• Krafttag mot mobbningen

    Skolorna har idag en nollvision mot kränkningar, men uppgifter om hur läget ser ut och hur många som är utsatt för mobbning saknas. Känt är att 2010 prickades en skola i Timrå av skolinspektionen1 och 2011 anmäldes en skola för en elev som kränkts hela sin skolgång.23

    Allt är som tur är inte nattsvart. Varje skola har numera en likabehandlingsplan där man beskriver hur man hanterar och jobbar med mobbning. Vi anser dock att man ska genomföra en ordentlig kartläggning av kränkningarnas omfattning och att personeal och elever får utbildning i ett förebyggande antimobbningsarbete så att man verkligen kan jobba aktivt och konkret med frågan. De viktiga dokumenten får inte bli en pappersprodukt som först börjar användas på allvar när det redan är för sent. Som skolinspektionen skrev efter sin senaste regelbundna tillsyn 2010:

    ”Brister i planerna är bland annat att de inte utgår från vilka insatser varje verksamhet efter en kartläggning, ska genomföra och följa upp under året. I flertalet verksamhet har inte barn, elever och studerande deltagit i arbetet med att upprätta planerna. Flertalet planerna har inte heller följts upp och utvärderats på verksamhets-, skol, eller kommunnivå.”

    Vi har för att lyfta frågan idag lämnat in en motion till fullmäktige där vi yrkar att Varje skola genomför en kartläggning av omfattningen av mobbning och kränkningar och att varje skola utbildar pedagoger och elever i förebyggande antimobbningsarbete.