansersättningen”. När reaktionerna mot detta blev för stora bestämde de rödgröna sig för att stoppa omprövningar, men de hårdare riktlinjerna, de fick ligga kvar och har lett till stora försämringar.

  Det sades då att ”i väntan på den...

 • Bättre för barn och familjer

  Trygga familjer ger barn goda förutsättningar att klara livets olika utmaningar. Vi vill familjesäkra politiken, att alla politiska beslut ska analyseras utifrån vilka konsekvenser de får för familjer och nära relationer.

  Vi vill: • Förbättra för barn och familjer genom att minska barngruppernas storlek i förskolan och på fritids och öka familjers valfrihet att välja barnomsorg. Införa en barnomsorgspeng även för föräldrar som själva har hand om omsorgen för sina barn. • Förbättra stöd...

 • Motion: Stopp för stora barngrupper! Inför maxtak för barngruppernas storlek

  Timrå 2013-08-25 Motion till kommunfullmäktige i Timrå

  I Skollagen 2 a kap 3 § står det att: ”Barngrupperna skall ha en lämplig sammansättning och storlek.” Vad är då en lämplig sammansättning och storlek? Det är upp till politikerna i varje kommun att avgöra1 men ett sätt att ta reda på vad som är bäst för barnen är att gå via Skolverkets publikationer.

  Skolverket gav 2001 ut en kunskapsöversikt där man kom fram till att ”utifrån den forskning som vi tagit del av är en grupp om ...

 • Skolan och barnomsorgen behöver mer resurser!

  Skolan går på knäna, Timrå kommun hamnar allt längre i jämförelser med andra kommuner.

  Majoritetens snåla budgetar visar sig i form av låga resultat i skolan. Över 40% av eleverna uppnådde inte målen i alla ämnen 2011 i grundskolan. Och bara 72% av eleverna hade fullföljt sin gymnasieutbildning efter 4 år! Lärarna ska inte klandras, hela 92% har pedagogisk högskoleexamen, långt över riksgenomsnittet.

  Tillsammans med Moderaterna, Centerpartiet och Folkpartiet Liberalerna, har vi ...

 • Ungdomsarbetslösheten i Timrå fortsätter öka

  Ungdomsarbetslösheten i Timrå debatterades livligt på fullmäktige den 21 maj. Mer behöver förstås göras det är alla överens om, inte minst på det lokala planet. I Timrå har ungdomsarbetslösheten ökat avsevärt de senaste åren och är nu näst högst bland länets kommuner, långt över riksgenomsnittet.

  Som vanligt skylle majoriteten ifrån sig och hävdar att allt är: ”regeringens fel”. Det är förvisso sant att ungdomarbetslösheten inte gått ner de senaste åren, trots insatser i fo...

 • Kristdemokraterna utvecklar familjepolitiken

  Kristdemokraterna gick idag ut med sin nya familjepolitik. Äntligen! Nu ligger vi verkligen i framkant för barnen och deras föräldrar. Mer tid för barnen, ökad jämställdhet, större valfrihet att välja den livsstil och barnomsorg som passar barnen bäst.

  Familjepolitiken ska stödja familjen, möjliggöra mer tid för barnen och öka familjernas frihet, bidra till en trygg familjeekonomi och förbättrad kvalitet i barnomsorgen. Kritiken lär väl inte vara sen, men fundera lite på vad dessa k...

 • Utanförskapet ökar i Timrå – dags att agera

  Utanförskapet ökar i Timrå. Alltfler söker hjälp för att kunna försörja sig. Att då gräva ner huvet i sanden och skylla på regeringen är att strunta i alla utsatta människor.

  Ska man skylla på regeringen så var det väl den socialdemokratiska regeringens fel på 1990-talet att  försörjningsstöden kostade betydligt mer än idag. Nej, problemet ligger inte på denna nivå utan handlar bland annat om konjunkturen.

  Påståendet om att det skulle vara regeringens syftar antagligen på den...

 • Alliansens budget för 2012 klar!

  Finanskrisen i Europa påverkar oss i Sverige negativt. Tack vare regeringens insatser står sig ändå Sveriges kommuner väldigt starka.

  Resultatet i Timrå kommun för 2012 budgeteras i vår budget till 8,3 miljoner inklusive en skattesänkning om 10 öre! En klar förbättring mot vårt budgetförslag för 2011. Skattesänkningen tycker vi är en viktig signal till näringsliv och medborgare att Timrå är en kommun under stark utveckling.

  För oss kristdemokrater är satsningar på barn och un...